Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Podvečer druhého dňa konferencie Správa budov 2019 sa konalo Valné zhromaždenie členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. Združenie tvoria všetci riadni členovia združenia. Pozvánku dostali členovia, ktorí boli zaregistrovaní k 30. 3. 2019. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne a zvoláva ho prezident združenia. Tohoročné Valné zhromaždenie ZSaUN sa konalo dňa 11. apríla 2019 v druhý deň konferencie Správa budov 2019 v konferenčnej miestnosti hotela Galeria THERMAL Bešeňová.

 

 

 

Program valného zhromaždenia:

1.    Otvorenie valného zhromaždenia a schválenie programu rokovania

2.    Voľba zapisovateľa a členov mandátovej komisie

3.    Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

4.    Správa o činnosti združenia za rok 2018

5.    Informácia o zasadnutí predsedníctva ZSaUN

• Členské príspevky na rok 2019

• Finančné hospodárenie za rok 2018

6.    Programové ciele na rok 2019

7.    Informácia o rokovaní k návrhu zákona o komore správcov

8.    Diskusia

9.    Záver stretnutia

 

Prítomní členovia schválili program valného zhromaždenia a boli zvolení členovia mandátovej komisie a zapisovateľka. Prezident následne predniesol Správu o činnosti združenia za rok 2018. V správe zhodnotil konzultačnú činnosť, propagáciu združenia cez príspevky a články do novín. V správe bola vyhodnotená minuloročná konferencia Správa budov 2018 ako veľmi úspešná. Prezident vyslovil poďakovanie členom ZSaUN Zdenke Jurčákovej ako aktívnej konzultantke, JUDr. Zuzane Adamovej Tomkovej za právne poradenstvo.

Valné zhromaždenie schválilo výšku členských príspevkov na rok 2019 a zaoberalo sa členskou základňou, ktorá narastá, aj vďaka propagácii na kurzoch Manažér správy budov. Schválilo aj zmeny v členskej základni, či zrušenia členstva.

 

 

Ďalším bodom programu bola finančná situácia združenia. Valné zhromaždenie zobralo na vedomie výsledky hospodárenia ZSaUN za rok 2018 a ročnú uzávierku Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Na predsedníctve združenia, ktoré sa konalo v decembri 2018 a februári 2019 boli pripravené, spracované a schválené Programové ciele ZSaUN na rok 2019. Valné zhromaždenie tieto programové ciele zobralo na vedomie. Jedným z podnetov, ktorým sa bude združenie zaoberať je riešenie monopolu vodárenských spoločností zmenou zákona 442/2002 Z. z. Taktiež úlohou ZSaUN je aktívny prístup k návrhu zákona o komore správcov.

Po konferencii bude spracované „Vyhodnotenie konferencie Správa budov 2019“ a zaslaný článok do časopisu Správca bytových domov a uverejnené na stránke združenia.

V programe valného zhromaždenia bola aj Informácia o jednaniach k návrhu zákona o komore správcov. Prezident ZSaUN predniesol kroky, ktoré vykonalo združenie. Informoval o zaslaných pripomienkach, o osobných jednaniach v Bratislave. K tomuto bodu sa roz­prúdila živá diskusia. Všetci prítomní členovia sa vyjadrili, že sú proti návrhu na vytvorenie komory správcov, tak ako to teraz predkladajú jej tvorcovia. V predkladanom návrhu legislatívnych zmien, ktoré majú členovia k dispozícií je ešte veľmi veľa neprediskutovaných a problematických bodov.

Záverom sa prezident združenia poďakoval prítomným členom za účasť a vyjadril presvedčenie, že aj v roku 2020 sa stretneme na valnom zhromaždení.

 

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN