REHAU s.r.o.

Aktuálne v čase písanie tohto príspevku (začiatok novembra 2020) prežívame veľmi turbulentné obdobie. Druhá vlna pandémie Covid-19 a s ňou spojený lockdown nám prináša nielen zdravotné, ale aj výrazné ekonomické výzvy. Ako každá pandémia v histórii, aj táto zanedlho pominie. Naznačujú nám to nielen naše skúseností z našej prvej vlny, ale aj zotavenie oveľa viac postihnutých krajín zo začiatku roka a samozrejme množstvo pandémii v histórii ľudstva. Druhá vlna je, žiaľ, výrazne silnejšia ako tá prvá, postupne však isto odznie. Čo príde potom, tušia snáď len v klube veštcov. Návrat do normality, ako ju sme ju poznali pred koronou, sa však podľa názoru autora nebude konať, aspoň nie hneď. Kým sa pandémia úplne nestratí, budeme nútení sa naučiť s ňou vychádzať, a to čo najlepšie v náš prospech čo sa týka zdravia a tiež ekonomiky. No a dlhodobé efekty pandémie na hospodársky a spoločenský život budú isto tiež zásadné, nie je však zámerom tohto článku zamerať sa práve na ne.

Príspevok sa zameria viaceré aspekty sanácie rozvodov TZB v aktuálnej situácii poznačenej pandémiou. Jednak to budú zvláštne opatrenia spojené s pomerne háklivým vstupom do bytov, ktorý je pri sanácii zvislých rozvodov nevyhnutný, okrem toho však príspevok naznačí aj iné technické a organizačné možnosti sanácií TZB, pri ktorých sa do bytov nevstupuje. Sú to ležaté rozvody v suteréne bytových domov ako aj vonkajšie rozvody tepla z CZT.

Bežný život a ekonomika po korone

Už začiatkom roka 2020 som vo viacerých mediálnych príspevkoch uviedol, že korona sa nechystá na totálny ústup, to je vzhľadom na charakter vírusu a dnešný vysoko prepojený globalizovaný svet nepravdepodobné, až nemožné. Až do momentu uvedenia vakcíny alebo spoľahlivého liečiva uplynie pravdepodobne viac ako 12 mesiacov, dovtedy sa budeme učiť s koronou „tancovať“. Žiaľ realita tento predpoklad potvrdila. Čo mám tým na mysli? Skrátka riziko nákazy nepominie úplne, avšak pri zmysluplných opatreniach a vysokej disciplíne ho vieme minimalizovať tak, aby sa naše životy čo najviac priblížili k normálu. Ľudia budú opatrnejší a zodpovednejší, budeme si musieť zvyknúť na rúško a sociálny dištanc.

Prečo je to dôležité? Média a vlády krajín úplne otvorene hovoria o najväčšej ekonomickej kríze, akú si žijúce generácie pamätajú. Jej dopady na naše životy a dokonca aj zdravie môžu byť veľmi vážne, avšak neprepadajme pesimizmu. Pre zotavenie ekonomiky existuje viacero scenárov: najrýchlejší v tvare „V, resp. aktuálne skôr W“, stredný v tvare „širokého U“ a dlhodobo negatívny v tvare „L“. Mnohé závisí na nás – pre ekonomiku je výhodné rýchle priblíženie sa bežnému životu, naštartovanie výroby, exportu a služieb, avšak v nových podmienkach pri dodržaní maximálnej opatrnosti a zodpovednosti. Spotreba domácností teda tovaru a služieb je hlavnou hnacou silou našej ekonomiky. Spotreba sama o sebe vysoko prevyšuje možnosti štátnych podpôr ekonomiky počas krízy, i keď sa zdajú aktuálne podporné prostriedky extrémne vysoké. Rozumný návrat spotreby domácností (tovarov aj služieb) smerom k normálu bude pre nás v súčasnej situácii mimoriadne užitočný.

