Všetkých sa nás bytostne dotýkajú zmeny, ktoré zapríčinil COVID 19. Jednou z nich sú aj obmedzenia týkajúce sa stretávania sa, organizovania hromadných podujatí, medzi ktoré patrí konferencia Správa budov. Druhá vlna pandémie zapríčinila, že 3. ročník konferencie Správa budov CZ 2020 vôbec neuskutočníme v tomto ale až v nasledujúcom roku. Po dohode so Svazom českých a moravských bytových družstev sme sa rozhodli, že konferencia sa bude konať v novom termíne, ktorý bude 6.-7.5.2021. Nebude sa meniť miesto: aj budúcoročná konferencia bude v hoteli Akademie Naháč Chocerady.

Skúsenosti z posledných rokov ukázali, že spolupráca so Svazem českých a moravských bytových družstev je plodná, najmä čo sa týka odborností a skúseností družstevnej výstavby v ČR. Najobľúbenejšou prednáškou býva prednáška pani Ing. Brodeckej, ktorá nebude chýbať ani na budúcoročnej konferencii. Už tradičný generálny partner konferencie je spoločnosť ista ČR s.r.o. Problematika merania spotrieb a rozúčtovania je stále jednou z najpálčivejších tém práve v období, kedy sa menia legislatívne predpisy, ktoré sa týkajú diaľkového odpočtu v súvislosti s požiadavkami EED – smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2002/EÚ o energetickej efektívnosti.

Program konferencie je už viac menej pripravený. Po minuloročných skúsenostiach vieme, že chceme správcom, stavebným bytovým družstvám  a predsedom SVJ poskytnúť najnovšie informácie z oblasti legislatívy, účtových uzávierok a daní ako aj novinky z oblasti technického zabezpečenia budov a inovácií pri ochrane fasád v boji proti plesniam a riasam. Niektoré prekvapenia však necháme utajené, aby sa mali účastníci konferencie na čo tešiť.

Veríme, že sa konferenciu podarí uskutočniť naživo, nakoľko sme toho názoru, že niet nad osobný kontakt. Tešíme sa preto na stretnutie so správcami z Čiech aj Moravy, budeme však radi, keď sa tejto konferencie zúčastnia aj správcovia zo Slovenska. Spresnenia organizačného charakteru uverejníme v časopise Správca bytových domov č. 1/2021  ako aj  na web stránkach www.voc.skwww.tzbportal.sk. V prípade, ak by sa ani v tomto termíne konferencia nemohla uskutočniť „naživo“, uvažujeme o live – streamovej forme, avšak všetci vieme, že osobný kontakt je nenahraditeľný. Veríme preto, že sa v májových dňoch stretneme osobne v plnom zdraví ako aj dobrej nálade.

Mgr. Eugen Kurimský