Ako finančný agent, ktorý má ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť prinášať správcom a predsedom SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov. Asi najvýznamnejšou novinkou v tomto roku je nový produkt na trhu, ktorý pripravila poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited pod vedením Ing. Milana Holinďáka.

Pána Holinďáka asi nie je potrebné komunite správcov zvlášť predstavovať, nakoľko produktom poistenia bytových domov sa venuje celú svoju 25 ročnú prax. Je spoluautorom prvého špecializovaného produktu pre poistenie bytových domov na Slovensku a špecializovaných produktov pre záujmové združenia správcov bytových domov a SVB (SZBD, ZBHS, SZVT, ZSVB, ZLSBD, ZSBD), prostredníctvom ktorých je poistených približne 70 % bytových domov na Slovensku. Moja prvá otázka preto bude smerovať na poisťovňu PREMIUM Insurance Company Limited, s ktorou sa väčšina správcov doposiaľ nestretla.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Mohli by ste v stručnosti predstaviť poisťovňu PREMIUM?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited je odvážny krok štyroch Slovákov, medzi ktorých patrí aj môj bývalý nadriadený z poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorí v roku 2015 založili poisťovňu s ambíciou ponúkať prémiové poistenie. Podľa referencií, ktoré poisťovňa zatiaľ má, sa to darí. Poisťovňa PREMIUM na slovenskom poistnom trhu pôsobí od prelomu rokov 2016/2017, pričom za toto krátke obdobie svojho účinkovania získala značné množstvo významných klientov z najrôznejších odvetví hospodárstva, nevynímajúc oblasti ako chemický priemysel, energetika a teplárne, stavebníctvo, doprava, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy vrátane miestnej a záujmovej samosprávy.

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Čomu vďačí spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited za týchto prémiových klientov?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Od začiatku staviame na najlepšom know-how na trhu, väčšina našich kolegov pracuje v poisťovníctve 20 až 25 rokov, sú špičkou vo svojom odbore a vytvárame im priestor na sebarealizáciu. Cieľom nás všetkých v poisťovni je prémiová kvalita služieb a unikátne produktové riešenia ako napríklad PRÉMIOVÉ poistenie bytových domov. V neposlednom rade by som zdôraznil špičkové zaistenie, kde sa už štyri roky spoliehame na služby top zaisťovní vo svetovom meradle. Lídrom nášho zaistenia je od počiatku fungovania našej poisťovne spoločnosť Hannover RE, ktorá je v zaistnom svete extratriedou a jednou z top 3 najväčších zaisťovní na svete.

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Spomenuli ste unikátne produktové riešenia. V čom je prémiové poistenie bytových domov unikátne?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Unikátna je filozofia komplexného „all risk“ krytia. Komplexné all riskové krytie je doménou poistenia priemyslu a veľkých rizík. V segmente podnikateľov a špeciálne v poistení bytových domov ho poisťovne obyčajne neposkytujú. Týmto produktom sa premiérovo dostáva táto filozofia do segmentu poistenia bytových domov. Samotný produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody na bytových domoch komplexne, z tohto dôvodu je poistné krytie poskytnuté zo strany poisťovne ako tzv. „all risk“, čiže kryté sú všetky riziká okrem výluk a doplnkové predmety poistenia sú automaticky kryté s limitom 2000 € v rámci základnej ceny poistenia. Filozofia „all risk“ sa v rámci tohto produktu uplatňuje nielen na poistenie majetku, ale aj na poistenie zodpovednosti za škodu – poistenie kryje zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, ako aj medzi vlastníkmi navzájom, zodpovednosť za škodu z prevádzky domácnosti aj poistenie zodpovednosti štatutárov. Poistenie je poisťovňou nastavené na trhové ceny, čo znamená, že poistné plnenie v prípade poistnej udalosti zabezpečí pokrytie nákladov na kúpu bytu v danej lokalite. Hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť poistené na ľubovoľný limit, ktorý sa automaticky obnovuje po poistnej udalosti. Likviduje sa každá škoda nad dohodnutý limit (franšízu), pričom spoluúčasť je 0 €.