A keďže k spotrebným službám môžeme radiť aj výmenu rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch, zacieľme sa teda rovno na túto oblasť. Je to iste téma háklivá, keďže pracovníci montážnych firiem vstupujú do bytov a spoločných priestorov bytových domov. Výmenu rozvodov, žiaľ, pracovníci montážnej firmy nevedia vykonať z domu (tzv. home office). Ako nájsť uskutočniteľný spôsob v novej realite počas najbližších 12 mesiacov? Samozrejme až po utlmení najakútnejšej pandemickej špičky na rozumnejšiu úroveň. Odpoveďou je dlhodobý „tanec“ s koronou, teda uplatnenie zodpovedných opatrení a maximálnej disciplíny na oboch stranách – u zhotoviteľov aj u obyvateľov bytového domu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Najširšou skupinou otázok a opatrení je bezpečnosť a sprísnenie hygienických opatrení, ktoré zabezpečia ochranu obyvateľov aj montážnych pracovníkov. Pre firmy zaoberajúce sa výmenou rozvodov v bytových domoch nie je táto téma ničím novým, keďže napr. pri práci s azbestom používajú širokú škálu špeciálneho vybavenia, zariadení, ochranných oblekov alebo respirátorov. Zvýšená miera a disciplinované využívanie ochranných oblekov, rukavíc, okuliarov a ochranných masiek je dôležitým opatrením na strane zhotoviteľov, ktoré zabezpečí obojstrannú ochranu voči infekcii. Už bežné rúško pri správnom využití dramaticky redukuje možnosť prenosu vírusu. Podmienkou je, aby ho mali nasadené obaja účastníci osobného kontaktu. Na trhu však pribúdajú mnohé inovatívne produkty, ktoré sú mimoriadne účinné a fungujú obojstranne (napr. maska Gevorkyan slovenského výrobcu z Vlkanovej).

Tradičný ochranný odev stupačkárov pri demontáži azbestu

Ďalšími možné opatreniami na strane zhotoviteľa počas montáže, ktoré zvýšia bezpečnosť sanácie pre všetky zúčastnené strany:

  • Meranie teploty pracovníkov zhotoviteľa bezkontaktným teplomerom vždy pred nástupom na montáž a protokolárne odovzdanie zástupcovi vlastníkov.
  • Realizovateľné je aj pravidelné testovanie pracovníkov rýchlotestami (protilátkovými, za asistencie zdravotníka možné aj presnejšie antigénové), podobne ako v športových súťažiach. Toto opatrenie môže výrazne zvýšiť dôveryhodnosť na strane zhotoviteľa.
  • Po montáži odporúčame pracovníkom zhotoviteľa postupovať podľa vopred definovaného zoznamu úkonov pre dezinfekciu priestorov. Dezinfekcia kľučiek, zábradlí a samotných priestorov bytu ako aj spoločných priestorov je realizovateľná klasickými dezinfekčnými prostriedkami. Inovatívne riešenia napr. s generátormi ozónu alebo ultrazvukovými parnými generátormi pre dezinfekčné prostriedky je nutné overiť v praxi bytových domov.
  • Vytvorenie bariér v bytoch (napr. z ochranných fólií a lepiacich pások), ktoré minimalizujú kontakt obyvateľov a pracovníkov.
  • Zvýšená miera ochrany a dezinfekcie rúk je rovnako dôležitá ako ochrana úst a nosa. Opäť je nutné zodpovedné využívanie na oboch stranách. Aplikácia ochranných rukavíc je možná nielen u zhotoviteľov, ale aj u obyvateľov. Mimoriadne účinné sú tiež dezinfekcie rúr na báze alkoholu alebo špeciálne vyvinuté prostriedky. Okrem individuálneho zabezpečenia prostriedkov na dezinfekcie rúr možno zo strany zhotoviteľa dodať tzv. dezinfekčné veže alebo stĺpiky (známe napr. z prevádzok rýchleho občerstvenia).
  • Výhodné je vybavenie pracovníkov zhotoviteľa dezinfekčnými prostriedkami, ktoré majú stále pri seba a vedia po sebe pravidelne čistiť kľučky, zábradlia a pod.
  • Umývanie a dezinfekciu rúk odstávka tečúcej vody počas sanácie komplikuje, avšak neznemožňuje. Predzásobenie sa vodou do nádob, vaní alebo bandasiek odporúčame zaviesť do praxe. V istých typov bytových domov je možné dočasne zapojiť tečúcu vodu a umývadlo, napr. v suteréne, ako dočasné opatrenia počas rekonštrukcie.
  • Zabezpečenie zvýšeného počtu chemických WC. Bežnou praxou bolo zabezpečiť jedno mobilné chemické WC pre pracovníkov firmy. Aktuálne odporúčame posilniť počet o jedno až dve navyše podľa veľkosti domu pre potreby obyvateľov.

Uvedené opatrenia nepredstavujú definitívny výpočet, vždy je priestor na efektívne inovatívne opatrenie navyše, ktoré nezruinuje zhotoviteľa ani obyvateľov, a zároveň zvýši bezpečnosť. Na vyváženie situácie pripomínam, že mnohé uvedené opatrenia odporúčame dodržiavať a aplikovať aj obyvateľom rekonštruovaných bytov, či je to nosenie rúšok, dezinfekcia, disciplína a pod. Pre zlepšenie povedomia odporúčame zhotoviteľom pripraviť pred realizáciou infografiky a inštrukcie, ktoré budú viditeľne vyvesené, prípadne rozposlané aj na virtuálne domové nástenky alebo komunikačné skupiny na sociálnych sieťach.

