Na deň 26.9.2019 pripravuje združenie SLOVENERGOokno pod odbornou garanciou prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD. druhý ročník konferencie OKNO, DVERE A FASÁDY vo Zvolene.

Po úspešnom minulom ročníku, kedy sa konferencie zúčastnilo 128 odborníkov z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich profesií pripravuje združenie opäť konferenciu podobného rozsahu.

Na konferencii dostanú prvý krát publicitu odborné prednášky z oblasti postupu a

metodiky pri návrhu ľahkého obvodového plášťa, jeho základné parametre a kritéria, vlastnosti a špecifické požiadavky, praktické príklady z realizovaných projektov výškových budov, realizácie organickej fasády od Zaha Hadid Architects, využitia BIM v medzinárodných projektoch.

Postojom k posudzovaniu okenných konštrukcií termovíznymi meraniami sa bude zaoberať prednáška „Experimentálna analýza spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov  pomocou infračervenej termografie“, ďalšie prednášky od odborných kapacít SR budú zamerané na praktické riešenia nepriezvučnosti fasády, overenia U-hodnoty stavebnej konštrukcie meraním in situ, čo znamenajú pre výrobcu parametre stavebných výrobkov a požiadavky na stavby, úlohy výrobcu pri identifikácii stavebného výrobku v rámci posudzovania parametrov, ale aj prednášky pre projektantov o drevených oknách a ich potenciáli v budúcnosti alebo progresívneho

riešenia v oblasti vzduchotesnosti a odolnosti vetru obálky budov.

Podrobný program konferencie a prihlášku nájdete na internete pod odkazom:

https://www.slovenergookno.sk/ponukame/clenom/seminare-a-workshopy/

Pri príležitosti konferencie bude opäť vydané periodikum združenia OKNOviny®

Deň pred konferenciou dňa 25.9.2019 na rovnakom mieste v hoteli TENIS vo Zvolene sa bude konať zasadnutie odborných komisií zriadených najmä zo zamestnancov  podnikov členov  združenia ale aj iných odborných kapacít mimo združenia, ktoré bude bilancovať pokrok v riešení náročných úloh; dať do súladu vyše dvadsiatky slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na otvorové výplne stavieb so súčasnými požiadavkami. V predvečer konferencie sa bude opäť konať priateľský večer účastníkov konferencie s členmi združenia a prednášateľmi.

Združenie SLOVENERGOokno vo svojej činnosti nadväzuje na svojich predchodcov SLOVOKNO a ENERGOkno. Prvé začiatky činnosti siahajú až do roku 1997 teda 22 rokov dozadu,  keď bola založená  odborná sekcia pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore SLOVOKNO. Združenie prostredníctvom svojich 23 platiacich členov dnes pokrýva cca 2/3 podiel na Slovenskom trhu s oknami. Naši členovia priamo či nepriamo dávajú prácu takmer 6000 ľuďom a tvoria ročný obrat takmer 400 mil €. V združení sa dnes spájajú slovenskí výrobcovia výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávatelia s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien. Od minulého roka má združenie potenciál ďalšieho rastu zastrešením aj predajcov slovenských okien. Od druhej polovice roka 2017 je združenie plnoprávnym členom združenia Budovy pre budúcnosť (BPB) a od roku 2020 sa plánuje združenie SLOVENERGOokno stať plno právnym členom európskeho združenia výrobcov otvorových výplní stavieb EUROWINDOOR.