Nakoľko na Slovensku je v súčasnosti obnovených, resp. zateplených takmer 80% panelových bytových domov, je potrebné zamerať sa na budovy, ktoré nie je možné obnoviť – zatepliť klasickým spôsobom. Ide najmä o budovy, ktoré majú z hľadiska histórie väčší spoločenský význam. Sú buď historický chránené, prípadne sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. V tejto téme by sme Vám radi predstavili možnosti, ktorými sa dá dosiahnuť prijateľná, efektívna a estetická obnova.

Spoločnosť Caparol, ako člen skupiny DAW, sa snaží už od svojho vzniku držať krok s neustálym stavebným rozvojom. Zakladá si na inováciách a zároveň veľmi dôsledne dbá na tradície. Počas 125-ročnej histórie, sa nám podarilo vybudovať viacero výrobných závodov, výskumných a vývojových centier, takmer na všetkých kontinentoch. Neustále investujeme prostriedky do vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a do nových technológií. Aj vďaka týmto faktorom sa nám podarilo udržať povesť výrobcu najkvalitnejších stavebných hmôt, čo je v súčasnom konkurenčnom prostredí stále náročnejšie, najmä z hľadiska kvantity. Naším hlavným portfóliom sú kvalita, odbornosť, vývoj a tradícia, dôkazom je tento náš príspevok, v ktorom sú tieto prednosti dokonale skombinované. Materiály od Caparolu, boli a sú použité na mnohých stavbách rôzneho typu po celom svete a na základe bohatej histórie dokážeme na profesionálnej úrovni navrhnúť a zrealizovať obnovu historických objektov. V tejto téme si budovy rozdelíme na dva typy: A) budovy historicky chránené; B) budovy v pamiatkovej zóne.

A) budovy historicky chránené

Ide o objekty, ktoré majú z hľadiska histórie väčší význam a bývajú chránené pamiatkovými inštitúciami, hlavne Krajskými pamiatkovými úradmi. Fasády týchto budov nie je možné obnoviť zateplením, ani žiadnym inovatívnym riešením. V zásade je renovácia možná len tradičným spôsobom. V praxi to vyzerá nasledovne: Najdôležitejšia je diagnostika, musíme kompletne zmonitorovať celú plochu fasády, všetky vystupujúce a zapustené časti, ozdobné prvky, zdokumentovať všetky trhliny a iné závady. Po zdokumentovaní sa odoberajú vzorky, ktoré posielame do našich výskumných laboratórií, kde odborníci zisťujú presné zloženie pôvodných materiálov. Na základe týchto výsledkov navrhujeme nové materiálové skladby tak, aby boli totožné s pôvodnými. Tieto novo použité produkty musia spĺňať všetky jestvujúce parametre, či už priepustnosť vodných pár, nasiakavosť, chemické zloženie atď. Pre tieto typy rekonštrukcií, vyvinul Caparol systém Histolith. Ide o produktovú radu, ktorá je plne použiteľná na akýkoľvek typ obnovy historických fasád. Táto rada obsahuje minerálne a vápenné omietky, sanačné trasové (zo sopečných hornín) omietky, renovačné tmely, penetrácie, farby (silikátové, vápenné, fermežové, ľanové…), laky a lazúry. Výsledkom našej práce a odbornosti sú predovšetkým naše referencie po celom svete. Jedna z referencií obnovených systémom Histolith je aj najväčšia secesná budova na Slovensku, v Bratislave na Klobučníckej ulici (viď foto nižšie).

B) budovy v pamiatkovej zóne

Spravidla sa jedná o budovy, ktoré síce nie sú pamiatkovo chránené, ale majú vo väčšej, alebo menšej miere historickú hodnotu a sú pod tzv. ochranou pamiatkových úradov. Z praxe môžeme povedať, že ide najmä o objekty z čias tzv. socialistickej architektúry. Tieto stavby boli postavené najmä v 50 tých a 60 tých rokoch minulého storočia, aj keď sa jedná z pohľadu členitosti a ozdobných prvkov o relatívne jednoduché fasády, je potrebné dbať na pôvodný ráz týchto plôch. V nedávnej minulosti bolo možné tieto fasády zatepľovať klasickým spôsobom (minerálnou vlnou, polystyrénom), avšak sprísnením teplo-technickej normy a väčšími právomocami pamiatkových úradov sa obnova týchto budov stala náročnejšia. Je nemysliteľné zatepľovať tieto, už tak hrubé múry minerálnou vlnou hrúbky 14 a viac cm. Preto boli v minulých rokoch vyvinuté tzv. „izolanty novej generácie“, predovšetkým izolanty z fenolovej peny a PIR (polyizokyanurátové) dosky. Tieto izolanty majú lepšie teplo- technické vlastnosti oproti tradičným tepelným izolantom. V jednoduchosti môžeme povedať, že 8 cm hrubý PIR izolant môže nahradiť 14 cm hrubú dosku z minerálnych vlákien. Pomocou týchto izolantov a špeciálnej reprofilačnej malty, je možné taktiež kopírovať ozdobné prvky fasády.

Ako príklad si uvedieme bytový dom v Trenčíne, na Švermovej ulici. Ide o stavbu cca z roku 1960. V soklovej časti a pod oknami sa nachádzajú vystupujúce ozdobné kazety, uprostred a v hornej časti plochy sa nachádzajú rímsy a okolo okien vystupujúce šambrány. Samozrejmosťou bola projektová dokumentácia predložená pamiatkarom k posúdeniu. Po odsúhlasení zámeru na schôdzi vlastníkov BD a po schválení financovania zo ŠFRB, sa pristúpilo k samotnému zhotoveniu diela. Pri realizácií sa celá plocha osekala až na pôvodné murivo. Následne prebehlo celoplošné zateplenie 8 cm hrubou PIR doskou. Vystupujúce kazety sa nanovo odlievali pomocou formy do ktorej sa vlievala špeciálna reprofilačná malta. Rímsy a šambrány sa kopírovali použitím PIR dosky, vďaka ktorej bolo tvarovanie (kopírovanie) jednoduchšie. Následne prebehlo celoplošné presieťkovanie, penetrácia a omietka v štruktúre a farebnosti na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu.

BD Trenčín pôvodný stav, po obnove

Samozrejmosťou je možnosť použitia týchto izolantov aj na ostatných typoch bytových domov, prípadne novostavieb. Caparol má tento systém plne certifikovaný s certifikátom ETA, pod názvom Capatect PU – Line. V súčasnosti máme na Slovensku už 6 referenčných objektov a ďalšie pribudnú v najbližších rokoch. Obrovskou výhodou je najmä menšia hmotnosť a hrúbka, s ktorou súvisí menšia dĺžka kotiev, parapetov, oplechovaní a jednoduchšia aplikácia. Aktuálne sa snažíme presadiť tieto izolanty aj pri nových stavbách, ktoré pri prepočte teplo – techniky a pre dosiahnutie energetického certifikátu, musia aplikovať izolanty extrémnych hrúbok (24 až 28 cm). Veríme, že príprava obnovy budov s historickou hodnotou sa začne legislatívne zjednodušovať a tým sa prirodzene zvýši podiel rekonštrukcií aj u týchto typov stavieb.

Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.