Združenie EPS SR

 

Od minulého roka platia pri zhotovovaní zateplenia s použitím expandovaného polystyrénu (EPS) sprísnené protipožiarne opatrenia. Použitie EPS vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch v súlade s novými predpismi v závislosti od hrúbky EPS (až od hrúbky 101 mm) je možné s použitím požiarnych bariér z minerálnej vlny (MW). Údajne to prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti. Aká je však pravda?

Do rozhodovacieho procesu, aký materiál si vybrať, podstatnou mierou vstupujú predpisy o ochrane stavieb pred požiarmi. Pohľad na riziko šírenia sa požiaru a zachovaní si miery protipožiarnej bezpečnosti pri dodatočnom zatepľovaní stavieb, sa pri hrúbke zateplenia do 100 mm, nemení. Pri tejto hrúbke sa požiadavky na vyhotovenie zateplenia nemenia, a možnosti použitia EPS ostávajú viac menej bez zmeny (ETICS-om B s1 d0 môžeme stavbu zatepliť do výšky 22,5+ po nadpražie okna). Pri tejto hrúbke sa požiarne zábrany nemusia vyhotovovať.

 

Zateplenie polystyrénom je stále výhodnejšie

Pri použití hrúbky EPS v ETICS viac ako 100 mm, sa podľa legislatívy vo väčšine prípadov riešení vyžaduje kombinácia materiálov – a to vyhotovenie požiarnych zábran o šírke minimálne 200 mm, ktoré sa môžu zhotovovať len z minerálnej vlny, nad každým podlažím.

Avšak ak by sme sa chceli rozhodnúť iba pre použitie MW, ani toto zateplenie stavby len z tohoto tepelno-izolačného materiálu sa z dôvodu nasiakavosti nezaobíde bez EPS, resp. XPS (extrudovaný polystyrén) v časti, ktorá je v priamom kontakte so zeminou, t. j. „soklov“.

Skúsenosti z európskych krajín ukazujú, že realizačné firmy už považujú kombináciu materiálov za samozrejmosť a majú s nimi bohaté skúsenosti. Ak sa však aj napriek tomu rozhodneme pre zateplenie bez EPS, treba mať na zreteli niekoľko skutočností:

  • použitie tepelnej izolácie na báze EPS má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti – EPS má nižšiu návrhovú hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti (l = 0,036 až 0,041) ako tá na báze MW l = 0,040 až 0,045 vo W/(m . K),
  • aby sa splnili požiadavky podľa STN 73 0540-2: 2012 platných od 1. 1. 2016 je potrebné použiť väčšie hrúbky z MW o 20 až 60 mm ako z EPS,
  • pri hrubších doskách treba dlhšie rozperné kotvy,
  • vplyvom povrchu dosiek z MW sa zvýši spotreba stierkovej hmoty základnej vrstvy,
  • vplyvom väčšej hmotnosti sa zvyšuje náročnosť fyzickej práce a náročnosť manipulácie pri zhotovovaní,
  • v porovnaní s doskami z EPS sa zvyšuje prácnosť pri úprave dosiek z MW,
  • zvyšuje sa priťaženie vplyvom zateplenia len s MW.

 

Použitie EPS s požiarnymi zábranami z hľadiska nákladov

Pri porovnaní nákladov použitia EPS alebo MW sa treba pozrieť aj na ušetrené náklady.

Príklad: Bytový dom: typ P1, 14-ročný, 8. p., 1 vchod, plocha zateplenia: 1501 m² fasády a 110 m² ostení, hrúbka izolácie: EPS, MW, MW požiarne pásy – 160 mm

Pri použití ETICS s EPS, tak môžeme ušetriť náklady na jedno auto!

 

Porovnanie nákladov na dodatočné zateplenie (ETICS)*

* bez uvažovania nákladov na omietky