Z dôvodu existencie množstva problémov a otázok v oblasti energetiky a regulácie sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol pre zriadenie tzv. „ÚRSO Ombudsmana“.  Nejde o konkrétnu osobu ombudsmana ako ju bežne poznáme ale skôr o službu, ktorou chce ÚRSO poskytnúť pomoc priamo spotrebiteľom.

ÚRSO ponúka hneď niekoľko spôsobov ako môžete svoj problém ako spotrebiteľ riešiť. V prípade opakujúcich sa dotazov a otázok si svoju odpoveď možno nájdete na stránke ÚRSO v časti „spotrebiteľ“.  Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na ÚRSO a podať podnet, v prípade ak si nie ste istý svojimi právami a povinnosťami alebo v konkrétnejšom prípade podať návrh na alternatívne riešenie sporu voči svojmu dodávateľovi/distribútorovi energie.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví radí ako postupovať v takýchto prípadoch :

 •  osoba, ktorá podáva podnet musí mať zdokumentovanú korešpondenciu so svojím dodávateľom/distribútorom energie
 •  podaniu musí predchádzať vybavená reklamácia v súlade s reklamačným poriadkom vášho dodávateľa/distribútora energie. Úrad následne zhodnotí, či bola reklamácia vyriešená správne a či boli posúdené všetky relevantné skutočnosti.
 • ÚRSO posúdi prípad objektívne, v súlade so zákonnými právami a povinnosťami odberateľov i regulovaných subjektov a na základe predložených dokumentov od oboch strán
 • Následne ÚRSO zašle stanovisko k celej veci, v ktorom uvedie, či podľa jeho názoru došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov zo strany spotrebiteľa alebo regulovaného subjektu, prípadne či boli porušené zákonné práva spotrebiteľa alebo spotrebiteľ nesplnil svoje zákonné povinnosti.
 • V prípade, že regulovaný subjekt poruší spotrebiteľské práva, vyzve ho ÚRSO na zjednanie nápravy. Uplatnenie náhrady škody spotrebiteľom v prípade pochybenia dodávateľa/distribútora energie je však už v právomoci všeobecného súdu.
 • podanie je bezplatné
 • podanie nemá vplyv na splatnosť prípadných pohľadávok
 • riešenie podania môže trvať od 4 do 10 týždňov

V prípade, že ste podali reklamáciu u svojho dodávateľa/distribútora, ÚRSO odporúča najprv počkať na doriešenie predmetnej reklamácie a až následne v prípade potreby riešiť vec ďalším podnetom. V prípade, že vám dodávateľ/distribútor energie nezašle stanovisko k reklamácii v 30-dňovej lehote, môžete sa obrátiť na ÚRSO po uplynutí uvedenej lehoty.

V prípade odpojenia od dodávky elektriny alebo plynu sa môžete na ÚRSO obrátiť ihneď, avšak odporúčame Vám zistiť si u dodávateľa/distribútora energie dôvod, pre ktorý k odpojeniu došlo.

Kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ÚRSO v rámci ochrany spotrebiteľa nemá právomoc vydávať právne záväzné stanoviská, iba zhodnocuje, či regulovaný subjekt konal v súlade so zákonom a či bolo poškodené právo spotrebiteľa.

ÚRSO taktiež nie je oprávnené preverovať konanie tretích osôb, napr. externých predajcov, poštové služby, či kontrolovať pravosť podpisov. ÚRSO v rámci ochrany spotrebiteľa preveruje správanie sa regulovaného subjektu voči spotrebiteľovi v súlade so zákonom stanovenými právami a povinnosťami a v rámci svojich kompetencií. Týka sa to najmä práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy s regulovaným subjektom, a s tým súvisiacich úkonov, ako napr. výpoveď, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy, zmena dodávateľa, podmienky uzavretia zmluvy pri podomovom predaji, fakturácia a vyúčtovanie, nedoplatky, pripojenie a odpojenie odberného miesta, zákonnosť uplatňovania cien a taríf, kvalita dodávky, zákaznícky servis a pod.

Spotrebiteľ sa však na ÚRSO môže obrátiť v podstate s každým problémom, ktorý sa týka dodávok a distribúcie elektriny alebo plynu, ktorý má na odbernom mieste a s ktorým potrebuje poradiť.

Do kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nepatrí:

ÚRSO nepreveruje náležitosti súvisiace s meraním a s neoprávneným odberom, či s centralizovaným zásobovaním teplom, ktoré patria do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie.

ÚRSO nekontroluje dodávateľov a distribútorov vody. Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „dohľad“) vykonáva ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady v rámci svojej pôsobnosti.

ÚRSO taktiež nemá v kompetencii riešenie problematiky spojenej so správcovskými spoločnosťami, ako napr. ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, ktorá patrí do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie.

ÚRSO nemôže konať ani vo veciach týkajúcich sa technických záležitostí v spojitosti s distribúciou elektriny a plynu, najmä splnenie technických podmienok odberných miest, ktoré distribútor vyžaduje v súlade s príslušnými technickými normami.

Kontakt

V súvislosti s podaním, ktoré máte voči svojmu dodávateľovi/distribútorovi energie (alebo voči viacerým regulovaným subjektom) sa môžete obrátiť na ÚRSO troma spôsobmi:

 • písomne na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
 • e-mailom na: spotrebitel@urso.gov.sk
 • vyplnením formulára priamo na stránke ÚRSO tu: Podajte podnet

Zdroj: https://www.urso.gov.sk

Spracovala: JUDr. Jana Guoth, ZSaUN