Združenie EPS SR

O niekoľko rokov, keď skončí životnosť niektorých stavieb, sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný odpad. V prípade, že je stavba zateplená, bude jeho súčasťou aj odpad z použitých dosiek z expandovaného polystyrénu. Na tento odpad nie sú na Slovensku dostupné recyklačné technológie, avšak v zahraničí  už dochádza k prelomovému kroku. V Holandsku sa otvára nový recyklačný závod PolystyreneLoop.

„Výstavba tohto závodu dokazuje, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton EPS odpadu z demolácií,“ zdôrazňuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré je členom družstva PolyStyreneLoop. To zastupuje viac ako 70 spoločností celého hodnotového reťazca z oblasti expandovaného polystyrénu. Závod tak umožňuje dať polystyrénu nový život.

Výroba nového materiálu zo stavebného odpadu z EPS

V PolyStyreneLoop sa bude recyklovať EPS pomocou procesu fyzikálnej recyklácie založenej na technológii CreaSolv®. Táto technológia premení stavebný odpad z EPS na nový vysokokvalitný materiál. Všetky druhy nečistôt, ako napríklad stavebné zvyšky, cement i pôvodný retardér horenia HBCD, budú bezpečne odstránené a zhodnotí sa aj cenný bróm. Veľkou výhodou závodu je, že sa dokáže postarať o recykláciu staršieho odpadu s približne rovnakou potrebou energie, aká je nevyhnutná v prípade mechanickej recyklácie. Energia, ktorá sa na to používa, pochádza výlučne z veterných elektrární. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia.

V závode sa môže ročne recyklovať až 3 300 metrických ton odpadu z EPS z demolácií starších budov

Nový materiál, ktorý bol vyrobený z recyklovaného EPS odpadu z demolácií

PolystyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva

Recyklačný závod v Holandsku demonštruje možnosť nekonečnej recyklácie EPS odpadu. V budúcnosti sa v PolyStyreneLoop plánuje aj recyklácia extrudovaného polystyrénu (XPS). Nový recyklačný závod v Holandsku potvrdzuje technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť nového procesu recyklácie, vďaka ktorému môže byť expandovaný polystyrén s obsahom HBCD plne integrovaný do obehového hospodárstva cirkulárnej ekonomiky. Účelom výstavby PolyStyreneLoop je pripraviť pôdu pre stavbu podobných závodov aj vo zvyšku Európy.

Proces recyklácie

Viac sa dočítate na https://polystyreneloop.eu/

Zdroj foto: PolyStyreneLoop