Prvé vonkajšie zatepľovacie systémy – ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sa začali aplikovať v 90 rokoch minulého storočia, čo znamená, že dnes sú „po životnosti“. Do úvahy treba tiež zobrať skutočnosť, že značné percento z týchto zateplení nie je realizovaných v zmysle projektovej dokumentácie, nakoľko táto nebola k zatepleniu požadovaná a vlastníci nehnuteľností ju považovali za zbytočné mrhanie finančnými prostriedkami. Neboli ešte  kompletne definované technické špecifikácie na vonkajšie zatepľovacie systémy (ďalej ETICS), ako na zostavu stavebných výrobkov. Niektorí výrobcovia dokonca odporúčali lepiť tepelnoizolačné dosky na tzv. „buchty“ a realizačné firmy používali na zateplenie komponenty od rôznych dodávateľov. Treba spomenúť aj skutočnosť, že ešte nebola v platnosti STN 73 0921 (až od 5/ 2008 ). Skúsenosti a prístup stavebných dozorov sa taktiež veľmi líšil. V neposlednom rade normové požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie boli 3 krát vyššie ako v súčasnosti. Môžeme skonštatovať, že celý proces zatepľovania v tých časoch prebiehal akoby chaoticky.

V zmysle legislatívnych požiadaviek je životnosť vonkajších zatepľovacích systémov stanovená na 25 rokov. Takto sú nadstavené aj skúšobné metódy, ktoré sa však uskutočňujú v laboratórnych podmienkach.

Z hľadiska praxe hovoríme o predpoklade životnosti ETICS 25 rokov, nakoľko na ňu majú  vplyv okrem samotnej kvality materiálu ešte  nasledovné faktory:

 • kvalita projektovej dokumentácie
 • kvalita samotnej realizácie
 • údržba

V zásade máme dve možnosti prístupu k ETICS po životnosti:

 • SANÁCIA
 • ASANÁCIA

SANÁCIA ETICS

V rámci rozhodovacieho procesu vstupujú do úvahy:

 1. platné požiarne predpisy
 2. platné požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
 3. stav stávajúceho ETIS – stabilita ETICS ( stav lepenia a ukotvenia k podkladu), súdržnosť výstužnej vrstvy a povrchových úprav na ETICS
 1. Čo sa týka aktuálnych požiarnych predpisov, vo všeobecnosti je potrebné aplikovať protipožiarne pásy v prípade, že sa zatepľuje tepelnoizolačným materiálom na báze polystyrénu ( ďalej EPS). V praxi to znamená, že v prípade, keď stávajúci ETICS s použitím EPS aj keď spĺňa všetky požiadavky z hľadiska jeho stability a prídržnosti jednotlivých vrstiev, túto požiadavku nespĺňa. Tento fakt komplikuje možnosť sanácie ETICS tzv. zdvojením ETICS, kedy protipožiarny pás sa musí aplikovať aj do stávajúcej vrstvy ETICS. Toto predražuje celý proces.
 2. Ako už bolo spomínané, sprísnili sa požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie. (viď. tabuľka: Zdroj TSÚS)

Táto skutočnosť iniciovala legislatívne požehnanie už spomenutého zdvojenia ETICS zapracovaním do STN 73 2901 (r. 2015). V roku 2016 vydal TSÚS Zásady navrhovania a zhotovovania zdvojenia ETICS.

 1. V stávajúcich ETICS sa začínajú prejavovať jednotlivé chyby nesprávnej realizácie.

Chyby lepenia a kotvenia

Spôsob sanácie

Spôsob sanácie určuje projektová dokumentácia, pričom jej zhotoviteľ vychádza z platnej legislatívy.

V praxi sa nám osvedčili špeciálne kotvy Spiral Anksys SA 15+. Tieto sú použiteľné hneď na 3 úrovniach:

 • sanujú a dokotvujú nestabilné ETICS
 • ideálne riešenie pri zdvojovaní ETICS

Upozornenie: Je dôležité používať certifikované ETICS, ktoré vrámci svojej skladby zahŕňajú používané kotvy.

Závady výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy

Na prelome storočia sa v značnej miere používalo tzv. „armovanie cez tkaninu“. Týmto sa nevytvorila pružná výstužná vrstva s dostatočnou prídržnosťou k podkladu. Dôsledky sú zrejmé.

Po strhnutí nestabilného súvrstvia ETICS sa vyfrézujú drážky v určenom rastri podľa technologického postupu dodávateľa ETICS.

Pri zdvojovaní ETICS na báze MW sa toto môže realizovať aj za účelom zníženia difúzneho odporu výstužnej a povrchovej vrstvy .

Ostatné závady spôsobené:

 • nedodržaním technologických postupov
 • nedoriešením dilatačných prestupov
 • invazívny zásah do ETICS ( mechanické poškodenie, vŕtanie do ETICS…)
 • pôsobením klimatických podmienok a vplyvov okolia

Spôsob sanácie sa určí na základe danej závady ( napríklad sanácia rias.)

Absencia údržby ETICS

Tento aspekt udržania životnosti ETICS je veľmi podceňovaný. Z našej skúsenosti k údržbe dochádza iba vtedy, keď sa vlastníci rozhodnú sanovať riasy. Ideálne je, keď si vyberú alternatívu, ktorá v sebe zahŕňa aj egalizačný náter, čím sa predlžuje životnosť zateplenia. Každý výrobca ETICS totižto odporúča po 10-15 rokoch tzv. egalizačný náter fasády, ktorý v podstate spočíva v nátere povrchovej úpravy fasádnou farbou podľa jeho odporučenia.

ASANÁCIA ETICS

Nutnosť asanácie ETICS by mala byť krajným riešením. Problémom však je neexistujúca projektová dokumentácia pôvodného zateplenia (ideálne s fotografiami z realizácie), nedodržiavanie technologických predpisov a zanedbaná údržba zo strany vlastníkov. V konečnom dôsledku sa preto vo väčšine prípadov javí asanácia ako  ideálne riešenie.

ZÁVER

V oboch prípadoch sa jedná sa o pomerne nákladnú záležitosť. Máme mnoho skúseností z praxe, keď sa vlastníci chcú  vyhnúť akémukoľvek spôsobu sanácie, resp. v krajnom prípade asanácie ETICS, lebo to predstavuje v konečnom dôsledku navýšenie tvorby fondu opráv. Vlastníci dokonca disponujú znaleckým posudkom o stave ETICS s doporučeným riešením,  napriek tomu k sanácii nepristúpia, lebo si to neodsúhlasia na schôdzi. Dôvodom sú financie alebo neodporúčanie tzv. koordinačného výboru alebo komisie vlastníkov a pod.) Je potrebné si uvedomiť, že takýto ETICS sa časom stáva nestabilným a ohrozuje okoloidúcich, automobily a pod., za čo sú v konečnom dôsledku trestnoprávne zodpovední vlastníci.

Ing. Branislav Madáč, Ing. Andrea Petrovičová LUKYSTAV, s.r.o.