Multi-VAC SK spol.s r.o.

V praxi je, pri výbere vhodného spôsobu distribúcie vzduchu, dôležité zohľadniť aj požiadavky na nadväzujúce profesie. Neopodstatnené priestorové nároky rezidenčného vetrania môžu mať značný ekonomický dopad na celú stavbu. Tento príspevok sa zaoberá úsporným riešením vetrania obytnej miestnosti bytového domu, kedy je čerstvý vzduch privádzaný iba nástenným prvkom a odvod vzduchu je zaistený štrbinou pod dverami. Cieľom tejto CFD simulácie je zhodnotiť vek vzduchu AoA (Age of Air)  pri rôznom prietoku vzduchu a súčasne porovnať dva typy distribučných prvkov.

CFD Simulácia

Súčasným trendom v bytovej výstavbe je snaha o maximálne zjednodušenie systémov núteného vetrania. Tieto systémy spravidla využívajú znížený podhľad v hygienickom zázemí na chodbách a prívod vzduchu do obytných miestností je realizovaný iba cez stenové distribučné elementy. Cieľom je posúdiť, či je možné takéto riešenie považovať za dobrý kompromis.

Prívod vzduchu je riešený v niekoľkých variantoch metódou CFD simulácie s nasledujúcimi vlastnosťami:

  • riešenou miestnosťou je spálňa
  • prívod vzduchu nad dverami do spálne
  • odvod pod podrezanými dverami (800 x 20 mm)
  • simulácia pre regulované množstvo vzduchu (60, 30 a 15 m3/h)
  • simulácia pre dva rôzne distribučné prvky (mriežka, štrbina)

Obr. 1 – Riešený byt 2+kk, úsporné riešenie vzduchotechnických rozvodov. Riešenou miestnosťou je spálňa.

Obr. 2 – Distribučné prvky zo systému ROZ-D-FLEX. Mriežka LAC40/2 (vľavo), štrbina SLS12 – obrázok je iba ilustračný, pre simuláciu bolo uvažované dvojštrbinové prevedenie.

Obr.3 Prietok vzduchu = 60 m3/h, Stenová mriežka LAC40/2-300×100, Vek vzduchu (Age of Air) [s], rýchlosť vzduchu [m/s]​

Obr.4 Prietok vzduchu = 60 m3/h, Štrbinová výusť SLS12-330, Vek vzduchu (Age of Air) [s], rýchlosť vzduchu [m/s]​

Výsledky výpočtov sú prezentované formou skalárnych a vektorových polí simulovaných veličín. Vek vzduchu AoA (Age of Air) vyjadruje, za aký čas sa vymení vzduch v danom mieste vetraného priestoru za čerstvý prívodný. Čerstvý vzduch privádzaný distribučným prvkom nad dverami má tendenciu primykať sa k stropu a následne obaľovať daný priestor.

Obr. 5 – Ukážka výslednej simulácie. Výpočet veku a rýchlosti vzduchu pri použití stenovej mriežky LAC40/20, prietok vzduchu 30 m3/h

Obr. 6 – Vek vzduchu (AoA) v horizontálnej rovine vo výške 1,3 m

Záver

Obidva stenové distribučné prvky zo systému ROZ-D-FLEX, teda štrbina a bežná dvojradová mriežka, zaisťujú pri plnom aj polovičnom prietoku vzduchu kvalitné prevetranie miestnosti. Pri uvedenom množstve privádzaného vzduchu je prevetraný celý objem miestnosti a nedochádza k tzv. skratu.

Navrhnutý úsporný systém vetrania, kde sú rozvody vzduchu realizované iba v rámci chodby a hygienického zázemia, je možné považovať za dobrý kompromis. Vďaka absencii potrubia v obytných miestnostiach je možné v bytoch uvažovať s minimálnou svetlou výškou. Nedochádza tak k zbytočnému navyšovaniu požiadavkou na stavbu a súvisiacich investičných nákladov.

ŠIKULA, O.; BUCHTA, J. Variantní simulace efektivity větrání obytné místnosti. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-907423-1.