Národný a štátny podnik Metrostav, neskôr Metrostav a.s. funguje už päťdesiat rokov. Svoj úspech postavil na profesionalite, dôveryhodnosti a stabilite. Polstoročie prevádzky firmy ukázalo, že má na čom stavať. Za Metrostavom sú tisíce úspešných projektov, ktoré dokončil vďaka prístupu rozumného hospodára, profesionalite svojich technikov a inžinierov a zodpovednému prístupu robotníckeho personálu. Môže stavať na spoločenskej zodpovednosti, prostredníctvom ktorej podporil množstvo vzdelávacích, kultúrnych, charitatívnych a športových projektov. Ale hlavne na ľuďoch, o ktorých odolnosť, lojalitu a spoluprácu sa firma počas piatich dekád mohla vždy oprieť.

Spoločnosť Metrostav je na slovenskom trhu mimoriadne aktívna a podieľa na stavbách národného významu. Aktuálne zabezpečuje stavebné práce napríklad na obnove plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. V minulom roku dokončila práce na výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ -– Prešov, juh vrátane Tunela Prešov. Medzi ďalšie úspešné projekty možno zaradiť aj výstavbu nosných prvkov polyfunkčného komplexu Stanica Nivy, modernizáciu električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála a množstvo ďalších stavieb s rôznym účelom využitia.

Vznik

Na konci šesťdesiatych rokov sa v Prahe začína budovať metro. Realizáciou jeho stavebnej časti je poverený národný podnik Vodné stavby. Ten začiatkom roka 1969 začína nemechanizovaným štítom sovietskej výroby raziť tunely a zakladať jednotlivé stanice aj so zázemím. Nároky na obrovskú zákazku si postupne vyžadujú vznik samostatného špecializovaného podniku. Dňa 1. januára 1971 tak vzniká národný podnik Metrostav, ktorého prvým riaditeľom sa stáva Ing. Jaroslav Trpišovský. Prvými hotovými projektmi novej firmy bolo dokončenie rozostavanej vodnej nádrže Želivka (1972), stavba odbavovacej haly hlavnej stanice a budova centrálneho dispečingu pražskej hromadnej dopravy. Avšak pražské metro bolo pre Metrostav v tomto čase jednoznačne najvýznamnejším projektom. Prvý úsek trasy metra C medzi stanicami Sokolovská a Kačerov bol úspešne dokončený v termíne. Slávnostne ho uviedli do skúšobnej prevádzky 2. januára 1974 a 9. mája toho istého roku začalo slúžiť Pražanom.

Nielen metro

V osemdesiatych rokoch dokončuje Metrostav prvý úsek trasy B, čím uzatvára základný trojuholník liniek metra v centre hlavného mesta. Súbežne s prácami na metre sa stáva generálnym dodávateľom stavby Strahovského tunela v Prahe. V tomto období sa tiež objavujú prvé zahraničné aktivity Metrostavu. Na jar roku 1984 spúšťa práce na stanici metra Pražskaja v Moskve a v rokoch 1984-86 vykonáva rekonštrukciu tunela Darbandekhan v Iraku. Od 1. júla 1988 sa národný podnik Metrostav vyčleňuje z výrobnej hospodárskej jednotky Vodné stavby a stáva sa štátnym podnikom.

Zamatová transformácia

Pád režimu koncom roka 1989 odštartuje zásadnú premenu celej spoločnosti, čo sa samozrejme týka aj Metrostavu. Ten sa musí z veľkého štátneho podniku zvyknutého fungovať v plánovanom socialistickom hospodárstve transformovať na firmu, ktorá obstojí v novom prostredí trhovej ekonomiky. Začiatkom februára 1990 dospeje vedenie Metrostavu k strategickému rozhodnutiu vytvoriť z Metrostavu sebavedomú, úspešnú a expandujúcu spoločnosť. K tomu potrebuje Metrostav rozšíriť svoju pôsobnosť aj do ďalších stavebných odborov nad rámec prác pre metro a Strahovský tunel. A tiež začať získavať zákazky v ďalších lokalitách mimo Prahy a výhľadovo aj v zahraničí. Rovnako je nutné zvládnuť rad nových technológií a stavebných postupov. Veľkú výzvu predstavujú vzťahy s novými investormi, pochopenie ich spôsobu práce a myslenia.

Privatizácia

V polovici roka 1992 sa Metrostav stáva akciovou spoločnosťou. Jednotlivé divízie sú teraz samostatnejšie, plánujú svoju činnosť na dlhšie obdobie, tvoria si vlastnú stratégiu. Firma začína zakladať dcérske spoločnosti – prvou je Terramet, nasledujú METROS (dnes M-stavebniny) a firma na výrobu a rozvoz betónových zmesí TBG Metrostav.

