ista Slovakia, s. r. o.

 

Novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED). Smernica definuje nové povinnosti pre všetky členské štáty EÚ, ktoré ju majú implementovať do národných legislatív najneskôr do 25. októbra 2020. Aký je cieľ smernice a čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?

 

EÚ si stanovila dlhodobé klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Tieto ciele je možné dosiahnuť zvýšením energetickej účinnosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečnej spotreby energie. Nakoľko práve sektor bývania je významným producentom skleníkových plynov, smernica navrhuje opatrenia, ktoré majú motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami. Medzi prvé zásadné opatrenie v oblasti merania a vyúčtovania energií bolo rozpočítanie spotreby tepla na základe skutočnej spotreby, indikovanej prostredníctvom určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré je definované vyhláškou MH SR 240/2016 Z. z. Dňa 11. decembra 2018 EÚ nariadila smernicou 2018/2002 ďalšie opatrenia, pomocou ktorých môžu užívatelia budov dosiahnuť ešte väčšie úspory energie a teda aj CO2.

 

Čo sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?

V ďalšom kroku budú musieť vlády členských krajín do 25. októbra 2020 konvertovať novú smernicu do vnútroštátneho práva. Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale už dnes môžeme konštatovať, že v budúcnosti sa meranie, odčítanie a zobrazovanie spotreby energií bude viac digitalizovať, vyúčtovanie bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú o svojej spotrebe informovaní častejšie. Pretože len tí, ktorí poznajú svoju spotrebu, môžu ju aj cielene znížiť.

 

Merače s diaľkovým odpočtom ako základ

Smernica uvádza, že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát a od 1. januára 2027 majú byť všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, o túto funkciu doplnené, alebo vymenené. Je treba dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je totiž spoľahlivejší a poskytuje pre užívateľov bytov aj správcu množstvo výhod, ako napr.:

  • nevyžaduje sa účasť užívateľov bytov na odpočtoch;
  • bytový dom je odčítaný v rovnakom termíne;
  • odpadá nevýhodný výpočet náhradnej spotreby pre neodčítané byty;
  • umožňuje častejší prístup k informáciám o spotrebe a stave meračov;
  • dáta sa spoľahlivo elektronicky spracovávajú a ďalšie.

 

Častejšie a podrobnejšie informácie o spotrebe

Ďalšou podstatnou zmenou je, že užívatelia nehnuteľností s prístrojmi s diaľkovým odpočtom môžu požadovať štvrťročné informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov tepla. Ak užívateľ nevyžaduje štvrťročné informácie o spotrebe, má byť informovaný najmenej dvakrát do roka, a to od zavedenia smernice do národnej legislatívy. Od 1. januára 2022 majú všetci užívatelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi dostávať mesačné informácie o ich spotrebe, ktoré majú obsahovať viac údajov a grafických prvkov akými sú napr.: cena energie, informácia o emisiách CO2 a zmesi paliva, história spotreby a porovnanie s priemernou spotrebou.

 

Energetický monitoring ista24

 

 

Spoľahlivý odpočtový systém, ktorý už dnes spĺňa vízie EÚ

I keď sa požiadavky smernice pre slovenské domácnosti zdajú byť nereálne, riešením na ich splnenie je využívanie inteligentných odpočtových (rádiových) systémov, ktoré umožňujú mesačný/denný diaľkový odpočet a vizualizáciu dát napr. cez internetové rozhranie.

 

schema riadenia dat.jpg

Schéma riadenia dát ista

 

Rádiový systém symphonic® sensor net spoločnosti ista Slovakia, s. r. o. garantuje vysokú spoľahlivosť prenosu a vyhodnocovania údajov o spotrebe a už dnes spĺňa požiadavky EÚ. Systém dokáže prostredníctvom zbernice dát diaľkovo odčítať a elektronicky spracovať údaje z koncových meracích prístrojov a prostredníctvom rádiovej siete ich preniesť do softvérových aplikácií konečného používateľa, akými sú energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie či správcovské programy. Denné spotreby, grafické porovnania, informácie o stave meračov či hlásenia o úniku vody sú pre správcu a vlastníka nehnuteľnosti prístupné cez prehľadné webové rozhranie. Jednoduchý prístup k cenným informáciám im tak umožňuje jednoduchšie regulovať svoju spotrebu aj náklady na energie.

 

ista txt zbernica.jpg

 

Viac o rádiovej technológii na www.ista.sk.