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Znie to veľmi dobre. Nečaká však správcu, respektíve vlastníkov bytov a nebytových priestorov nepríjemné prekvapenie po poistnej udalosti v podobe množstva výluk uvedených vo všeobecných poistných podmienkach?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: V poisťovníctve pôsobím dosť dlho nato, aby som vedel, že cesta k úspešnému produktu na trhu vedie presne opačne – rozširovaním štandardne ponúkaného krytia. Dovolíme si uviesť riziká, ktoré prémiové poistenie ponúka a ktoré v súčasne uzatvorených poistných zmluvách spravidla nie sú kryté:

  • skupina rizík Požiar je rozšírená o náraz alebo zrútenia lietajúceho telesa bez posádky, nielen s posádku; skupina rizík Živel kryje aj škody spôsobené rizikom mrazu, nielen rizikom krupobitie a tiaž snehu; skupina rizík Odcudzenie kryje aj vnútorný vandalizmus nielen vonkajší; skupina rizík Voda, kryje aj škody spôsobené rizikom voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže ako aj rizikom zvýšenie hladiny podzemnej vody, nielen riziko atmosférické zrážky; skupina rizík Doplnkové kryje aj škody spôsobené rizikom náraz motorového vozidla vedeného poisteným a nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie a skrat v elektromotore
  • all riskové poistenie už v základe kryje chyby konštrukcie, projektu, vadu materiálu alebo prevedenia; vnútorné alebo skryté vady materiálu; chybu, nešikovnosť, nedostatočnú zručnosť alebo nedbalosť obsluhy ako aj zlyhanie meracích, riadiacich, regulačných alebo bezpečnostných zariadení na technologickej časti bytového domu
  • poistenie doplnkových predmetov poistenia okrem súboru vedľajších stavieb, stavebných súčastí, technológie stavby kryje aj náklady po poistnej udalosti ako sú náhradné ubytovanie a výpadok zisku z prenájmu
  • poistenie zodpovednosti za škodu rozširuje prémiové poistenie bytových domov o poistenie prevádzky domácnosti v mieste poistenia, vrátane škôd spôsobených inými osobami ako vlastníkom, vrátane nájomcov a návštevy; poistenie bytového domu v správe SVB sa rozširuje automaticky o poistenie výkonu správy, vrátane finančnej škody
  • ďalším benefitom je asistenčná služba v cene základného poisteného krytia, ktorá kryje náklady na príjazd technika na miesto havárie, odstránenie príčin havárie, náklady na drobný materiál, náklady na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti a náklady na transport hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta poistenia

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Aká je obchodná politika poisťovne a akým spôsobom si môžu správcovia overiť kvalitu tohto nového produktu?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Finanční agenti pôsobiaci v sektore poistenia alebo zaistenia sú jediným distribučným kanálom pre predaj produktov našej poisťovne. Od svojho vzniku sa poisťovňa koncentruje na budovanie kvalitných vzťahov a rozvoj spolupráce so sprostredkovateľmi poistenia. Súčasťou obchodnej politiky poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited je podpora záujmových združení právnických osôb. Aj z tohto dôvodu nás veľmi teší partnerstvo so ZSaUN, kde pre členov združenia poskytuje poisťovňa PREMIUM svoj nový prémiový produkt a finančný agent FlexaFIN s.r.o. zo skupiny Respect Slovakia, s.r.o. svoje spoľahlivé služby. Sme a chceme byť spoľahlivý a absolútne zodpovedný partner. V rámci partnerstva môžu členovia využiť tieto výhody:

  • vstupnú zľavu pri vstupe do poistenia pre členov združenia vo výške 10 %
  • partnerstvo garantuje rovnaký prístup pre všetkých členov, základné poistné krytie je rovnaké či ide o samostatné SVB alebo správcu s viacerými bytovými domami
  • limity plnenia pre riziká a aj vedľajšie predmety poistenia sú rovnaké v prípade, ak sa poisťuje bytový dom individuálne alebo cez skupinové poistenie prostredníctvom správcu bytových domov
  • tolerancia podpoistenia zo strany poisťovne je do 20 % pre všetkých klientov

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Chceli by ste ešte niečo doplniť na záver?

Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Rok 2020 je výnimočný v tom, že nás všetkých učí akceptovať veľa nových vecí, núti nás prehodnocovať naše zažité nastavenia a takto nám prináša do života množstvo noviniek. Prial by som si, aby vstup prémiového poistenia bytových domov do života správcov a predsedov SVB bol s odstupom času hodnotený ako pozitívna zmena, ktorá prispela ku skvalitneniu poistenia bytových domov na Slovensku.

B.Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Holinďák, ďakujem vám za rozhovor a pripájam sa k vášmu želaniu ďalšieho skvalitňovania služieb v oblasti poistenia bytových domov. Je to náš spoločný cieľ spolu so stovkami správcov a zhruba miliónom vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Ing. Branislav Sedlák, PhD.

FlexaFIN s.r.o., člen skupiny
Respect Slovakia, s.r.o.

sedlak@respect-slovakia.sk, 0911 12 40 50