Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Už ani neviem, ktorá v poradí bude jesenná konferencia „Správa budov “. Konferencia, ktorá si získala srdcia správcov, konferencia, ktorá sa stala miestom stretnutia všetkých, ktorým výkon správy nie je ľahostajný. Stretávajú sa tu však nielen správcovia, ale aj firmy a spoločnosti, ktoré prostredníctvom správcov poskytujú svoje produkty a služby samotným vlastníkom.

Keď zvážime, že na Slovensku býva polovica národa v bytoch, ktoré už boli, sú, alebo budú obnovené,  je to ohromné dielo. Ohromné množstvo materiálu použitého na obnovu a ohromná energetická úspora, ktorá  bola dosiahnutá – a to aj vďaka zvyšovaniu odbornej úrovne správcov, ktorí informácie z konferencie podávajú ďalej zástupcom vlastníkov a vlastníkom samotným.  Toto je cieľom konferencie.  Zvyšovanie odbornej úrovne školeniami, seminármi, účasťou správcov na konferenciách sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný odborný rast a informovanosť správcov. Čo nám chýba, sú rozumné legislatívne zmeny a nový zákon, ktorý bol už viackrát sľubovaný,  ale ani raz nerealizovaný.  Aj o tomto bude konferencia „Správa budov – jeseň 2023“, na ktorú Vás aj touto cestou srdečne pozývame  9.-10.11.2023 do Bešeňovej.

Rozhodnutie padlo hneď po jarnej konferencii, na ktorej sa počet účastníkov zľahka prešvihol nad hranicu 300 prítomných. Dotazníky spokojnosti sú už dlhoročným meradlom spokojnosti účastníkov, nečudo preto, že aj tohto roku sme ich vyhodnotili a vyhoveli tým, ktorí si žiadali konferenciu dva (aj viac) krát ročne. Je to na diskusiu, či toho bolo treba alebo nie. Každopádne sa správcovia zase stretneme, aby sme si vymenili skúsenosti z našej práce. Rozhodne a potvrdí nám to program konferencie a prednášajúci, ktorí príjmu naše pozvanie na jesennú konferenciu.

Program bude zachovaný tak, ako býva  každý rok. Sekcie budú venované financiám a ekonomickým otázkam,  technickým riešeniam obnovy bytových domov, v neposlednej rade otázkam rozúčtovania  a na záver ako vždy právnej problematike a problematike správy bytových domov a nebytových priestorov. Samozrejme bude spokojnosť účastníkov závisieť aj od tém a samotných prednášok, ktorým sa bude konferencia venovať. Kontroverzná vyhláška o rozúčtovaní, s ktorou časť správcov súhlasí, ale iná časť má svoje výhrady, bude témou, ktorej chceme venovať na konferencii viac času. A to nie len vo forme prednášok, ale aj v diskusiách z radov správcov samotných. Rozúčtovanie je komplikovaná a ťažká časť práce správcov, príčiny sťažností a hádok s vlastníkmi. V neposlednej rade je to téma, ktorej legislatíva sa menila v minulosti už viac krát. Toto samozrejme prácu správcov len sťažovalo. Popravde ani nová metodika nie je prijímaná všetkými s nadšením. Preto sme toho názoru, že poznatky a diskusia k tejto téme budú jedným z hlavných bodov a záujmu účastníkov konferencie.

Výrazné zmeny sa čakajú aj v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.  Ďakujeme ŠFRB, ktorý nám  poskytol záštitu aj na tejto konferencii. Už teraz sa tešíme na prednášku p. Bartoša, ktorý nám snáď poodchýli dvere k informáciám a tajomstvám, ktoré sa budú týkať budúcoročných zmien v poskytovaní financií od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Konferencie, čo sa týka firiem a odborníkov,  sa plánujú zúčastniť skoro všetci „skalní“ partneri, ktorých poznáte z minuloročných konferencií.  Prednáškami budú pokryté stále vyhľadávané témy obnovy fasád, správneho výberu kvalitných materiálov a farieb, ako aj témy údržby fasád, čistenia a starostlivosti o ne. Prednášky budú zastrešené jednak výrobcami a jednak realizačnými firmami, ktoré sa v súčasnosti podieľajú hlavne na údržbe a čistení už zrealizovaných fasád obnovených bytových domov. Nebudú chýbať ani výťahy a firmy, ktoré poskytujú svoje služby a materiály pri obnove stúpačiek.

Jesenná konferencia poskytne väčší priestor na prezentáciu „správcovských“ tém. Plánujeme sa dotknúť tém, ktoré sa budú týkať riešení a povinností správcov pri stavebných poruchách v bytovom dome, zrekapitulujeme si povinnosti správcov pri revíziách technických zariadení, dotkneme sa možnosti zvýšenia úrovne správy formou vzdelávania zástupcov vlastníkov. Prednášky sa dotknú aj spoločenstiev vlastníkov a technických riešení, spojených s možnosťami úspor vody v bytových domoch. A čo všetko ešte bude na konferencii?  To bude závisieť od Vás.  Priestor na Vaše témy, ktoré by ste chceli, aby boli na konferencii zahrnuté do programu, zašlite mailom na adresu:  zsaun@zsaun.sk.

Sľubujeme, že sa posnažíme Vašim témam sa venovať v maximálnej možnej miere!

Tešíme sa už teraz na Vašu účasť!

E. Kurimský, ZSaUN