V súčasnosti sa vo všetkých oblastiach vynakladá nemalé úsilie na dosiahnutie výrazných úspor energií. Najviac to vnímame v stavebníctve. Na trhu je veľa možností, ako tento cieľ dosiahnu. V prevažnej miere je to však spojené s výraznými nákladmi.

Medzi finančne náročné investície patria rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech bytových domov. Ploché strechy sú najpoužívanejšou strechou na bytových domoch Majú však za sebou už niekoľko desaťročí používania, v prevažnej miere so zanedbanou údržbou. Ich obnova sa stáva nevyhnutnosťou. Správnym návrhom skladby, typu  a hrúbky tepelno-izolačného materiálu strešného plášťa je možné  efektívne  zlepšiť tepelno-technické parametre budovy.

Všetky požadované vlastnosti plochej strechy musia byť trvalo udržateľné, na čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj výber vhodnej povrchovej vodotesnej izolácie, ako aj správny návrh odvodnenia strechy pomocou spádovej vrstvy,  odtokov vody, napojením na atiky a pod.

Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie, a majiteľ budovy je nútený strechu rekonštruovať. Hlavne stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie.

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., výrobca tepelných a zvukových izolácií, ponúka vysokokvalitné dosky z expandovaného polystyrénu, na vytvorenie potrebnej tepelno-izolačnej vrstvy, i na spádové vrstvy, ktoré zabezpečia dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňujú vzniku nežiaducim porastom na povrchu strechy.

Jednospádové dosky

Dvojspádové dosky

Spádové dosky sú vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu NEO, štandardne majú rozmery 1000 x 1000 mm (na požiadanie 1000 x 500, 1000 x 2000 mm), s hrúbkou od 20 do 600 mm a spádom 2 % (na požiadanie so spádom 0,5 % a ich násobkom). Ako prechodové kliny pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne sa vyrábajú atikové kliny v rozmere od 30 x 30 do 300 x 300 mm v dĺžke do 1000 mm.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky spádových dosiek je aj ich ukladací plán, spracovaný podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Nami navrhnutý ukladací plán pomáha optimalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje len nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučuje ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelno-izolačné dosky,  kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde. Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvoj alebo viacspádovú. Vyžaduje si však zvýšené náklady na návrh, výrobu ako aj samotnú realizáciu.

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s osvedčenými realizačnými firmami, ktoré sa špecializujú na zhotovenie plochých striech. Sú zárukou, že nami zhotovené výrobky budú kvalitne zabudované do realizovanej stavby, čo je predpokladom jej dlhej životnosti a bezproblémovej prevádzky.

Príklad 3D modelu spádovej strechy

Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15 ~ 30 kg/m³) nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy. Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelno-izolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.