Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu úspešne pôsobí na Slovensku už 15 rokov. Vyvíja rôzne aktivity vo viacerých  záujmových oblastiach, ktoré súvisia s expandovaným polystyrénom patriacim v rámci zatepľovania budov k najčastejšie používaným materiálom s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

„Naším hlavným cieľom je vyzdvihnúť expandovaný polystyrén (EPS) ako výnimočný materiál, ktorý má široké využitie v takmer všetkých sférach života. Vyvíjame aktivity smerom k ochrane spotrebiteľa a zdravia ľudí, podporujeme zvyšovanie kvality EPS pri úsporách energie či spolupracujeme pri tvorbe noriem a zákonov v danej oblasti. Jednou z hlavných výziev najbližšieho obdobia bude zabezpečenie úplnej obehovosti  expandovaného polystyrénu do roku 2030,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Zduženia EPS SR.

Krátky pohľad do histórie združenia

Slovenské Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005. Prvým predsedom a zároveň jedným z jeho zakladateľov bol Ing. Jozef Sáraz. Hlavným dôvodom vzniku tohto zoskupenia bolo združiť výrobcov a spracovateľov  expandovaného polystyrénu a spoločne tak podporovať rozvoj EPS na slovenskom trhu. V priebehu rokov sa združenie postupne rozširovalo o ďalšie spoločnosti spracovávajúce EPS. Aktuálne ho tvorí 11 členov a na jeho čele stojí už deväť rokov Ing. Marta Strapková. Združenie EPS SR je od januára 2006 zároveň súčasťou EUMEPS v Bruseli.

Polystyrén je dobre recyklovateľný a bezpečný materiál

V rámci svojho 15-ročného pôsobenia podniká združenie viaceré kroky na preukázanie toho, že EPS priemysel môže byť environmentálne, ekonomicky a  sociálne  prínosný a udržateľný. Z toho dôvodu začalo spolupracovať s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), ktorého prvotným cieľom bolo zabezpečiť transparentnosť údajov a informácií o množstvách odpadového EPS, o množstvách vyrobeného i zrecyklovaného materiálu a stanovenie potenciálu splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu. Súčasťou spolupráce je aj príprava novej web stránky www.recyklujempolystyren.sk. „Prostredníctvom webu chceme zdôrazniť, že polystyrén je dobre a efektívne recyklovateľný materiál, porovnateľný s efektivitou recyklácie PET, zároveň zdraviu neškodný a bezpečný. Máme záujem vysvetliť širokej verejnosti, akým spôsobom možno polystyrén recyklovať, ako ho triediť, kam ho treba odovzdať a ako možno recyklovaný polystyrén ďalej využiť,“ vysvetľuje M. Strapková.

Expandovaný polystyrén je výnimočný materiál, ktorý má široké využitie v takmer všetkých sférach života.

Edukatívna kampaň pre stavebníkov

K ďalším aktivitám združenia patrí propagácia polystyrénu smerom k laickej verejnosti formou kampane „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“. Jej cieľom je ľudí upozorniť na výhody EPS v prípade jeho použitia na zateplenie stavby. Hlavnými postavami kampane sú personifikácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný, Polystyrén Tvrdý a Polystyrén vo vonkajšom  kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS). Každá z týchto postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polystyrénu. Hrdinov možno vidieť a počuť na sociálnych sieťach YouTube a Facebook i na špecializovanej stránke www.polystyren.men.

Polystyrén so značkou kvality

K ďalším prioritám slovenského združenia patrí už dlhodobo monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku a následná ochrana spotrebiteľa. „Našou snahou je zabrániť distribúcii expandovaného polystyrénu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám. Zaviedli sme značku „kvalitný výrobok“, aby sme bežným spotrebiteľom uľahčili identifikáciu kvalitných výrobkov z EPS,“ zdôrazňuje M. Strapková. Značku kvality môžu používať všetci členovia združenia spĺňajúci kritériá kontroly kvality EPS výrobkov, ktorých plnenie sa preveruje minimálne jedenkrát ročne.

Viac informácií získate na www.epssr.sk

Pre zaujímavosť

Viete, ako vznikol expandovaný polystyrén? Podobne ako rad iných materiálov – v podstate náhodou. V roku 1949 skúšal vývojový pracovník nemeckej spoločnosti BASF s českými koreňmi, Fritz Stastny, rôzne zmesi materiálov. Dával ich do prázdnych škatuliek od krémov na topánky. Na druhý deň bol veľmi prekvapený, keď našiel jednu z krabičiek otvorenú a v nej napenenú bielu hmotu. Nový materiál si vďaka svojim výnimočným izolačným vlastnostiam čoskoro našiel svoje uplatnenie aj v stavebníctve.

Značka „kvalitný výrobok“ uľahčuje bežným spotrebiteľom  identifikáciu kvalitných výrobkov z EPS.