Začiatkom roka 2020 sa konal kurz Správa bytového fondu v Košiciach. Účastníci sa dozvedeli množstvo potrebných informácií. Veríme, že sa pozitívne premietnu do ich práce správcov.

Kurz Správa bytového fondu má zo zákona 90 hodín. Kurz, ktorý absolvovali naši poslucháči, má 96 hodín. Obsahuje informácie z oblasti práva, ekonomiky, statiky, TZB (technických zariadení budov), facility manažmentu, bezpečnosti, zákonov týkajúcich sa správy a pod. Každý, kto vykonáva prácu správcu musí ovládať široké spektrum informácií. Pre začínajúcich správcov je to len štart do ich novej obsiahlej práce, kde postupne začínajú „naberať“ vedomosti, ktoré budú postupom času aplikovať do svojej praxe.

Prednášajúci sú ľudia, ktorí okrem teoretických informácií odovzdávajú aj množstvo poznatkov z praxe, ktoré sú neoceniteľným prínosom pre účastníkov vzdelávacieho akreditovaného programu. Skupina kurzistov bola vo vzdelávaní aktívna a počas celého kurzu prebiehali interaktívne debaty. Práve výmena vzájomných skúseností môže byť veľkým posunom vpred.

Ako je už tradíciou, aj tentokrát vznikla dobre zohraná „partia“, čo sa prenieslo do príjemnej atmosféry počas celého trvania kurzu. Veríme, že si budú vzájomným prínosom aj do budúcna vo svojej práci správcov.

Po absolvovaní kurzu prebehlo odovzdávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti. Toto osvedčenie je nevyhnutnou podmienkou pre zápis do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. je odborná spôsobilosť jednou z podmienok pre výkon správy.

Všetkým správcom úprimne blahoželáme a prajeme, aby sa im v ich práci darilo.

Spracovala: Ing. Simona Varechová