Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov s pracovným názvom:  „Čo zaujíma správcov “. Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je dlhoročným partnerom pre všetkých správcov a bola na Slovensku prvá, ktorá začala systematicky poskytovať vlastníkom bytov a nebytových priestorov v správe správcov bytových domov a Spoločenstvám vlastníkov bytov sporenie a úvery na obnovu bytových domov s výhodnými úrokovými sadzbami. Prednáška bola rozdelená na dve časti, pričom v prvej časti privítal Ing. Miloš Blanárik prítomných správcov. „Obnova je permanentný proces“ zdôraznil Ing. Blanárik.

JUDr. Katarína Niňajová sa venovala predstaveniu PSS, a. s., ako poskytovateľke výhodných úverov. Vo svojej prednáške vyzdvihla pravidlá pri poskytovaní  úverov pre správcov. Vysvetlila význam stavebného sporenia a predstavila aktuálne podmienky, ktoré poskytuje PSS, a. s., pri obnove bytových domov.

Mimo samotných úverov sa zmienila o potrebe spoznávania svojich klientov ako aj vzdelávania správcov. „Naša banka ponúka klientom možnosť, aby si vkladali svoje voľné finančne prostriedky na sporiace účty, na ktorých dostávajú úrok až 1 % ročne, pričom spoločenstvá vlastníkov majú nárok na štátnu prémiu a to na každé štyri byty v bytovom dome. Aj bez predchádzajúceho sporenia ponúka výhodné finančné úvery bez obmedzenia výšky so splatnosťou až do 30 rokov“ spomenula JUDr. Niňajová.

Veľmi zaujímavá bola analýza, podľa čoho sa rozhodujú vlastníci bytov a NP pri úvere na obnovu bytových domov. Ponúknuté riešenia zo strany PSS uspokojili všetkých. „Finacujeme až 100 % požadovanej investície obnovy bytového domu“, zdôraznila JUDr. Niňajová.

Zaujímavé sú aj úrokové sadzby, kde je možnosť výberu úrokových sadzieb štandardných, alebo individuálnych v závislosti od výšky úveru a požadovanej dĺžky splácania úveru. Príklad konkrétneho úveru z roku 2021 ozrejmil systém, spôsob a výhody poskytovania úverov od PSS, a. s. Výhodou úveru je aj skutočnosť, že vlastníci nemusia mať vinkulovaných 20 % požadovanej sumy na účte, klienti majú možnosť čerpať zálohovo až 80 % úveru bez okamžitého predloženia faktúr, majú možnosť mimoriadnych vkladov kedykoľvek bez sankcií a poplatkov.

V druhej časti prednášky Ing. Blanárik predstavil súťaž „Najlepšie obnovený bytový dom“. Obnovené BD za rok 2020 majú predlženú možnosť podať prihlášku do súťaže do 19. apríla 2021. Samozrejme okrem správcov  je to benefit výbornej referencie aj pre projektantov a  realizátorov. „Je dôležité podporiť obnovu BD, aby bol z nej čo najefektívnejší prínos pre všetkých“ – povedal Ing. Blanárik.

„Mimo obnovených bytových domov pomáhame našimi grantmi aj pri revitalizácii vnútroblokov v obytných zónach a verejných priestranstiev v mestách a obciach“  zdôraznil Ing. Blanárik.  Túto pridanú hodnotu zdokumentoval fotografiami zo zrealizovaných objektov. Naozaj, detské ihriská, obnovené BD a verejné priestranstvá priniesli krajší, bezpečnejší a využiteľnejší priestor v obytných zónach pre všetkých obyvateľov.

Na konci prezentácie zodpovedali prednášajúci na otázky, ktoré prišli už aj pred seminárom, aj počas neho. Účastníkov potešilo, že väčšia časť otázok, ktorá prišla počas seminára, bola zodpovedaná prednášateľmi priamo počas seminára.