Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi.

 

Štátny fond rozvoja bývania patrí medzi najvýznamnejšie finančné nástroje štátnej bytovej politiky a formou výhodných dlhodobých úverov sa podieľa na obnove až 45 % všetkých obnovených bytov na Slovensku. V predošlom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu v účele obnova bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie úveru, vďaka zdrojom ktoré mal k dispozícií. V tomto a budúcom roku je situácia naďalej priaznivá, nakoľko na financovanie obnovy sú okrem vlastných zdrojov ŠFRB vyčlenené aj eurofondy z operačného programu IROP, na základe dohody podpísanej medzi ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou, ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom a generálnym riaditeľom ŠFRB Jurajom Kurňavkom.

 

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu.

 

PREHĽAD PODPÔR PRE ROK 2019

 

OC – obstarávacia cena, ZSS – zariadenie sociálnych služieb, PP – podlahová plocha, ZZ – zatepľovaná ploch

1)     Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami (môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 

V roku 2019 bude Štátny fond rozvoja bývania poskytovať podporu podľa súčasne platného zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacej vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov. Vyhláška bude novelizovaná v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

 

Výpočet výšky úrokovej sadzby

 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.
 • Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

 

 

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie

 1. zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy,
 2. splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 a STN 73 0540-3:2012,
 3. splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,
 4. stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom,
 5. zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom,
 6. súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov,
 7. v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou žiadosti,
 8. súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 9. budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti,
 10. žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti,
 11. žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5 ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia,

ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

 

Postup pri vypracovaní žiadosti

Predpokladom pre správne vypracovanie žiadosti o poskytnutie úveru je:

 1. zistenie skutočného technického stavu objektu
 2. schôdza vlastníkov bytov a NP v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a odsúhlasenie investície a ďalších súvisiacich činností
 3. zmluva s projektantom a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane projektu na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a projektového energetického hodnotenia stavby
 4. stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby a oznámenie stavebného úradu v zmysle stavebného zákona so špecifikáciou prác, ktoré budú predmetom požadovaného úveru
 5. zmluva so zhotoviteľom stavby, ktorý sa preukáže výpisom z OR/ŽR a pri zatepľovaní aj správou z inšpekcie na vykonávanie zatepľovacích prác
 6. zmluva so stavebným dozorom (odborný dozor investora), ktorý sa musí preukázať odbornou spôsobilosťou
 7. zabezpečenie úveru
 8. doklady o plnení odvodových povinností správcu, resp. SVB
 9. overenie vybraných dokladov notárom/matrikou
 10. vypísanie a úradne overenie tlačiva k žiadosti o podporu zo ŠFRB
 11. predloženie žiadosti s požadovanými prílohami na MÚ v sídle okresu podľa miesta stavby.

 

 

Podiel žiadostí podľa účelov v roku 2018

 

Predloženie a registrácia žiadosti

 • Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 31. 9. príslušného kalendárneho roka.
 • Žiadosť je po posúdení na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do elektronického systému žiadostí a žiadateľovi je pridelené poradové číslo žiadosti.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po overení pracovníkom MÚ je odoslaná na ŠFRB.
 • ŠFRB posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí určeného poradovým číslom.
 • Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 • V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
 • Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.
 • Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti.

 

Zmeny počas realizácie

V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Od 1. 1. 2019 bude pracovník MÚ oprávnený na základe preverenia skutkového stavu na stavbe odsúhlasiť zmenu rozpočtových položiek, ktorá neprekročí sumu 10 000,- € ak nedôjde k:

 • Zvýšeniu obstarávacích nákladov stavby
 • Zhoršeniu technických parametrov stavby
 • Zvýšeniu potreby tepla na vykurovanie
 • Podstatným zmenám projektového riešenia
 • Zmene počtu bytov a veľkosti ich podlahovej plochy

Súhlas so zmenou zašle žiadateľovi a kópia súhlasu s príslušnou dokumentáciou bude odoslaná na ŠFRB na vedomie.

 

Výhody financovania obnovy bytového domu zo šfrb

 • Výška úrokovej sadzby od 0,00 %
 • Výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov
 • Garancia úroku počas celej doby splácania
 • Poplatok za zriadenie účtu 0,00 Eur
 • Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 Eur
 • Dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov

Problematika podávania žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB si vyžaduje dôkladné oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia podpory na internetovej stránke www.sfrb.sk.

 

Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37

e-mail: zuzana.petrasova@sfrb.sk

Foto: V. O. Č. Slovakia, s. r. o.