Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností uskutočnilo dňa 22. júna 2022 prvý online seminár v roku 2022 s názvom „Čo zaujíma správcov”. Rôznorodosťou tém, ktoré boli prednášané nebol seminár určený prioritne pre správcov bytových domov ale aj pre spoločenstvá vlastníkov a samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Témy, ktoré ste si mali možnosť  vypočuť  zodpovedali požiadavkám našich členov ale boli aj reakciou na aktuálne problémy, ktoré trápia v súčasnosti našu spoločnosť.

Spoločnosť Techem, spol. s r.o., ktorú väčšina z Vám veľmi dobre pozná Vám predstavila vo svojej prednáške Techem smart systém z pohľadu dôležitého najmä pre správcu bytového domu a teda ako dostať v rámci odpočtov namerané hodnoty k Vám a teda k správcovi.

Ako nová spoločnosť v rámci našich konferencii a seminárom sa Vám predstavila spoločnosť ZEN-SERVIS, s.r.o., ktorá v rámci svojej činnosti ponúka najmä služby predaja, montáže a opráv vodomerov a meračov tepla a chladu.

Dušan Piták nám priblížil veľmi aktuálnu tému energií, vývoja ich cien, dostupnosť a dopat na konečného spotrebiteľa a poukázal na možnosti zníženia energetickej náročnosti budov.

Obnova bytového domu by nemala byť bez osoby stavebného dozoru. Vieme na čo slúži táto osoba? Aké sú jeho kompetencie a povinnosti?  Zuzana Holotňáková sama ako osoba stavebného dozoru, ktorá má za sebou roky praxe aj ako správca  nám poskytla odpovede na tieto otázky.

Komunikácia s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov je vo všeobecnosti niekedy veľmi náročná a preto sa Vám túto problematiku rozhodol priblížiť,  poskytnúť rady a odporúčania Eugen Kurimský.

Spoločnosť Henkel Slovensko spol. s r.o., ktorá prezentovala aj realizačnú  Stavebno – obchodnú spoločnosť Róbert Šipka Vám poskytla prednášku o nových technológiách omietok Ceresit so zameraním na zvýšenie odolnosti omietok a predĺženia ich trvácnosti.

Poslednou témou, ktorá zaujíma správcov, spoločenstvá ale aj vlastníkov bolo preberanie a odovzdávanie bytového domu pri zmene správcu alebo zmene formy výkonu správy. Téma, ktorá prináša pri každej zmene správcu nové otázky a problémy, téma možno aj na širšiu diskusiu, my sme sa pokúsili odprezentovať aspoň oblasti s najväčším problémom.

Ďakujeme partnerom ZSaUN spoločnosti Techem, spol. s r.o., spoločnosti ZEN-SERVIS, spol. s r.o. , spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. a Róbert Šipka stavebno-obchodná spoločnosť ako aj všetkým prednášajúcim za odborné a vyčerpávajúce prednášky a ochotu odpovedať na otázky zo strany prihlásených účastníkov.

Ďakujeme Vám milí účastníci online semináru za Vašu účasť, veríme, že sme Vám aj tentokrát poskytli nové informácie, ktoré Vám v budúcnosti pomôžu a tešíme sa na Vás znova na ďalšom seminári alebo konferencií.

Zároveň dávame do pozornosti tým, ktorí náš online seminár nestihli, že si môžu záznam zo semináru u nás objednať.