Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, e-mail: juraj.bartos@sfrb.sk

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) plní významnú úlohu v oblasti obnovy bytových domov poskytovaním výhodných dlhodobých úverov s úrokovou sadzbou od 0 %. V minulom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu v účele obnova bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie úveru, vďaka zdrojom ktoré mal k dispozícií. V tomto roku je situácia naďalej priaznivá, nakoľko na financovanie obnovy sú okrem vlastných zdrojov ŠFRB vyčlenené aj eurofondy z operačného programu IROP.

Spoločenstvá vlastníkov bytov,  správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu.

V roku 2021 ŠFRB poskytuje podporu podľa súčasne platného zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacej vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov.

Prehľad podpôr 2021

OC – obstarávacia cena, PP – podlahová plocha

1)    Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy A0 pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhláška). V súlade s § 5 ods. 4) vyhlášky pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

2) Ak sa má poskytnúť úver na zateplenie bytového domu do výšky 100 % OC a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy bytovej budovy (výmena/ modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov, vybudovanie bezbariérového prístupu alebo iná modernizácia), použije sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.

Výpočet úrokovej sadzby

 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.
 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnov, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy obnovy a 0,5 %.

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie bytovej budovy

 1. Zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy,
 2. splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2:2019 a STN 73 0540-3:2012,
 3. splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,
 4. stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom,
 5. zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom,
 6. súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), výmena všetkých otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z ich celkovej plochy,
 7. v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou žiadosti,
 8. súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 9. budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti (ak je súčasťou zateplenia bytovej budovy odstránenie systémovej poruchy, predkladá sa právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom vydané pred 1.1.1994),
 10. žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti,
 11. žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5 ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia.

ŠFRB financuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení a doklad o odbornej spôsobilosti inštalatéra.

Postup pri podania žiadosti

 • Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
 • MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle ŠFRB a do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po overení pracovníkom MÚ je žiadateľovi pridelené poradové číslo žiadosti a žiadosť je odoslaná na ŠFRB.
 • ŠFRB posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, ŠFRB vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky v žiadosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov v žiadosti ŠFRB zasiela žiadateľovi písomne. ŠFRB rozhodne o poskytnutí podpory bezprostredne po odstránení nedostatkov v žiadosti.
 • Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, ŠFRB rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 • V prípade poskytnutia podpory ŠFRB zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia o poskytnutí podpory.
 • Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.

Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti.

Zmeny počas realizácie

V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Od 1. 1. 2019 je pracovník MÚ oprávnený na základe preverenia skutkového stavu na stavbe odsúhlasiť zmenu rozpočtových položiek, ktorá neprekročí sumu 10 000,- € ak nedôjde k:

 • zmene obstarávacích nákladov stavby,
 • zhoršeniu technických parametrov stavby,
 • podstatným zmenám projektového riešenia.

 Výhody financovania obnovy zo ŠFRB

 • Výška úrokovej sadzby od 0,00 %
 • Výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov
 • Garancia úroku počas celej doby splácania
 • Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
 • Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 €
 • Dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov

Záver

Problematika podávania žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB si vyžaduje dôkladné oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia podpory na internetovej stránke www.sfrb.sk.