HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Ing. Zuzana Hejlová, statička spoločnosti HELUZ: Máme pripravené pomôcky v Exceli, ktoré pomôžu s výpočtami podľa normových vzorcov

Od spracovania základného výpočtu spotreby materiálu až po riešenie odvodu spalín komína, teda vo všetkých fázach stavby, sa môžu stavebníci z tehlového systému HELUZ spoľahnúť na pomoc odborníkov a technických poradcov spoločnosti HELUZ. Ako môžu využiť napr. poradenstvo statika, vysvetľuje Ing. Zuzana Hejlová, hlavná statička spoločnosti HELUZ.

S čím všetkým môžete stavebníkovi v rámci statických služieb pomôcť?

„Osobne preferujem to, aby statickú časť celého projektu „zaisťoval“ jeden projektant (statik), ktorý je oboznámený podrobne s celým projektom a ktorý svojím konkrétnym statickým výpočtom preukáže, že konštrukcia objektu zaistí prenesenie všetkých vonkajších síl pôsobiacich na objekt tak, aby sa všetko zaťaženie bezpečne previedlo zhora dole až do základov. Toto je potrebné vždy posúdiť v súlade s koncepciou celého objektu so zreteľom na všetky súvislosti, nadväznosti ďalších (nosných aj nenosných) konštrukcií a konštrukčných detailov.

Ideálny stav projektovania je, keď projektant architektonicko-stavebnej časti dokumentácie už pri vytváraní základnej pôdorysnej dispozície spolupracuje so spracovateľom stavebno-konštrukčnej časti. Tým sa dá hneď od začiatku „vyladiť“ nosná konštrukcia objektu tak, aby mohla byť navrhnutá jednoducho a tým aj ekonomicky optimálne.“

Máte nejaké nástroje, ktoré je možné využiť?

„Ako pomoc projektantom na spracovanie statického výpočtu muriva, prekladov a stropov máme pripravené pomôcky v Exceli, kde sú zautomatizované výpočty podľa normových vzorcov, a to napr. vrátane doplňujúcich informácií či vstupných predpokladov pre navrhovanie. V týchto programoch sú tiež už nadefinované konkrétne statické parametre, a tak sú programy ideálnou pomôckou na navrhovanie muriva HELUZ alebo stropov. Napr. podľa zadanej hrúbky a typu muriva program interaktívne ponúka typy tehál, ich pevnostné triedy, spôsob murovania a z toho vyplývajúce materiálové charakteristiky muriva.  Výber jednotlivých prvkov je prehľadný, a to z roletového menu, ktoré sa prispôsobuje už vybraným hodnotám. Tieto programy sú na prevzatie zadarmo, a to po jednoduchom prihlásení v sekcii pre odborníkov na našich webových stránkach. Pomôcky sú na ovládanie veľmi jednoduché, a s ich pomocou je možné efektívne navrhovať nosné steny z tehál HELUZ alebo navrhnúť hrúbku stropu MIAKO či posúdiť únosnosť konkrétneho typu panelov.“

Jednou zo služieb, ktoré so statikou súvisia, je spomínané spracovanie plánov kladenia stropov.  V čom spočíva pomoc technikov HELUZ?

„HELUZ ponúka projektantom ako pomoc pri spracovávaní ich projektovej dokumentácie návrh plánu kladenia stropov MIAKO alebo panelov HELUZ. V tom prípade naši konštruktéri navrhnú hrúbku stropu na konkrétne rovnomerné zaťaženie a vezmú do úvahy takisto líniové zaťaženie od priečok vyššieho poschodia (napr. v prípade priečok orientovaných kolmo na smer stropných nosníkov zohľadnia ich ekvivalentné rovnomerné priťaženie alebo pod priečkami orientovanými v smere pnutia stropných nosníkov sa najčastejšie navrhuje zdvojenie či strojnásobenie stropných nosníkov). Pokiaľ sú v projekte navrhnuté zvislé nosné konštrukcie vyššieho poschodia na zvislých nosných konštrukciách nižšieho poschodia a sú navrhnuté nosné steny okolo schodiska, potom tento návrh plánu kladenia spravidla postačí a so spojením vyššie opísaného programu pre návrh hrúbky stropu MIAKO potom už len postačí odsúhlasenie projektantom, že plán kladenia zodpovedá takej statickej schéme, ktorú sám predpokladal.  Výstup z programu pre návrh hrúbky stropu potom môže vložiť ako prílohu do svojho statického výpočtu celého objektu.

Niekedy je však potrebné nad danou dispozíciou preniesť v strope ešte ďalšie zaťaženie od nadväzujúcich nosných konštrukcií, ktoré priamo zaťažujú túto stropnú konštrukciu. V tom prípade naši konštruktéri načrtnú konštrukčné riešenie aj pre toto zaťaženie (najčastejšie ide napr. o stĺpiky krovu či nosné murivo horného poschodia, ktoré nenadväzuje na murivo spodné a pod.). V tom prípade upozorní projektanta v pláne kladenia poznámkou, že toto už nie je riešenie typové a je nutné na základe individuálneho statického výpočtu tento návrh posúdiť, či je vyhovujúce na konkrétne zaťaženie. Projektant (statik) tak má od nás pripravený optimalizovaný plán kladenia stropnej konštrukcie ako podklad pre svoju ďalšiu prácu a výpočty.

Statické posúdenie týchto „atypických“ riešení už nie je automaticky súčasťou nášho návrhu stropu. To by mal ideálne spracovať práve hlavný zodpovedný projektant za stavebno-konštrukčnú časť (statik), pretože má už spočítané zaťaženie a pozná tiež súvislosti a nadväznosti na ďalšie konštrukcie. Podľa jeho výstupu zo statického výpočtu buď nami navrhnuté riešenie vyhovie, alebo je niekedy potrebné doplniť k nami vytvoreným skrytým prestupom alebo konzolám v strope nejakú dodatočnú výstuž (podľa potreby ide o výstuž pri spodnom alebo pri hornom povrchu).“

Odhaľujú vaši technici v projektoch chyby, prípadne aké?

„Projekty, s ktorými sa stretávame, mávajú veľmi rôznu kvalitu a úroveň spracovania. Ak zistia v priebehu spracovania zákazky a výkazov výmer naši technici alebo referenti zákazníckeho servisu nejaké nezrovnalosti, samozrejme sa obrátia na projektanta s otázkou, či má svoj návrh technického riešenia overený, či už sa to týka statiky, alebo tepelnej techniky či akustiky. Pri statických pochybeniach môže ísť napríklad o poddimenzovanú hrúbku stropnej konštrukcie či nedostatočnú únosnosť stien v suteréne alebo v pivnici (ide najmä o steny, ktoré sú zasypané zeminou a ktoré sa musia posudzovať aj na vodorovné zaťaženie od zemného tlaku). V statike je potrebné vždy porovnávať únosnosť dielca alebo konštrukcie s konkrétnym zaťažením, ktoré v tom mieste na dielec pôsobí. Nie je to teda tak, že napríklad roletové preklady do dĺžky 2,5 m vyhovejú a od dĺžky 2,5 m (to sú už preklady, ktoré majú podľa statických tabuliek tzv. zníženú nosnosť) už automaticky nevyhovejú. Vždy je potrebné posúdiť hodnotu únosnosti, ktorá sa pre konkrétny dielec nemení, s hodnotou zaťaženia, ktoré na preklad pôsobí. To je ale hodnota v každom projekte a pri každom preklade iná. Takže sa môže napríklad stať, že ten istý preklad síce v jednej miestnosti, ale umiestnený v dvoch rôznych stenách, raz vyhovie a raz nevyhovie. Alebo v oboch prípadoch vyhovie. Pravdepodobnosť, že ani raz nevyhovie, je už pomerne malá. Nie je preto v našich možnostiach a silách prechádzať projekty a kontrolovať ich správnosť. Za projekt je vždy zodpovedný projektant, ktorý dokumentáciu opečiatkuje autorizačnou pečiatkou a tým za návrh prevezme zodpovednosť.

Nespracovávame statické výpočty na celé objekty, teda vrátane návrhu krovu alebo posúdenia základov, ale individuálne môžeme projektantom pomôcť s posúdením nosných stien, prekladov alebo pri návrhu stropov, ide však už o službu spoplatnenú. Konkrétna cena, rozsah a podrobnosť úrovne spracovania dokumentácie vrátane termínu sa zvyknú vzájomne dohodnúť pred začatím prác. Spoločnosť HELUZ však nemá samostatnú projekčnú kanceláriu ani nespolupracuje s externými pracovníkmi, preto je naša kapacita na individuálne statické výpočty veľmi obmedzená. Projektantom však poskytujeme zadarmo konzultácie, programy, ďalšie pomôcky a spracované typové detaily systému HELUZ preto, aby sa im navrhovali výrobky HELUZ efektívne a ich práca bola tvorivá a prinášala im aj stavebníkom uspokojenie z hotového diela.“