Po siedmych rokoch úspešnej konferencie Správa budov na Slovensku sa spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o. rozhodla usporiadať konferenciu Správa budov CZ 2018 aj v Českej republike. Konferencia sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v hoteli Orea Voroněž v Brne. Na dôvody, program a o organizačné informácie sme požiadali Mgr. Eugena Kurimského, ktorý nám zodpovedal na naše otázky v nasledujúcich riadkoch.

Už vyše 10 rokov sa zaoberáte správou bytových domov…

Práca správcu je veľmi ťažká bez ohľadu na to, či je to správca na Slovensku, v Čechách alebo na Morave. Nie je to tak dávno, čo sa Československá republika rozdelila na dve samostatné republiky. Bytové domy, ktoré naši správcovia majú na starosti, sa stavali v „starom“ Československu. Stavebné sústavy, o ktoré sa staráme a ich spravujeme, sú rovnaké v obidvoch republikách. Z toho vyplýva aj potreba obnovy bytových domov, ktorá je viac-menej rovnaká, lebo bytové domy sú rovnako staré. Vnímam to tak, že problémy a starosti, ktoré majú stavebné bytové družstvá, ako aj profesionálni správcovia či spoločenstvá vlastníkov (v ČR: SVJ), sú v prevažnej väčšine rovnaké v oboch našich bratských krajinách.

Prečo organizujete tieto konferencie?

Problematika výkonu správy je rozsiahla téma. Konferencia Správa budov má už tradičné poslanie: pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy. Obľúbenou časťou konferencie býva v diskusiách riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov. Aj na konferencii, ktorú organizujeme v Brne, budú prezentované technické, technologické a iné novinky, s ktorými sa správcovia stretávajú pri obnove bytových domov. V neposlednom rade ponúka konferencia nielen stretnutie s partnermi, ale aj nadviazanie nových kontaktov, stykov či priateľstiev v neformálnom spoločenskom večeri.

Prečo ste sa rozhodli organizovať konferenciu v Česku?

Od čias kedy sme začali organizovať konferenciu na Slovensku v roku 2011, prichádzajú na túto konferenciu prezentovať svoje produkty, výrobky a služby mnohé spoločnosti a firmy aj z Česka. Mnohé české firmy boli s konferenciou na Slovensku spokojné a počet českých partnerov konferencie z roka na rok rastie. Musím uznať, že mnohé z nich sa etablovali na Slovensku veľmi dobre a získali tak nové marketingové teritórium. Výrobcovia výťahov z ČR sú na Slovensku už známi ako špičkoví odborníci. Viacerí výrobcovia zatepľovacích systémov, ako aj výrobcovia rozvodov v bytových domoch majú často marketingové teritórium spoločné pre obe naše republiky. Práve tieto firmy boli dôvodom k tomu, že sme sa rozhodli zorganizovať prvýkrát túto konferenciu v Česku. Je to príležitosť pre slovenské firmy, aby skúsili etablovať sa na českom trhu.

Pre koho je konferencia určená a aký bude program konferencie?

Prvá medzinárodná konferencia je určená pre vedenie a pracovníkov stavebných bytových družstiev, profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov správy bytových domov, správcov nehnuteľností, zástupcov SVJ, realitné kancelárie a pracovníkov štátnej správy s agendou správy bytových domov a budov. Program konferencie bude venovaný technickým informáciám, problematike GDPR a možnosti financovania obnovy bytových domov zo ŠFRB v podmienkach ČR.

Na konferencii radi privítame aj slovenské správcovské spoločnosti, ktoré chcú spoznať prostredie a prácu správcov z našej bratskej Českej republiky.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!