Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

ČLENOVIA RADY SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV PLNÍTE SI ZÁKONOM STANOVENÉ POVINNOSTI ZODPOVEDNE?

V zmysle § 7c zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je RADA dozorným orgánom spoločenstva

a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c) navrhuje odvolanie predsedu,

d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov

Zvolili ste si v dome zodpovedných vlastníkov za členov rady? Z množstva konzultácii v našom združení zisťujeme, že to tak vždy nie je. Členovia rady MUSIA priebežne počas 3-ročného funkčného obdobia kontrolovať, či sa pri rozhodovaní predsedu ale aj zhromaždenia dodržiava zákon č. 182/1993 Z. z., či sa dodržiava zmluva o spoločenstve, stanovy alebo zásady správania a bývanie v dome a prijaté uznesenia zhromaždením vlastníkov. Z  jednotlivých zasadaní členov rady musia byť písomné zápisy. Ku kontrole účtovníctva je potrebné mať aspoň elementárne znalosti, aby sa skontrolovalo jednak vedenie celej ekonomickej agendy ale aj platby za služby a čerpanie z fondu opráv. Zisťujeme značné medzery v správnom postupe a činnosti rád spoločenstiev, ba dokonca nečinnosť, ktorá vedie k nehospodárnosti v dome a aj zneužívaniu finančných prostriedkov vlastníkov. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.

Každoročne musí zhromaždenie vlastníkov schváliť ročnú účtovnú uzávierku, vyúčtovanie úhrad za plnenia, to znamená urobiť kontrolu dokladov a predložiť správu vlastníkom. Vzor takejto správy je pre členov, ktorí sa zúčastnia školenia rád k dispozícii spolu so zásadami pri hlasovaní.

Na základe požiadavky našich členov vieme zabezpečiť školenie členov rád, hlavne pre spoločenstvá, kde došlo k voľbe nových členov, ktorí rozsah svojich povinností nepoznajú dostatočne. Zákon o vlastníctve bytov má 14 noviel a t. č. je v legislatívnom procese ďalšia novela bola schválená a nadobudne účinnosť od 1. 11. 2018. Preto je potrebné, aby si členovia rady svoje vedomosti sústavne dopĺňali a na školeniach aj vymieňali skúsenosti. Školenia budú 1-dňové, vždy v sobotu, aby sa tí, ktorí sú ako členovia rady ešte v pracovnom procese mohli týchto podujatí zúčastniť.

Blíži sa koniec roka a v tomto období po ročnom vyúčtovaní členovia rady kontrolujú celkovú činnosť spoločenstva a predkladajú zhromaždeniu na odsúhlasenie aj Správu o hospodárení v roku 2017. Pri dostatočnom počte záujemcov členov aj nečlenov združenia zorganizujeme v Košiciach sobotňajšie školenie ešte v priebehu mesiaca november 2018, a teda máte možnosť si svoje vedomosti a správnosť postupu pri kontrole spoločenstva overiť svojou účasťou na školení.

Telefonicky svoju účasť nahláste na tel.: 0917 240 207 alebo mailom na zsaun@zsaun.sk. Po potvrdení účasti obdržíte ďalšie pokyny.

Týmto upozornením chceme vyprovokovať vašu aktivitu, ale hlavne riešiť zodpovednosť, ktorú vám vlastníci prejavili dôverou pri vašom zvolení.

Mgr. Eugen Kurimský, prezident ZSaUN

Spracovala: Zdenka Jurčáková