Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

S rozpačitými pocitmi sme sa pustili do organizácie v poradí už 11. Medzinárodnej konferencie „Správa budov“, ktorá má na Slovensku tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie  správcov všetkých typov správy. Koncom roku 2021 sme nevedeli, ako dopadnú obmedzenia týkajúce sa opatrení pandémie Covid19. Napriek tomu sme dúfali, že príchodom jari opatrenia (ako každý rok) pominú a po odovzdaní daňových priznaní padne dobre každému trochu relaxu v kombinácii s odborným rastom. Podarilo sa. Ako? Opýtajte sa tých vyše 270-tich účastníkov, ktorí tam boli….

Konferencia už tradične má za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inovatívnymi riešeniami a v neposlednej rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami z oblasti finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na oblasť merania a rozpočítavania.

Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o novinkách pri podávaní žiadostí na ŠFRB v roku 2022. Treba podotknúť, že sa naša konferencia uskutočnila pod záštitou ŠFRB po prvý krát, za čo Štátnemu fondu rozvoja bývania patrí naša srdečná vďaka.  Mnoho správcov podáva žiadosti na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité.  Po ich prednáške nasledovali spoločnosti, poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacie spoločnosti FlexaFIN, s.r.o. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Novinkou bola SEIA s prezentáciou energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU… Za pohľad na financovanie obnovy bytových domov z pohľadu nárastu cien materiálov (aj práce) ďakujeme spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o., sekciu uzatvoril Ing. Jozef Habánek s témou znižovania nákladov na energie.

Klasický druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Medzi prvé boli zaradené prednášky technickej inšpekcie s témou bezpečnosti plynovodov a následne modernizácie a prevádzkovania starších výťahov. Ne výťahy nadviazali prednášky o servisovaní výťahov z pohľadu spoločnosti KONE s.r.o. Obnove fasád sa venovali spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o., CAPAROL  Slovakia s.r.o. a BAUMIT s.r.o.  Témou obnovy balkónov s možnosťou zasklenia v podaní p. Hipíka zo spoločnosti ALUMISTR SE bola dopoludňajší program naplnený.

Nepochybne zaujímavé témy nasledovali popoludní. Patrili sem prednášky a poznatky SOI týkajúce sa domových kotolní ako aj nedoplatkov za teplo. Bezpochyby to boli oblasti, ktoré sa týkajú nás všetkých. Nasledovali témy, týkajúce sa odpočtov a merania a rozpočítavania. Spoločnosť ista Slovakia s.r.o., sa venovala povinnosti inštalácie diaľkových meračov, ENBRA  SLOVAKIA  s.r.o. sa venovala metrológii a ekológii. Systém LoRa predstavila firma SERIO, s.r.o., smart metering predstavila spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o.

Popoludnie pokračovali prednášky týkajúce sa zdravej vody pre ľudí v podaní prof. Ing. Vranayovej, PhD., po nej  sa venovala spoločnosť COMAP Praha s.r.o. riešeniam pre úsporu energie pri kúrení bytov.  Každoročne sa účastníci konferencie tešia na prednášky Ing. Michaláčovej – tentoraz na tému únikových ciest pri požiaroch so skvelým videom o tom, ako to vyzerá v praxi naozaj …  Maratón prednášok ukončili  JUDr. Zuzana Adamová – Tomková a JUDr. Jana Guoth odpoveďami na otázky, ktoré účastníci zaslali na konferenciu.

Tretí deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájili naši akademickí kolegovia z domova aj zo zahraničia. Doc. Ing. Svoboda z ČVUT Praha pohovoril o diagnostike panelovej výstavby, dažďovým záhradám pre bytové domy sa venovala doc. Ing. Košičanová, PhD., a Ing. Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problematike riadenia procesov správy a prevádzky v bytových domoch v časoch Covidu.

Maratón  odborných prednášok a súčasne zahájenie panelovej diskusie  o „návrhoch zmien vyhlášky 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní tepla“, zahájil doc. František Vranay, PhD. svojou prednáškou o aplikácii modulov rozvodov teplej vody. Na diskusii, ktorá bola ukončená bohatou diskusiou, sme privítali aj pána Ing. Petrusa PhD., z MH SR. Diskutovali aj Ing. Verčimák, Ing. Habánek, Ing. Piták. Téma bola nanajvýš zaujímavá, ale ako návrh vyhlášky skončí naozaj, to závisí ešte od pripomienkového konania a prípadných poslaneckých návrhov, ktoré nás ešte len čakajú. Dopoludňajší program ukončila klasicky prednáška týkajúca sa právnych problémov pri správe budov v podaní JUDr. Adamovej  – Tomkovej. Tým sa bohatý program konferencie skončil a myšlienka urobiť takúto konferenciu aj na jeseň – zarezonovala u mnohých ako dobrý nápad.  Predbežne to vyzerá na september, spresnenie sa dozviete všetci včas.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen ŠFRB, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnosti LUKYSTAV s.r.o. a spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.. Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako aktívni alebo pasívni partneri. Spolu so správcami tvoríme jednu veľkú rodinu, tešíme sa známym tváram a konštatujem, že pomaly sme vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorej cieľom je pomáhať si navzájom.

Verím, že sa na najbližšej konferencii zas stretneme v ešte hojnejšom počte.

Ďakujem všetkým za účasť a prajem mnoho zdravia a úspechov!

E.Kurimský