ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Rozpočítavanie nákladov na teplo, studenú a teplú vodu sa môže zdať ako komplikovaná, exaktná veda. Množstvo čísel a údajov poukazuje na to, že ide o odbornú a profesionálnu činnosť, ktorá sa musí riadiť presne stanovenými pravidlami. Vyhláška na rozpočítavanie nákladov bola vytvorená s cieľom rozdeliť náklady pre vlastníkov čo najspravodlivejšie. Pri doručení vyúčtovania zaujíma vlastníkov bytov hlavne výsledná suma preplatku alebo nedoplatku. Následne vznikajú otázky o tom, či je rozpočítavanie pre vlastníkov bytov spravodlivé. Preto ide o aktuálnu tému, ktorá je v poslednom čase veľmi frekventovaná a naberá na dôležitosti.

Svoj pohľad na túto problematiku nám predstavil Ing. Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o. a predseda Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko).

Je podľa vás rozpočítavanie nákladov za teplo pre vlastníkov bytov spravodlivé?

Dá sa jednoznačne povedať, že rozpočítavanie nákladov tepla a vody v zmysle aktuálnej vyhlášky 240/2016 Z. z. je pre veľkú časť vlastníkov bytov výrazne nespravodlivé.

Je možné, aby bolo rozpočítavanie spravodlivé?

Dovolím si tvrdiť, že absolútna spravodlivosť neexistuje. Dá sa jej však priblížiť alebo sa dá aspoň odstrániť výrazná nespravodlivosť, ktorá je zjavná a preukázateľná. Ak by však chcel niekto dosiahnuť absolútnu spravodlivosť v tomto ohľade, riešením je rodinný dom.

V čom je hlavný problém?

Hlavný problém je v legislatíve a tých problémov s aktuálne platnou legislatívou je niekoľko. Členovia asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko identifikovali 14 zásadných problémov, ktoré je potrebné riešiť. V oblasti spravodlivosti, resp. nespravodlivosti zohráva hlavnú úlohu problematika voľby základnej a spotrebnej zložky v rozpočítavaní tepla.

Základná zložka tu zohráva veľkú úlohu. Môžete nám priblížiť, čo presne to znamená?

Odpoveď na túto otázku je trochu komplexnejšia, a preto si najprv povedzme, čo nám hovorí vyhláška: V zmysle vyhlášky 240/2016 Z.z. MH, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, sa celkové náklady na vykurovanie delia na základnú a spotrebnú zložku.

Ak hovoríme o vykurovaní, tak základná zložka (ZZ) nákladov na vykurovanie (ÚK) sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Rozpočítava sa medzi všetkých vlastníkov bytov. Náklady určené pre spotrebnú zložku (SZ) sa rozpočítavajú podľa nameraných hodnôt z meradiel, prípadne podľa náhradných výpočtov stanovených vo vyhláške.

Vo vyhláške 240/2016 Z. z. MH sa ďalej píše: „Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.“ Toľko nám hovorí legislatíva.

K čomu má teda slúžiť základná zložka?

Potreba zavedenia základnej zložky do legislatívy pre rozpočítavanie tepla na vykurovanie vyplýva zo zákonitostí stavebnej fyziky budov. Ďalej vyplýva aj z rešpektovania vlastností merania tepla, či už meranie pomocou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) alebo meračmi tepla, ale hlavne z rešpektovania výrazných prestupov tepla medzi bytmi. Merače v bytoch teda nemerajú všetko teplo, ktoré je vykurovacou sústavou priamo, či nepriamo dodané do bytov. Výrazné prestupy tepla medzi bytmi majú za následok, že aj byty s vypnutým kúrením dosiahnu pomerne komfortnú teplotu v byte. Rozdiel teploty interiéru medzi vykurovaným a nevykurovaným bytom zatepleného bytového domu tak reálne nebude väčší ako cca 4 °C. Preto ak má byť rozpočítavanie nákladov na ÚK pre vlastníkov bytov spravodlivé, nemôže sa vykonávať len na základe údajov spotrieb z meračov, musí sa použiť aj základná zložka pri rozpočítavaní tepla. Do tohto bodu by sa zdalo, že je všetko v poriadku.

Toto je celkom zrozumiteľné a pochopiteľné, v čom je teda problém?

Aktuálne platná vyhláška nedostatočne rieši význam a zmysel základnej a spotrebnej zložky v rozpočítavaní tepla na ÚK. Nerešpektuje vlastnosti meracích zariadení (PRVN a MT), straty tepla pri distribúcii tepla v objektoch, prestupy tepla medzi bytmi, tepelno-technické vlastnosti budov. Výsledkom je, že ak sa prepočítajú výsledky rozpočítavania nákladov vlastníkov bytov na eur/m2, tak vo veľkej väčšine prípadov rozdiely v nákladoch za ÚK toho istého metra štvorcového bytu sú nad 250 %, nad 500 %, nad 1500 %, ale aj nad 2000 % a dokonca aj viac. Toto ale nie sú reálne možné fyzikálne odôvodniteľné rozdiely v platbách. Už základné nastavenie základnej zložky 60 % môže spôsobiť predmetný problém. Navyše tvorcovia Vyhlášky 240/2016 Z. z. zároveň dali možnosť vlastníkom bytov ľubovoľným spôsobom meniť základnú a spotrebnú zložku v rozpočítavaní tepla na ÚK. Vlastníci bytov sa pri voľbe základnej zložky rozhodujú pocitovo, nie sú odborníkmi v danej oblasti a často problém sami nevhodným rozhodnutím eskalujú.

