„Prostredníctvom digitalizácie môže Slovensko efektívne zvrátiť negatívny trend a naštartovať udržateľný rast, bez vzdelávania a osvety to však nepôjde,“ hovorí Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar.

Súčasný stav a výzvy stavebného sektora

Stavebníctvo na Slovensku zaznamenalo na začiatku roka 2024 výrazný prepad, najväčší za posledných 21 mesiacov. Podľa údajov Štatistického úradu SR[1] dosiahol objem stavebných prác v januári len 393,9 milióna eur, čo znamená medziročné zníženie o 10 %. Tento negatívny trend bol spôsobený najmä poklesom množstva nových projektov a spomalením prác na inžinierskych stavbách a výstavbe celkovo. Navyše produkcia slovenských stavebných firiem v zahraničí sa znížila o štvrtinu. Otázka teda znie, čo s tým?

Jedným z potenciálnych riešení je digitalizácia odboru. Tá prináša množstvo výhod: zvýšenie efektivity, zníženie nákladov, zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi zúčastnenými stranami a tiež optimalizáciu procesov v stavebníctve. Popíšme si nižšie, akými spôsobmi je možné digitalizáciu skutočne optimálne využívať a ako vyzerá taká prax v tuzemsku.

[1] https://slovak.statistics.sk/ – Stavebná produkcia v januári 2024

Digitalizácia povoľovacích procesov ako priorita

Slovenské stavebníctvo dlhodobo stagnuje, čo je zrejmé nielen z prepadu stavebnej produkcie za posledné mesiace, ale aj z faktu, že sa jeho podiel na HDP krajiny za posledné tri roky znížil zo 7 na iba 5,5 %. Implementácia digitálnych technológií pri výstavbe a správe nehnuteľností je zásadná, avšak najprv je potrebné s realizáciou projektu vôbec začať.

Z aktuálnych dokumentov odborových asociácií (ako je napr. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) vidíme, že problémy nastávajú hneď v začiatkoch. Ide o prakticky nulovú digitalizáciu – a tým pádom zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné konanie. Oporou by v tomto smere bolo zavedenie jasných smerníc. Tým by sa otvorila cesta pre efektívnejšiu implementáciu nových technológií. Stavebným profesionálom chýba jednotný legislatívny rámec a sú nespokojní s tým, že sa Slovensko v rozvoji stavebníctva dostáva na európsky chvost. [2]

[2] Stavebníctvo a infraštruktúra Slovenska po septembrových voľbách 2023: Kľúčové požiadavky a odporúčania – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (apzd.sk)

Potreba osvety a vzdelávania

Ako dospieť k systémovým zmenám, ktoré stavebný sektor v tuzemsku znovu naštartujú? Jedným zo základných pilierov je osveta a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti nielen medzi pracovníkmi v stavebníctve, ale aj samotnými úradníkmi. Dostupných vzdelávacích programov a kurzov k tematike digitalizácie a inovatívnych technológií je dostatok. Zvládnutie týchto technológií môže významne prispieť k modernizácii odvetvia. Teraz ide len o to, aby sa aktéri stavebného trhu systémových zmien nebáli. Sektor totiž patrí v celej ekonomike medzi dlhodobo najkonzervatívnejší.

Zdieľanie dát: jednoduchý spôsob, ako s digitalizáciou bez otáľania začať

Firmy sa však nemusia spoliehať iba na nadriadené inštitúcie a s digitalizáciou vyčkávať. Mnohé opatrenia môžu prijať už teraz. Za zmienku stojí digitálne zdieľanie dát počas výstavby aj následnej správy nehnuteľnosti, ktoré má kľúčovú funkciu v úspešnej digitalizácii, a pritom sa ľahko zavádza do praxe. Tento proces totiž nevyžaduje rozsiahle technologické znalosti a môže byť zavedený prostredníctvom dostupných cloudových platforiem a nástrojov pre správu dát, akými je napr. PlanRadar.

Efektívna správa a zdieľanie dát v reálnom čase umožňuje lepšiu koordináciu medzi všetkými účastníkmi projektu a vedie k rýchlejšiemu a presnejšiemu rozhodovaniu, znižovaniu počtu vád a nedorobkov počas výstavby a lepšiemu využívaniu zdrojov. Tento krok je tiež vstupnou bránou k ďalším aspektom digitalizácie, ako je integrácia pokročilých analytických nástrojov a automatizácia procesov, ktoré môžu ďalej zefektívniť prácu v stavebníctve. Zdieľanie dát je ľahko prístupný a efektívny spôsob, ako sa posunúť smerom k modernizácii a inovácii v odbore, a predstavuje základný kameň pre budúce digitalizačné iniciatívy v každej stavebnej firme.

Digitalizácia ako kľúč k udržateľnému rastu

Tuzemské stavebníctvo síce v súčasnej dobe čelí prepadu, avšak digitalizácia procesov má potenciál priniesť významné pozitívne zmeny. Využitie digitálnych nástrojov by malo byť prioritou pre všetky zainteresované strany – od vládnych inštitúcií až po súkromné podniky. Prijatím nevyhnutných opatrení môže Slovensko efektívne zvrátiť negatívny trend a nastaviť smer k dynamickému a udržateľnému rastu stavebného sektora.

O autorovi:

Ivan Petráš je absolventom City University of Seattle v Kanade v odbore Ekonomika a manažment. V technologickej spoločnosti PlanRadar, ktorá je nadnárodným poskytovateľom softvéru pre digitálnu dokumentáciu a komunikáciu v stavebnom priemysle, pôsobí ako dlhodobý konzultant.