V polovici 90. rokov vo výrobnom programe Metrostavu už prevažuje výstavba v segmentoch priemyselných, občianskych, bytových, cestných a ostatných pozemných stavieb. Napriek tomu, si spoločnosť udržiava dominantné postavenie vo výstavbe podzemných objektov a železobetónových konštrukcií. Úspešne zvláda tzv. Novú rakúsku tunelovaciu metódu a vybavuje sa modernou stavebnou technikou.

Nové milénium – rast, kríza i expanzia

Prvé roky druhého tisícročia sú pre Metrostav rokmi rastu. Darí sa realizovať zaujímavé zákazky prakticky vo všetkých dôležitých odvetviach stavebnej výroby. Udržiava si pritom svoje dominantné postavenie v razbe tunelov, v tejto oblasti získava prvú zahraničnú zákazku (s výnimkou Slovenska) ako generálny dodávateľ na Islande. Svoj potenciál predovšetkým v segmente železničných stavieb v roku 2004 posilní akvizíciou spoločnosti Subterra. Metrostav je teraz druhou najväčšou stavebnou firmou v Čechách, má však ambíciu porovnávať sa kvalitou práce so špičkou západnej Európy. V októbri 2006 podpisuje zmluvu na svoju zatiaľ najväčšiu zákazku, pražský tunelový komplex Blanka. V roku 2007 sa začína raziť prvý úsek.

Po roku 2008, kedy vo svete začína finančná kríza, dochádza v Českej republike ako aj na Slovensku k útlmu stavebníctva. Metrostavu sa prvé roky darí dobre vďaka výbornému zásobníku práce, napriek tomu zvýši svoju aktivitu smerom do zahraničia. Darí sa mu získavať nové zákazky predovšetkým v Škandinávii, Poľsku a Bielorusku, kupuje dcérsku spoločnosť bemo Tunnelling GmbH pôsobiacu v Nemecku a Rakúsku. V Česku spoločnosť okrem iného dokončuje tunelový komplex Blanka vrátane prestížneho, cenami ovenčeného, mosta v Troji alebo predĺženia trasy metra A z Dejvíc do Motola, kde po prvýkrát na našom území razia tunely metódou TBM. S tým, ako sa Metrostav rozrastá, vzniká začiatkom roka 2009 Skupina Metrostav, ktorej úlohou je plánovať stratégiu, riadiť a koordinovať subjekty s jeho majetkovou účasťou.

Teraz a tu

V roku 2017 sa konečne situácia v stavebníctve začína obracať k lepšiemu a nasledujúce roky 2018 a 2019 sú pre Metrostav z hľadiska ekonomických výsledkov vôbec najlepšie za celý čas jeho histórie. V posledných rokoch však čelí mediálnemu tlaku, ktorý je vyvolaný súdnymi spormi, v ktorých musí dokazovať samozrejmé, a to že sa jeho zamestnanci hlásia k etickému kódexu a dodržiavajú zákony. Budúcnosť zatiaľ dobré vyhliadky nesľubuje. Ekonomický úspech Metrostavu aj Skupiny je ohrozený opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ktorých vplyv na svetovú ekonomiku je zatiaľ ťažko odhadnuteľný. Metrostav už ale niekoľko kríz v stavebníctve zažil a vždy z nich vďaka profesionalite a lojalite svojich zamestnancov vyšiel silnejší. Metrostav ďakuje všetkým, ktorí s ním v rôznych časoch spojili svoj pracovný život.

Pražské metro

Počas svojej existencie postavil Metrostav na všetkých troch trasách pražského metra 49 staníc, z toho 33 hĺbených a 16 razených. Tým pomohol zásadným spôsobom odľahčiť povrchovú mestskú hromadnú dopravu, ktorá by inak pri súčasnej veľkosti a hustote osídlenia hlavného mesta nápor Pražanov nemala šancu zvládať. Dôležité tiež je, že počas stavebných prác v historickom jadre mesta nebol narušený tunajší genius loci, a naopak množstvo miest bolo v súvislosti so stavbou metra ešte zrekonštruovaných, dostavaných či rozšírených. Pražskému metru vrátane Nuselského mosta bol v roku 2000 udelený titul Stavba 20. storočia.

Patenty a úžitkové vzory

Duševné vlastníctvo Metrostavu zahŕňa vlastné priemyselne využiteľné vynálezy aj nové technické riešenia presahujúce rámec bežnej odbornej schopnosti. Viac ako tridsať patentov a úžitkových vzorov zapísaných počas uplynulých päťdesiatich rokov svedčí o intelektuálnom potenciáli, vysokej technickej odbornosti zamestnancov aj ich vzťahu k firme.