Pri teplej vode je problém obdobný, rovnakej podstaty, ale nie taký zásadný. V oboch prípadoch, teda pri vykurovaní, aj pri teplej vode, sa žiada zmena legislatívy.

Čo môžu vlastníci bytov robiť, aby sami túto nespravodlivosť v rozpočítavaní tepla nespôsobovali?

Ide tu o komplexný problém. Ten sa skladá z ďalších, menších častí, ktoré sme zatiaľ nespomenuli. Vyriešiť to môže iba úplná zmena legislatívy. Kým sa tak stane, vlastníkom bytov odporúčam, aby základná zložka pri rozpočítavaní tepla tvorila aspoň 60 %, presne tak, ako to odporúča aj aktuálne platná legislatíva. Z praxe však vieme, že ani toto percento vo viacerých prípadoch nemusí pomôcť odstrániť problém v nereálne vysokých a nespravodlivých rozdieloch v platbách za vykurovanie pri rozpočítavaní nákladov za ÚK.

Ako sa dá zistiť či overiť na koľko je rozpočítanie nákladov pre konkrétny bytový dom spravodlivé?

Ak chcú mať vlastníci bytov alebo správcovia bytových domov istotu, ako je to so spravodlivosťou pri rozpočítavaní nákladov na ÚK, naši kolegovia v ENBRA SLOVAKIA s.r.o. dokážu na základe vlastnej metodiky urobiť potrebnú analýzu. Výsledkom je vyhodnotenie rozpočítavania nákladov z pohľadu spravodlivosti pre všetkých vlastníkov bytov bytového domu. Zároveň dokážeme navrhnúť odporúčané percento základnej zložky, ktoré by vlastníci mali použiť pre ich konkrétny bytový dom, vykurovaciu sústavu a systém merania. Takúto službu vieme ale urobiť len pre bytové domy, kde sú nám dodané všetky potrebné dáta z rozpočítavania nákladov ÚK aspoň za posledné 2 roky a automaticky toto vieme urobiť pre všetky domy, na ktoré vypracúvame rozpočítanie nákladov my sami.

Opakovane ste spomenuli potrebu zmeny legislatívy. Chystá sa už nejaká zmena?

Každá legislatíva bola vytvorená za nejakým konkrétnym účelom. Ale až samotná prax nám vždy ukáže, ako sa pôvodný zámer nakoniec podarilo naplniť. Je úplne bežné, že čas a prax si vyžiada zmenu. V tomto prípade už naozaj dozrel čas na zmenu. ARTAV Slovensko, ktorého je ENBRA SLOVAKIA s.r.o. zakladajúcim členom dlhodobo poukazuje na problémy aktuálnej vyhlášky. Aktuálne intenzívne pracujeme na vlastnom návrhu aspoň čiastočných zmien v legislatíve, ktoré by riešili ten najvážnejší problém a dali sa uplatniť čo najskôr. Toto riešenie berieme ako prvú pomoc, ale aktuálny stav veci si vyžaduje zásadnú a komplexnú zmenu. Preto zároveň pracujeme aj na návrhu úplne novej legislatívy pre túto oblasť. Kedy a v akom rozsahu budú zmeny prijaté je v rukách legislatívcov. Ostáva dúfať, že to bude čo najskôr.

Mohli by ste ešte zhrnúť odporúčania pre vlastníkov bytov?

Základnú zložku pri rozpočítavaní tepla na vykurovanie určite odporúčam vlastníkom bytov stanoviť na minimálne 60 %. Ak si vlastníci bytov chcú overiť, či výsledkom rozpočítania nákladov na vykurovanie ich bytového domu nie sú nereálne, nezmyselné a fyzikálne neodôvodniteľné rozdiely v nákladoch medzi jednotlivými bytmi, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. dokáže vykonať analýzu, ktorá preukáže, ako je to skutočne so spravodlivosťou pri rozpočítavaní nákladov v ich bytovom dome a dokáže navrhnúť potrebné opatrenia.

Názory a závery v tomto článku sa opierajú o 25-ročnú prax našej spoločnosti v danej oblasti, o odborné štúdie, vývoj a výskum, ktorý nepretržite vykonávame v tejto oblasti posledných 10 rokov v rámci vývojových projektov „ENBRA LAB“. Naše špeciálne poďakovanie za spoluprácu patrí doc. Ing. Františkovi VRANAYOVI, PhD., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, za jeho pomoc a odborný prínos v oblasti stavebnej fyziky, tepelno-technických simulácií, tepelnej ochrany objektov, hydraulického vyregulovania, merania tepla a v oblasti energetickej efektívnosti, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie a uznanie.