Na transformáciu tepla z centrálneho zdroja tepla sa používajú výmenníkové stanice tepla už od nepamäti. V minulosti sa tieto výmenníkové stanice stavali v mestskej zástavbe väčšinou mimo bytových domov v samostatnom objekte. Ojedinele ich dali do suterénov jednotlivých bytových domov. Niekedy nemali inú možnosť a dali ich na pôvodné miesto, kde boli kedysi uhoľné kotolne. Tento systém nebol zlý, ale mal nejaké nevýhody. Ako najväčšie nevýhody výmenníkových staníc v bytovom dome boli vibrácie a hluk. V týchto staniciach boli niekedy veľké hlučné čerpadlá, lebo jedna stanica napájala celý okruh. Tak ako plynul čas a jednotlivé domy sa začali zatepľovať (znížila sa aj ich potreba tepla), nebola potreba mať takéto veľké výmenníkové stanice a začali sa potupne modernizovať.

1. Modelový príklad obnovy výmenníkových staníc

Jedná sa o rekonštrukciu a modernizáciu jedného vykurovacieho okruhu, ktorý je napojený na CZT. Súčasný stav, tak ako ho vidíme na obr. 1 je výmenníková stanica priamo v objekte 1 a zásobuje teplom objekty č. 2 až č. 4. Tento stav je zastaraný a je potrebná jeho rekonštrukcia.

Rekonštrukcia a modernizácia tohto okruhu je v dvoch alternatívach. V prvej alternatíve je navrhnutý stav, kde koncepcia ostane zachovaná, t. j. jedna centrálna výmenníková stanica (obr. 2), ktorá bude zásobovať teplom a teplou vodou jednotlivé bytové domy. Nová výmenníková stanica bude nadimenzovaná podľa aktuálnych potrieb okruhu.

Nevýhody

 • Cirkulácia TV (dlhé vonkajšie rozvody, väčšie tepelné straty, Z OST je potrebné ísť do blokov s vyššou teplotou vody)
 • Teplota vykurovacej vody (ak sú niektoré BD zateplené a niektoré nie, je potrebné ísť vyššou vykurovacou teplotou do rozvodu a v zateplených objektoch je potrebné osadiť na pätu objektu zmiešavaciu skupinu)

Výhody

 • Menšie investičné náklady oproti alternatíve 2 (nie je potrebné hľadať miesto na umiestnenie nového zdroja tepla, potrubia sa ukladajú v mieste jestvujúcich teplovodných kanálov a v objekte sa napoja na jestvujúci rozvod)
 • Rýchla montáž (pri rekonštrukcii vonkajších sekundárnych rozvodov je dnes bežné používať plastové predizolované potrubia)
 • Dlhá životnosť potrubí (potrubie je z plastov, nehrdzavie, nezanáša sa)
Obr. 1 Jestvujúci stav
Obr. 2 Nový stav – alternatíva obnovy č. 1

V druhej alternatíve je koncepcia zmenená tak, že pre jednotlivé bytové domy je navrhnutá samostatná výmenníková stanica priamo v objekte (obr. 3). Jednotlivé výmenníkové stanice sa napočítajú podľa potrieb jednotlivých bytových domov.

Obr. 3 alternatíva obnovy č. 2

Nevýhody

 • Majetko-právne (nie vždy sa nájde priestor vhodný na umiestnenie novej technológie výmenníkovej stanice v objekte a vôľa majiteľov prenajať daný priestor)
 • Vyššie investičné náklady na zriadenie zdroja tepla (úprava nového priestoru pre technológiu, aby spĺňal technické požiadavky)

Výhody

 • Výmenníkové stanice (každá stanica sa dimenzuje na aktuálnu potrebu tepla a potrebu teplej vody)
 • Priestorové umiestnenie (tieto výmenníkové stanice sú malé kompaktné a nie je na to potrebný veľký priestor, štandardne sa zmestia do priestoru 3 x 4 m)
 • Zlepšenie občianskej vybavenosti (ak sa vybudujú nové výmenníkové stanice v jednotlivých bytových domoch, objekt pôvodnej výmenníkovej stanice ostatne prázdny a je možnosť ho využiť pre ďalšiu občiansku vybavenosť)
 • Lepšia regulácia tepla a teplej vody priamo pre daný bytový dom
 • Cirkulácia TV (kratšie rozvody, menšie tepelné straty, nižšia teplota vody a pod.)

2. Záver

V závere treba povedať to, že ani jedna z alternatív nie je vhodná pre každú aplikáciu v praxi. Každý okruh v mestách má svoje špecifiká, a preto sa k nemu musí pristupovať osobitne. Najlepšie poznajú svoje okruhy jednotliví prevádzkovatelia.

Medzi najväčšie nevýhody pri rekonštrukciách a modernizáciách výmenníkových staníc a okruhov považujem stále majetko-právne dôvody, kedy obyvatelia nie sú technici a nevedia posúdiť najlepšie technické riešenie, ale nesúhlasia s ničím novým.

Správne rozhodnutie o voľbe použitého systému ostane stále na strane projektanta a prevádzky investora, ktorý posúdia obe alternatívy. Iba oni poznajú miestne pomery daného okruhu a vedia najlepšie posúdiť súvislosti a danosti navrhovaného systému.

Ing. Emil Mucha, projektový manažér, projektant TZB