Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Pohyb je základom života. Pre zdravotne znevýhodnené deti však toto pravidlo platí dvojnásobne. Pohyb je nesmierne dôležitý pre psychomotorický rozvoj detí s telesným, mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou oblasťou či poruchou autistického spektra. Pohybovým aktivitám sa preto venujú aj v Spojenej škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením v Novej Bani. Dlhé roky však školu limitovala absencia moderného športového areálu. O pomoc preto požiadali Prvú stavebnú sporiteľňu, ktorá projekt vybavenia nového športoviska zafinancovala.

Škola s tradíciou

Spojená škola v Novej Bani má štyridsaťpäťročnú tradíciu. Poskytuje vzdelávanie a komplexnú starostlivosť deťom a žiakom s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Venuje sa edukácii žiakov od predškolského veku až po prípravu na budúce povolanie. Vzdelávací proces sa realizuje v štyroch zložkách školy – v Špeciálnej materskej škole pre deti s telesným postihnutím, v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, v Odbornom učilišti pre žiakov s telesným postihnutím a v Praktickej škole. Súčasťou školy je aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje poradenské služby a intervencie pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím prevažne z regiónu Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, ako aj zo širšieho okolia. Žiaci školy sú často imobilní, prípadne ťažko chodiaci. Toto vnáša do výchovno-vzdelávacieho procesu školy špecifické podmienky, tak pre deti, žiakov, učiteľov aj rodičov. „Pre našich žiakov je pohyb nesmierne dôležitý, a to už od predškolského veku, kedy sa formuje a rozvíja osobnosť dieťaťa,” hovorí riaditeľka Spojenej školy v Novej Bani Karina Gažiová. „Čím skôr sa začne s rozvojom telesných aktivít u dieťaťa so zdravotným postihnutím, tým je to pre dieťa lepšie a účinnejšie.”

Projekt nového športoviska

Rôzne druhy znevýhodnenia si vyžadujú bezbariérové podmienky a individuálny prístup, teda preferovanie rôznych pohybových aktivít podľa možností a schopností detí. Toto je možné realizovať iba v moderne vybavenom športovom areáli, ktorý škole dlhé roky chýbal. Preto sa vedenie Spojenej školy v Novej Bani aj s pomocou a podporou rodičov rozhodlo vypracovať projekt na zariadenie športového areálu v priestoroch školy pre deti a žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Na jeho realizáciu však chýbali finančné prostriedky. Preto sa škola obrátila so žiadosťou o finančnú pomoc na Prvú stavebnú sporiteľňu. „Pri posudzovaní žiadosti Spojenej školy v Novej Bani sme veľmi rýchlo pochopili, že ide o projekt s mimoriadnou dôležitosťou,” hovorí predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. „Veď každé dieťa má právo byť fyzicky aktívne, vďaka čomu môže byť zdravšie a lepšie pripravené pre život. O to viac, ak ide o deti zdravotne znevýhodnené.”

PSS pomohla

V rámci Humanitárnej pomoci na rok 2019 poskytla Prvá stavebná sporiteľna Spojenej škole v Novej Bani finančný príspevok vo výške 17 tisíc eur. Pomoc slúžila na zariadenie športového areálu. V rámci projektu s názvom “Pohyb nám skvalitní život” bola v škole naištalovaná kombinovaná zostava s lezeckou stenou, hojdačkou, preliezacím tunelom, tabuľou na písanie, basketbalovým košom a šmykľavkou. Okrem toho boli v rámci športoviska umiestnené balančné prvky na nácvik chôdze v teréne a rozvoj hrubej motoriky, ako aj prieskovisko s doplnkami na rozvoj jemnej motoriky. „Vďaka zrealizovému projektu budeme môcť zlepšiť fyzickú kondíciu našich detí,” hovorí riaditeľka školy Karina Gažiová. „Z dlhodobého hľadiska budeme vedieť cielene a lepšie formovať ich pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu, čo urobí ich život radostnejším.”

„Som naozaj rád, že sme pomohli škole, ktorá sa stará o 110 detí s mentálnym, telesným či viacnásobným postihnutím. Verím, že aj vďaka novému športovému areálu sa podarí dosiahnuť, aby každé dieťa v škole bolo zdravšie a zažilo pocit úspechu pri prekonávaní svojich hraníc,“ dodáva predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš.