Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

V priestoroch kongresového hotela Centrum v Košiciach sa dňa 20. marca 2019 konalo odborné sympózium. Účastníci získali komplexné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov.

 

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Jednotlivé združenia na akcii zastupovali ich prezidenti. Účasť na sympózium bola značná, o akciu prejavili záujem zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj správcovia z Košíc a okolia.

 

Sympózium bolo rozdelené do 3 sekcií.

I.    Sekcia Legislatíva očami prezidentov združení

II.   Financovanie a poistenie obnovy bytových domov

III.  Realizácia komplexnej obnovy bytových domov

 

Na začiatku vystúpil so svojou prednáškou prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. o znižovaní energetickej náročnosti. O spôsoboch a možnostiach odmeňovania v spoločenstvách vlastníkov bytov hovorila Ing. Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. O pripravovanom zákone o Komore správcov hovoril Mgr. Eugen Kurimský, prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. K tejto téme sa rozprúdila diskusia.

 

 

 

Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením pokračovali prednášky ďalej. O možnostiach financovania obnovy bytových domov v roku 2019 hovorila pracovníčka Štátneho fondu rozvoja bývania. Za Prvú stavebnú sporiteľňu a. s. vystúpila JUDr. Katarína Niňajová s prednáškou ako kvalitná obnova a správa bytového domu znižuje náklady na jeho prevádzku. Ďalšie prednášky sa týkali vymáhania pohľadávok a o poisteniach bytových domov rozprával Ing. Žilovec z Finančného centra a. s.

Po ukončení sekcie mali účastníci možnosť sa vyjadriť k odprednášaným témam, ako aj sa opýtať, čo im bolo nejasné a prednášajúci im odpovedali na ich otázky.

Po chutnom obede pokračovali prednášky III. sekciou. So svojimi prednáškami vystúpili zástupcovia realizačných firiem.

Veľmi zaujímavá bola prednáška pána Vačeka z firmy Ekonorm, s. r. o., ktorý hovoril o sanácii balkónov modernejším spôsobom. S praktickými skúsenosťami s obnovou fasád a balkónov vystúpil za firmu Henkel Slovensko Ing. Vician. Účastníci si so záuj­mom vypočuli prednášku pána Hipíka z firmy ALUMISTR SE o nových trendoch v konštrukcii zábradlí a horného zasklenia. Prednáška Ing. Jurka z firmy IZOLA Košice s. r. o. bola v troch rovinách. Hovoril o chybách na zrealizovaných zatepleniach bytových domov, ďalej hovoril o realizácii požiarnych pásov pri zateplení a porovnaní pri zateplení minerálnou vlnou a polystyrénom s požiarnymi pásmi. Alarmujúce boli zábery z niektorých realizovaných zateplení. Veľmi zaujímavá bola prednáška firmy UMYJEM TO s. r. o. od pána Staněka na tému Umývanie a nátery fasád bytových domov. Po prednáškach bola diskusia k odprednášaným témam.

 

 

Účastníci sympózia mohli svoje otázky, názory a pripomienky vyjadriť v dotazníku spokojnosti. Na záver bolo zlosovanie vyplnených dotazníkov. Vylosovaných účastníkov potešili hodnotné ceny.

 

Záverom môžeme konštatovať, že akcia bola úspešná, ako to vyhodnotili aj účastníci.

 

Ing. Tatiana Cirbusová, výkonný predseda ZSaUN