Dezinfekčná veža

Organizácia sanácie

Popri zhotoviteľovi to majú v súčasnej situácii náročnejšie aj správcovia či zástupcovia vlastníkov. Platí to všeobecne, a zvlášť so zreteľom na organizáciu rekonštrukcií. Krátkodobo počas lockdownu ne je možné zhromažďovanie osôb, t. j. aj domové schôdze, čo výrazne sťažuje komunikáciu s obyvateľmi a rovnako schvaľovanie dôležitých rozhodnutí o bytovom dome. Tento stav však pominie v krátkej dobe. Výhľadovo sa ponúka možnosť výrazne posilniť písomné hlasovanie s aplikáciou špeciálnych hygienických opatrení (prednostne vo vonkajšom prostredí, použitie rúšok, vlastného pera, rukavíc a zachovanie odstupov min. 2 m). Podmienkou navyše samozrejme je, aby mal bytový dom schválených overovateľov. Tým pádom možno rozhodovať o operatívnych otázkach, ako aj o otázkach v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu a napr. stihnutím termínu podania žiadosti o financovanie cez ŠFRB.

Pred realizáciou výmeny rozvodov odporúčame zo strany správcu alebo zástupcu vlastníkov overiť (prednostne telefonicky alebo elektronicky), či sa niektorý z obyvateľov nenachádza v karanténe v súvislosti s Covid 19, prípadne nie je iná zásadná prekážka pre uskutočnenie výmeny rozvodov. Zvýšená potreba komunikácie s obyvateľmi a informovanosti zo strany zhotoviteľa, správcu alebo zástupcu vlastníkov je nevyhnutnou podmienkou hladkého priebehu výmeny.

Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome

Táto oblasť predstavuje súčasne najbezpečnejší úsek rozvodov, keďže pri ich výmene nie je nutné vstupovať do bytov, ale len do spoločných priestorov. Pri dodržaní zvýšených hygienických opatrení nie je zásadný dôvod túto sanáciu rušiť alebo odkladať, naopak možno využiť aktuálne krátkodobo voľné kapacity zhotoviteľov.

Sanácia vonkajších rozvodov tepla z CZT

Pôvodné siete CZT z chabo izolovanej ocele sú dnes už často za hranicou svojej morálnej aj fyzickej životnosti. Poruchy a neočakávane opravy strašia správcov sietí aj obyvateľom bytových domov. Spravidla sa tieto javy hromadia v najmenej vhodnom čase napr. počas vianočných sviatkov. Sanácia je nevyhnutná a prináša tiež nemalé úspory tepla v dôsledku kvalitnejších materiálov a modernejších koncepcií CZT. Zároveň je ich výhodou, že hľadiska Covid pandémie nepredstavujú takmer žiadne riziko pre obyvateľov domov.

Pri rekonštrukcii starších sietí je veľmi dôležitá kooperácia medzi výrobcom rozvodov a montážnou firmou. Flexibilita pri výrobe neštandardných tvaroviek ako aj skladovanie materiálu v sklade v sídle firmy na území Slovenska sa ukázalo ako jedna z hlavných výhod. Taktiež výhodou kombinovanej inštalácie pri sanácii je blízkosť výrobného závodu. Portfólio spoločnosti Rehau zahŕňa kompletnú škálu riešení pre predizolované rozvody z hi-tec plastu PE-Xa ako aj ocele, ktoré najmä v kombinácii riešia všetky dôležité technické výzvy a požiadavky moderných sietí CZT.

Ekonomika versus zdravie

V žiadnom prípade ekonomika nie je dôležitejšia než ľudské životy. Sú to však spojené nádoby. Eventuálny ekonomický kolaps alebo vypnutie hospodárstva by malo veľký dopad aj na kolaps zdravotníctva a prudko môže narásť počet tzv. odvrátiteľných úmrtí. Preto odporúčam hľadať zlatú strednú cestu medzi postupným spúšťaním ekonomiky a udržaním šírenia vírusu pod kontrolou. Aktuálne považujem vo väčšine prípadov za možné nájsť pri uplatnení viacerých opatrení spôsob, ako výmenu k spokojnosti a bezpečnosti oboch strán uskutočniť. Samozrejme žiadne z opatrení nie je pre zúčastnených úplne komfortné. Prajem obyvateľom, správcom aj stupačkárom veľa zdravia, disciplíny a inovatívnych riešení, ako sanácie najbližšie mesiace bezpečne previesť. Sme tu pre vás.

Ing. Igor Krajčovič

REHAU, s.r.o., Kopčianska 82 A, Bratislava

e-mail: igor.krajčovič@rehau.com

www.rehau.sk, www.stupacky.sk