Čitatelia nášho časopisu majú možnosť už niekoľko rokov sledovať súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom“, ktorú organizujú vyhlasovatelia súťaže: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov, časopis Správca bytových domov a Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. V nasledujúcich riadkoch prinášame podmienky súťaže.

 

usporiadatelia.jpg

 

Termín konania súťaže

Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou práce na/v súťažnom bytovom dome do 31. 12. 2018.

 

Jednotlivé etapy súťaže:

do 28. 2. 2019 – odoslanie prihlášky do súťaže, kópie preberacieho protokolu a fotodokumentácie;

do 17. 3. 2019 – vyhodnotenie súťaže odbornou hodnotiacou komisiou;

do 21. 3. 2019 – spočítanie a vyhodnotenie hlasovacích lístkov;

do 28. 3. 2019 – slávnostné vyhlásenie víťazov.

 

Účastníci a podmienky súťaže

Účastníkmi súťaže budú všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové družstvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnia nižšie uvedené podmienky súťaže.

 

1miesto+ZpPOBD_2017.jpg

Prvú cenu v súťaži Najlepšie obnovený dom 2017 a zároveň cenu za architektonické stvárnenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov získal bytový dom na Prievozskej ulici 35 – 37 v Bratislave

 

1. Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu právnických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), ktorý od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ukončí realizáciu aspoň jednej z nasledovných častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru (medziúveru/stavebného úveru) z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., a to:

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády,
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb,
 • modernizácia vykurovacieho systému,
 • inštalácia termostatických ventilov,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií,
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie,
 • rekonštrukcia a obnova výťahov,
 • obnova vstupných vchodov,
 • výmena a montáž okien,
 • zateplenie a izolácia strechy.

 

2miesto_2017.jpg

Najlepšie obnovený dom 2017 – 2. miesto získal bytový dom na Okružnej ulici 19 – 21 v Poprade

 

2. Na obnovenom súťažiacom bytovom dome musia byť práce protokolárne ukončené do 31. 12. 2018.

3. Vyplnenú prihlášku do súťaže, kópiu preberacieho protokolu a fotodokumentáciu treba doručiť najneskôr do 28. 2. 2019 na e-mailovú adresu veres@obnova-domov.sk (rozhoduje dátum doručenia kompletných podkladov). Každému účastníkovi súťaže bude po prevzatí prihlášky pridelené identifikačné súťažné číslo.

4. Pri podaní prihlášky do súťaže je súťažiaci povinný dodať fotodokumentáciu pôvodného stavu stavby, priebežného stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác v rozsahu najmenej 6 fotografií.

5. Súťažiaci je povinný uviesť, aká časť financíí bola použitá z úveru z PSS, a. s. V prípade, že bola použitá aj dotácia na systémové poruchy z MDVRR SR, je nutné uviesť v akej výške.

6. Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je potrebné do súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového domu a ich cenu za posledné 3 roky.

 

3miesto_2017.jpg

Najlepšie obnovený dom 2017 – 3. miesto získal bytový dom na Košickej ulici 2, 4, 6 v Komárne

 

Výhra

1. Celková hodnota troch hlavných finančných výhier (1. až 3. miesto) je 2 750 €. Hodnoty jednotlivých výhier sú nasledovné:

1. miesto                1 700 €

2. miesto                    700 €

3. miesto                    350 €

 

2. Výhercami troch finančných výhier poskytnutých PSS, a. s., formou pripísania výhry na účet stavebného sporenia výhercu v PSS, a. s., sa stanú tri bytové domy, ktoré odborná hodnotiaca komisia ohodnotí ako najlepšie obnovené bytové domy.

3. Výherca ceny čitateľov – vecná cena, ktorú poskytne V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., sa stane bytový dom, ktorý získal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správca bytových domov a návštevníkov portálov www.pss.sk, www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk.

4. Výherca ceny za najlepšie architektonické stvárnenie v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu získa vecnú cenu od Združenia pre podporu obnovy bytových domov. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia.

 

cena VOC_2017.jpg

Cenu verejnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o. získal bytový dom na Brnianskej 35 v Bratislave

 

Hlasovanie

1. Hlasovať môžu čitatelia časopisu Správca bytových domov a návštevníci stránok www.pss.sk, www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk.

2. Vyplnený hlasovací lístok s identifikačným číslom súťažného bytového domu je potrebné odoslať na adresu vydavateľstva V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, najneskôr do 21. 3. 2019. Rozhodujúca je pečiatka na obálke.

Vyhodnotenie súťaže – hodnotitelia, kritériá hodnotenia, vylúčenie zo súťaže

1. Súťaž vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená najmenej z troch odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhlasovateľov súťaže, a to do 17. 3. 2019. Odborná hodnotiaca komisia bude hodnotiť pomer výšky investície k dosiahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných kritérií:

a) kvalita prác,

b) kvalita použitých materiálov,

c) lehota výstavby,

d) dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou, na základe energetickej certifikácie,

e) výsledné percento úspor energií po obnove.

2. Vyhlasovatelia súťaže majú právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že účastník súťaže poskytne podklady nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený.

3. Termín spočítania a vyhodnotenia anketových lístkov zaslaných čitateľmi časopisu Správca bytových domov a hlasov odovzdaných prostredníctvom internetového hlasovania na webových stránkach a portáloch www.pss.sk, www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk je do 21. 3. 2019.

Vyhlásenie víťazov, zverejnenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien

1. Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční do 28. 3. 2019.

2. Zoznam výhercov bude zverejnený v časopise Správca bytových domov. Okrem toho bude zverejnený na stránkach
www.pss.sk, www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk, najneskôr do 7 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.

3. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2019. Organizačný garant oznámi víťazom súťaže, realizátorovi a projektantovi termín na prevzatie ceny minimálne 7 dní vopred. Poverený zástupca výherného bytového domu zabezpečí svoju účasť alebo účasť svojho zástupcu na slávnostnom odovzdávaní cien. Tri hlavné finančné výhry budú na veľtrhu CONECO odovzdané formou symbolického šeku a diplomu. Následne PSS, a. s., pripíše finančné výhry na účet stavebného sporenia výherných bytových domov. Zároveň vyhlasovatelia súťaže odovzdajú výhercom hlasovania vecné ceny.

Zdaňovanie výhry

Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitné ustanovenia

Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie súťažiaci zároveň dáva  súhlas so zverejnením a medializáciou bytového domu v súlade s GDPR, v rozsahu poskytnutých osobných údajov v prihláške do súťaže.