ista Slovakia, s. r. o.

 

Meranie a rozdelenie množstva dodaného tepla na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov jednoznačne motivuje užívateľov bytov k väčším úsporám a lepšej regulácii ich spotrebiteľského správania. Zodpovednejší prístup k využívaniu energií sa významne odráža aj na množstve vyprodukovaných emisií CO2. Práve zlepšovanie kvality životného prostredia a udržateľnosť cenných zdrojov sú hlavnými cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do slovenskej legislatívy a dotýka sa aj oblasti merania a rozpočítania množstva odobratého tepla.

 

Na úvod je treba uviesť, že na meranie tepla je možné použiť viacero technických riešení, ktoré vychádzajú z rôznych princípov merania sledovaných veličín. Pri výbere správneho merača je predovšetkým potrebné zohľadniť technické a finančné možnosti objektu, ako aj ďalšie kritéria, akými sú hlavne presnosť a spoľahlivosť merania. Najčastejšie používaným typom meračov tepla v bytových domoch sú mechanické prietokové merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla.

 

Mechanické prietokové merače tepla

Mechanické prietokové merače tepla, kde teplonosným médiom je voda, sa inštalujú priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou snímačov merajú teplotu pretečenej vody na vstupe a teplotu pretečenej vody na výstupe vykurovacieho okruhu. Umožňujú exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách, ktorá sa určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Merače tepla patria medzi určené meradlá. Pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu, schváleniu typu a inštaláciu týchto meračov môžu vykonávať len organizácie s preukazom odbornej spôsobilosti. Tú overuje Slovenský metrologický ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním certifikátu. Určené meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu. U všetkých častí mechanického prietokového merača tepla platí čas platnosti overenia 4 roky. Merače tepla sú spoľahlivou alternatívou nielen pre bytové domy, ale aj pre komerčné nehnuteľnosti, kde je potrebné rozdeliť náklady na teplo medzi viacerých nájomníkov.

 

Typy meračov tepla podľa konštrukcie:

1.    Kompaktný merač tepla integruje v jednom prístroji prietokomernú časť, snímače teploty a kalorimetrické počítadlo, ktoré prijíma impulzy z prietokomera, teplotného snímača a vypočítava odovzdané množstvo tepla. Inštaluje sa tam, kde je dostatok priestoru na inštaláciu a jednoduchý prístup k odpočtu dát.

2.    Kombinovaný merač tepla je zostavený z oddeliteľných častí. Prietokomerná časť sa inštaluje priamo na potrubie, ktoré sa môže nachádzať aj v ťažšie dostupných miestach, počítadlo musí byť umiestnené tak, aby sa údaje o spotrebách dali jednoducho odčítať.

 

Merače tepla sensonic® II od spoločnosti ista predstavujú najmodernejšiu meraciu techniku. Prietokomerná časť je tvorená viacvtokovým lopatkovým vodomerom. Elektronické snímanie otáčok a konštrukčné vlastnosti vysokej kvality zaručujú dlhodobo presné meranie. Merače môžu byť kedykoľvek rozšírené o rádiový modul, ktorý umožňuje diaľkový odpočet dát a integráciu údajov o spotrebe na internetový portál.

 

Výber vhodného merača tepla

Všetky konštrukčné prvky musia zaručovať požadovanú stálosť a spoľahlivosť merania v dlhodobej prevádzke. Materiály musia odolávať rôznym formám korózií a opotrebovaniam, ktoré sa môžu vyskytnúť počas bežných pracovných podmienok, osobitne spôsobených nečistotami v teplonosnom médiu. Merače tepla musia za každých okolností a bez obmedzenia správnej funkcie odolávať menovitému tlaku a teplote, pre ktoré sú určené. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať výberu vhodného montážneho miesta, ktoré musí spĺňať viaceré požiadavky, a od ktorého sa odvíja aj výber typu merača. Odborná inštalácia a výber správneho príslušenstva je pre presnosť merania rozhodujúca.

 

Pomerové meranie

Alternatívny spôsob merania spotreby tepla je pomocou pomerových rozdeľovačov tepla. Pre jednoduchú inštaláciu a nižšiu počiatočnú investíciu sa využíva vo väčšine bytových domov na Slovensku, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla. Najnovší pomerový rozdeľovač tepla je koncipovaný ako dvojsenzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky. Pomerový rozdeľovač tepla je prístroj, ktorý je používaný na rozdelenie množstva tepla nameraného fakturačným meračom medzi konečných odberateľov – užívateľov bytov. Pomerový rozdeľovač tepla nie je určeným meradlom, nepodlieha pravidelnému overovaniu a nevyžaduje sa montáž certifikovaným pracovníkom, ako je to u meračov tepla. Inštaluje sa priamo na vykurovacie teleso podľa pokynov výrobcu a riadi sa technickou normou STN EN 834 alebo STN EN 835.

 

Rádiový systém zaručí dostupnosť dát a komfort pri odpočtoch

V súčasnosti správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov preferujú vyspelé rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom bytov. Proces integrácie údajov do systému rozpočítavania sa významne urýchlil a zjednodušil, čo garantuje včasné a správne vyúčtovanie.

 

doprimo® 3 radio – pomerový rozdeľovač tepla 
Spoľahlivá technika so zabudovaným rádiovým modulom, ktorý využíva na diaľkový prenos dát technológiu obojsmernej komunikácie. Obojsmerná komunikácia významne zvyšuje spoľahlivosť prenosu údajov a zároveň minimalizuje zaťaženie domácností elektromagnetickým žiarením, nakoľko rádiový modul vysiela len na požiadavku, v plánovaných intervaloch.

 

Nové technológie diaľkových dopočtov a správy dát o spotrebách otvárajú nové možnosti v oblasti získavania údajov z koncových meračov v priebehu celého rozúčtovacieho obdobia. Merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery môžu byť jednoducho integrované do jedného funkčného systému. Koncové prístroje komunikujú cez rádiový modul so zbernicou dát, ktorá údaje o spotrebách a prístrojoch automatizovane spracuje a odošle cez rádiovú sieť na centrálny server a následne do softvérových aplikácií konečného užívateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy pre rozpočítanie nákladov na energie a vodu. Správca aj vlastníci tak získajú neobmedzený prístup k denným údajom o spotrebách a stave meračov v objekte. Rádiový systém symphonic 3 od spoločnosti ista, ktorý sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a zabezpečením prenosu dát, už dnes spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá vyžaduje častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla konečným spotrebiteľom.

 

 

Viac informácií o meracej technike nájdete na www.ista.sk.