Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Medzinárodná konferencia „Správa budov“, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie pre správcov,  priniesla na jar novinku. Bola ňou požiadavka  správcov, aby organizátori usporiadali  konferenciu  „Správa budov“ 2x ročne. Vyhoveli sme tejto požiadavke a v septembri sme usporiadali konferenciu „Správa budov – jeseň 2022“. Ako sa podarila? Dočítate sa v nasledujúcich riadkoch…

Konferencia „Správa budov jeseň 2022“ sa konala v dňoch 21. – 23.9.2022 už klasicky v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***.

 Ako všetky, aj táto konferencia mala za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inovatívnymi riešeniami a v neposlednej rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami z oblasti finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na oblasť merania a rozpočítavania.

Naše pozvanie prijali zástupcovia firiem ako partneri konferencie, ktorí svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických častí a zariadení. Pri konferenčnej miestnosti sa nachádzali stolíky partnerov  konferencie.  Pracovníci firiem  predstavovali svoje  produkty a služby, ktoré poskytuje ich firma. Účastníci mali možnosť konzultovať témy, ktoré ich zaujali v prednáškach prezentujúcich sa firiem. Každý z partnerov sa snažil predstaviť novinky zo svojho odboru, čím každý z nich zvýšil odbornú úroveň konferencie, za čo im patrí vďaka.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen Štátnemu fondu rozvoja bývania, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnosti LUKYSTAV s.r.o. a spoločnosti UMYJEMTO SK, s.r.o. Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako aktívni alebo pasívni partneri. Poďakovanie patrí:  ALUMISTR SE, Dražobník s.r.o., FlexaFIN s.r.o., Generali Poisťovňa, Henkel Slovensko s.r.o., ista Slovakia, s.r.o., LAK CONSULTING s.r.o., Master Builders Solutions Slovakia s.r.o., Ostendorf – OSMA s.r.o., OTIS Výťahy s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., SanaTOP s.r.o., Sensus Slovensko s.r.o., Slovenská sporiteľňa a.s., Strechy 92 s.r.o., Techem s.r.o., TT ‐ VÝŤAHY s.r.o., UPONOR s.r.o., Výtahy Pardubice, a.s.

Na konferencii „Správa budov – jeseň 2022“ sa zúčastnilo 181 účastníkov. Na konferenciu prijali pozvanie  zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností správcovia, správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby,  zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú záujem o informácie, či sa správne postupuje pri správe ich domov, pracovníci štátnej správy, s agendou správy budov, stavebných konaní a pod.

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie a akademickej obce, konkrétne doc. Ing. Danica Košičanová PhD., zo SvF TUKE Košice a Ing. Michal Faltejsek  z VŠB Ostrava.

Program konferencie bol rozdelený do sekcií: FINANCOVANIE  SPRÁVY BUDOV, OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE, SPRÁVA BUDOV

Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o aktuálnom stave v  podávaní žiadostí na ŠFRB v roku 2022. Mnoho správcov podáva žiadosti na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité. Termín podávania žiadostí do 30.9.2022 sa blížil, o to cennejšie boli  rady, čoho sa majú správcovia pri podávaní žiadostí  vyvarovať.  Po prednáške p. Bartoša nasledovali spoločnosti, poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacia spoločnosť FlexaFIN, s.r.o. , v spolupráci so spoločnosťou Generalli poisťovňa.

Prvý deň konferencie bol ukončený generálny partnerom spoločnosťou UMYJEMTO SK, s.r.o., netradične nie prednáškou ale prítomným  ponúkli  zábavu v podobe  „30 minút magickej show s generálnym partnerom Umyjemto“  v podaní zabávača Jakuba Vosáhla.  Klasicky aj prípitok v prvý večer konferencie patril generálnemu partnerovi – spoločnosti UMYJEMTO SK, s r.o.

Druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Prvou prednáškou bolo pokračovanie témy využitia dažďových vôd pre ploché strechy v podaní doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD. Po nej nasledovala veľmi zaujímavá prednáška p. Körnera na tému decentralizácie tepelnej techniky v BD, podobnou témou, zameranou na primárne energie v bytových domoch sa zapodieval p. Piták (obaja za ZSaUN).

Témy obnovy bytových domov boli zamerané  na správne voľby kanalizácií pri rekonštrukciách domových odpadov v podaní p. Garaiho zo spoločnosti OSMA s.r.o. (CZ), zaskleniam balkónov sa venoval p. Hipík zo spoločnosti ALUMISTR SE a výťahy bez strojovní predstavila spoločnosť  OTIS Výťahy, s.r.o.  Riešenia obnovy fasád CERESIT predstavil  p. Vician od spoločnosti HENKEL Slovensko, s.r.o,  trendy v rekonštrukciách striech panelových domov predstavia spoločnosť STRECHY 92 s.r.o. v podaní  p. Hanačíka a p. Slánskeho. V sekcii obnovy nesmel chýbať ani generálny partner druhého dňa konferencie – spoločnosť LUKYSTAV s.r.o., kde  sa p. Petrovičová vo svojej prednáške zamerala na tému zatepľovacieho systému po jeho životnosti.

Možno aj vďaka nastupujúcej energetickej kríze sa stále zaujímavejšou sa stáva sekcia Meranie a rozpočítavanie. Techem smart systém predstavil p. Laca zo spoločnosti TECHEM s.r.o., digitalizácii a energetickému monitoringu sa venoval  p. Jančula z firmy ista Slovakia, s.r.o. Prvýkrát sa prezentovala spoločnosti SENSUS Slovensko s.r.o.  s témou merania vody a tepla v bytovom segmente . Tému zavŕšili kolegovia zo SOI prednáškou p. Rondzíka o domových kotolniach, a následne sa poplatkom za teplo p. Tomko.  V sekcii sme sa venovali ešte problematike zmeny správcu v bytovom dome v podaní  JUDr. Guoth zo ZSaUN.

Tretí deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájil akademický kolega zo zahraničia. Ing. Michal Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problematike softwarovej podpory správy budov. Po nich nasledovali domáce prednášky z kuchyne ZSaUN, ktoré sa venovali zrušeniu SVB likvidáciou, ako aj komunikácii  správcu s vlastníkmi. Aktuálnym riešeniam problémov  pri správe budov a myšlienke potreby komory správcov sa venovali JUDR. Jana Guoth a Mg. Eugen Kurimský. Týmto konferencia skončila,  po nej sa uskutočnilo v prednáškovej sále valné zhromaždenie ZSaUN.

Konferencia sa niesla aj tohto roku v priateľskom a súdržnom duchu. Sme radi, že žiadna mimoriadna udalosť nenarušila pokojný a príjemný priebeh konferencie, účastníci odchádzali spokojní a nabití novými vedomosťami. Organizátori z dotazníkov pokojnosti nazbierali nové námety, ktorým sa budú zapodievať a venovať.  Vďaka patrí všetkým, ktorí svojimi podnetmi prispeli na vylepšenie činnosti a organizovania konferencie do budúcna.

Záverom chceme poďakovať všetkým za účasť a podporu.

Tešíme sa na stretnutie na jar 2023!  Veríme, že sa  stretneme v ešte hojnejšom počte!

Spracoval: Mgr. Eugen Kurimský