Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava zorganizovala aj toho roku snáď najodbornejšiu medzinárodnú konferenciu pre správcov bytových domov MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2018, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. – 9. novembra 2018 v hoteli Senec na Slnečných jazerách už po 18-krát. Aj tohto roku bola prednášková sála obsadená až do posledného miesta. Môžeme preto povedať, že jednoznačne konferencia patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku.

 

meranie1

Konferencia bola zameraná už tradične na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla a rozúčtovateľov tepla pre konečných spotrebiteľov. Zúčastnili sa jej v hojnom množstve bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov.

Už klasicky bol program konferencie rozdelený do piatich prednáškových sekcií, ktoré boli spojené s firemnými prezentáciami a k diskusným fóram ku každej problematike zvlášť.

 

meranie2

Nosnou bolo ustanovenie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste. Touto vyhláškou sa ustanovujú taktiež pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode. Táto vyhláška bude prvýkrát aplikovaná vo vyúčtovaní nákladov za rok 2018, preto táto téma bola nosnou nielen pre energetikov ale aj pre správcov, či odborníkov v meraní a rozúčtovaní tepla.

 

meranie3

Prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológii na monitorovanie spotreby energie boli zaujímavé pre všetkých správcov. Pozornosť bola venovaná nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlách a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozúčtovania. Do budúcnosti sa každého účastníka trhu s teplom, či už na strane výroby alebo spotreby tepla, dotkne zavádzanie inteligentných meracích systémov do reálnej praxe. Aj tejto problematike boli venované viaceré prednášky.

 

meranie4

Účastníci konferencie sa v prednáške pána Piterku dozvedeli všetky skutočnosti, ktoré sa tykajú zmien v energetickej legislatíve do roku 2018. Zaujímavé boli aj prednášky o koncepte Smart Meteringu pána Slobodníka, poznatky z preregulovania vykurovacích sústav od pána Gerboca, či prednáška o hydraulickom vyregulovaní vykurovacích sústav od pána Šmelíka. Pozornosť získala aj posledná prednáška konferencie v podaní pani Juhošovej na tému: Efektívnosť využívania odpadového tepla z vnútorných kanalizačných systémov na predohrev teplej vody.

Záverom patrí poďakovanie pani Janke Polakovičovej za skvelú organizáciu akcie a odbornému garantovi Ing. Michalovi Piterkovi, ktorý opäť dokázal, že konferencia Meranie a rozpočítavanie tepla patrí medzi top špičkové konferencie.

-ek-