ista Slovakia, s. r. o.

Koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, sa blížia. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou narastajú aj obavy správcovských spoločností a dodávateľov odpočtov, či budú schopní evidovať všetky potrebné dáta z meracích prístrojov včas. Týka sa to hlavne bytových domov, ktoré sú vybavené zastaralými pomerovými rozdeľovačmi tepla bez funkcie diaľkového odpočtu a odčítajú sa odpočtovou službou. Práve sprístupnenie bytov môže byť problém.

Vymeniť merače? Však fungujú!

Presvedčiť vlastníkov bytov na výmenu starých pomerových rozdeľovačov tepla nie je jednoduché. Argument je jasný – však fungujú!

Hovoríme o odparovacích a digitálnych pomerových rozdeľovačoch tepla bez rádiového modulu, ktoré sa inštalovali ešte v 90. rokoch. V porovnaní s najnovšími prístrojmi sú menej presné, vyžadujú vstup do bytov a prístup k dátam je limitovaný. Vlastníci aj správca majú informáciu o spotrebe iba jedenkrát ročne, a to ku dňu odpočtu, ktorý je nutné realizovať v krátkom čase na rozhraní rokov. Spracovanie dát a ich manuálny prepis do správcovských a rozúčtovacích programov je prácny a menej spoľahlivý. Naviac, digitálne prístroje, ktoré už roky presluhujú svoju desaťročnú životnosť, môžu kedykoľvek vypovedať funkčnosť a náklady nebude možné rozdeliť na základe skutočnej spotreby. Preto je rozumnejšie prístroje vymeniť, i keď fungujú.

Ďalším dôvodom na modernizáciu meracích zariadení sú aj nepredvídateľné okolnosti, akými sú núdzový stav či karanténne opatrenia, ktoré budú pravdepodobne súčasťou nášho života aj v budúcnosti. Už v čase spracovávania minuloročného vyúčtovania sa potvrdila výhodnosť automatizovaných diaľkových odpočtov prostredníctvom zberníc, ktoré údaje z meracích prístrojov odpočítavajú priebežne, úplne automaticky a bez vstupu do budov či bytov.

Pomerový rozdeľovač doprimo® 3 radio ukladá do pamäte denné stavy, ktoré sú pravidelne odčítané zbernicou dát. Dáta o spotrebe sú pre správcu aj vlastníkov prístupné online.

Investovať do technológií sa oplatí

Digitalizácia neobišla ani správu budov. Čoraz viac správcovských spoločností investuje do prehľadných správcovských programov, aplikácií pre energetický manažment či elektronickej komunikácie s vlastníkmi budov, ktorá zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a v neposlednom rade šetrí aj náklady… Ako sa hovorí, všetko nájdete na nete. Rýchlo a pohodlne.

Témou týchto dní je inštalácia meradiel a pomerových rozdeľovačov tepla s diaľkovým odpočtom, ktoré majú byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe. Práve vďaka novým technológiám, ktoré sú založené na digitálnom základe, bude možné doručiť vyúčtovanie alebo informácie o spotrebe konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet raz ročne už stačiť nebude. Modernizácia merania energií je jednoduchšia, ako si možno myslíte.

Zbernica dát memonic® odčíta merače energií a vody, ktoré sú v dosahu až 50 m.

K meraniu na diaľku máme najbližšie

Spoločnosť ista je svetovou špičkou v obore merania, odčítania a rozpočítania spotreby energií, a to predovšetkým vďaka inovatívnej technológii diaľkových odpočtov, ktorá správcom aj vlastníkom prináša maximálny užívateľský komfort a významne pomáha pri znižovaní energetickej náročnosti budov. Smart riešenie diaľkových odpočtov je pri prenose i spracovaní dát rýchle a vysoko spoľahlivé. Pohodlný online prístup k dôležitým dátam o energetickom hospodárení v budovách vo vašej správe vám dá rýchlo zabudnúť na prácne zhromažďovanie, analýzy a prepisy údajov do externých programov.

Viac ako len diaľkový odpočet

Systém odpočtov inteligentnou zbernicou prepája koncové meracie prístroje do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je zbernica dát memonic®, ktorá zhromažďuje denné údaje o spotrebe a prenáša ich na server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát a ich prenos do systému rozúčtovania a aj do iných softvérových aplikácií.

Na odčítanie všetkých meračov energií a tepla zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli www.ista24.sk sledovať a sťahovať informácie o spotrebe, porovnávať ich s minulými obdobiami, s referenčnými spotrebami. Navyše sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardné spotreby alebo poruchy na meračoch.

Technológia overená zákazníkmi

Vďaka digitálnej infraštruktúre má spoločnosť ista vynikajúcu pozíciu na to, aby mohla správcov a vlastníkov budov podporovať inteligentnými riešeniami. Dnes má ista v 22 krajinách inštalovaných vyše 480 000 zberníc, ktoré navzájom spájajú viac ako 28 miliónov prístrojov. Digitalizácia procesov odpočtov a rozúčtovania nákladov na energie významne prispieva ku kvalite poskytovaných energetických služieb. ista je svetovým výrobcom spoľahlivej meracej techniky a špecialistom na rozpočítanie nákladov na teplo a vodu, ktoré vykonáva pre viac ako 180 000 slovenských domácností.

Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti ista nájdete na www.ista.sk.