V poslednom období sa stretávame s problémom, ktorý sa týka fasád už zateplených bytových domov. Domy sú napadané najčastejšie riasami alebo plesňami (poškodenia nájdeme najčastejšie na severnej strane). Aj keď sa tomu celkom vyhnúť nedá, mohlo sa tomu čiastočne predísť správnejším výberom materiálov už pri zateplení. Ak sme to neurobili už vtedy (šetrili sme a vyberali si najlacnejšie riešenia), ostáva nám možnosť dodatočnej ochrany už napadnutého ETICS teraz. Ako správne pristupovať k problematike čistenia a sanácie už zateplených fasád, nám porozprával Ing. Branislav Madáč zo spoločnosti LUKYSTAV, s. r. o.

Sanáciu zateplených fasád vo všeobecnosti môžeme rozdeliť do troch základných skupín:

  • Sanácia biologického napadnutia ETICS
  • Aplikácia ochranného náteru za účelom zvýšenia životnosti ETICS
  • Sanácia ETICS spôsobená nekvalitnou realizáciou

Čoraz častejšie sa stretávame s fenoménom tzv. biologického napadnutia zateplených fasád. Na povrchu zateplených fasád budov dochádza postupom času k rastu mikroorganizmov. Toto pôsobenie je hlavne estetickou záležitosťou. Nadmerná prítomnosť mikroorganizmov (najmä niektorých druhov plesní) však môže vyvolať aj zdravotné problémy. Toto napadnutie je ťažko ovplyvniteľné a závisí hlavne od fyzikálnych a prírodných vplyvov okolia.

Vo všeobecnosti sa jedná o plesne, sinice, riasy, prípadne huby, machy a lišajníky. Sú to organizmy s vysokou adaptačnou schopnosťou, ktoré sú veľmi nenáročné. Napríklad riasy sú jedny z prvých obyvateľov našej planéty. Riasa potrebuje k svojmu životu oxid uhličitý, ktorý si fotosyntézou mení na zelené farbivo, ako aj niektoré stopové prvky, ktorých je dostatok vo všadeprítomnom prachu. Keď si uvedomíme, že na povrchu zateplených fasád dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, sú pre ich vznik vyt­vorené priaznivé podmienky. Treba však podotknúť, že riasy sa vyskytujú na takmer všetkých podkladoch, nevynímajúc kovy, sklo a plasty.

Čo sa týka zateplených fasád, najčastejšie sú postihnuté fasády orientované na sever, kde je nedostatok slnečného žiarenia, ktoré eliminuje rast týchto mikroorganizmov na zateplenom povrchu fasády.

Pri použití hrubších a kvalitnejších izolácií dochádza k výraznému zníženiu tepelného toku cez konštrukciu, takže jej povrch je podstatne chladnejší a dlhšie trvá odparovanie vlhkosti, ako tomu bolo pred zateplením. V chladnom období dochádza k ochla­dzovaniu až k premŕzaniu povrchovej úpravy (tenkovrstvovej omietky a výstužnej vrstvy) zatepľovacieho systému, ktorá má hrúbku cca 5 – 8 mm. Ak teplota povrchu tejto vrstvy klesne pod teplotu rosného bodu okolitého vzduchu, dochádza tu ku kondenzácii vodných pár, teda opäť k zvýšeniu vlhkosti.

Na tvorbu rias majú významný vplyv aj kovové prvky na fasáde, ktoré chladnú rýchlejšie ako povrchová úprava ETICS. Týmto vznikajú tzv. kondenzačné zóny. Veľký vplyv na výskyt mikroorganizmov na fasáde má i prostredie, v ktorom sa objekt nachádza. Pokiaľ je v blízkosti lesný porast, stromy, husté kríky, alebo vodná plocha, je podstatne väčší predpoklad výskytu bio­logického napadnutia fasády.

Ochranné opatrenia

Tieto je v zásade možné rozdeliť do dvoch základných kategórií:

  • Preventívna ochrana nového ETICS – niektorými preventívnymi opatreniami môžeme možnosť vzniku tvor­by rias eliminovať, ale nedokážeme ich vzniku zabrániť. Jedná sa predovšetkým o zaistenie hydrofobizačnej schopnosti povrchovej úpravy ETICS.
  • Sanácia a dodatočná ochrana už napadnutého ETICS – v prípade požiadavky na sanáciu fasády je nut­né jej povrch najskôr dôkladne očistiť. Po tomto kroku je potrebné rozhodnúť, či je „obyčajné“ očistenie dostačujúce (v tom prípade hrozí riziko opätovného znečistenia fasády do 2 – 5 rokov), alebo by bolo vhodné očistenú fasádu opatriť preventívnym prípravkom alebo farbou, ktorá dlhodobo zamedzuje rastu rias a ple­sní na svojom povrchu.
Sanácia fasád napadnutých riasami a plesňami (Zdroj: Stachema)

Ak je vzhľad fasády po vyčistení vyhovujúci, je možné použiť len transparentný náter s dlhodobou ochranou proti biologickému znečisteniu. Ak je vyčistený povrch už esteticky nevyhovujúci, prípadne je po silnom napad­nutí biodeteriogenmi povrchovo rozrušený prasklinami, možno v ďalšom kroku naniesť na fasádu renovačnú farbu s dlhodobým algicídnym účinkom proti rastu rias a plesní, prípadne doplnenú výstužnými vláknami.

Aplikácia ochranného náteru za účelom zvýšenia životnosti ETICS

Každý výrobca ETICS odporúča aplikáciu ochranného náteru cca po 10 – 15 rokoch od realizácie systému. Náter účinne predlžuje jeho morálnu životnosť a odstraňuje drobné nedostatky, napr. mikrotrhliny spôsobené vplyvom poveter­nostných podmienok, UV žiarenia, prípadne nekvalitnou realizáciou. K ďalším údržbovým opatreniam patria opravy mechanického poškodenia, ako aj čistenie povrchovej úpravy.

Sanácia ETICS spôsobená nekvalitnou realizáciou

V praxi sa stretávame často s prípadmi, keď obhliadkou pred samotnou sanáciou biotického napadnutia zistíme, že povrchová úprava a častokrát aj výstužná vrstva ETICS vykazujú trhliny ako výsledok jeho nekvalitného zabudovania. V miestach trhlín dochádza k zvýšeniu vlhkosti zatekaním a následne k vytváraniu vhodného prostredia k usídleniu nežiadúcich mikroorganizmov. V tomto prípade treba pristúpiť k sanácii ETICS spôsobom, pri kto­rom zohľadníme jeho aktuálny stav. Finančné náklady na takúto sanáciu sú neporovnateľne vyššie. Preto odporúčame investorom pri výbere dodávateľa prihliadať aj na iné aspekty ako na cenu diela a vyberať si z portfólia osvedčených firiem.

Sanácia fasády po požiari

Ponuka LUKYSTAVU

Možno konštatovať, že dôležitým faktorom pri prevencii biologického napadnutia zateplených fasád je výber ma­teriálov na realizáciu ETICS s prihliadnutím na kvalitu jeho zabudovania. Toto je kľúčové aj čo sa týka životnosti ETICS. Naša spoločnosť sa snaží sledovať najnovší vývoj a taktiež reagovať na požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov. Preto sme prijali rozhodnutie investovať do technológie, ktorá zabezpečí túto sanáciu bez zása­hu do už zateplenej fasády prípadným kotvením lešenia, čím by sa mohla znížiť životnosť ETICS. Sledujeme taktiež trendy vo vývoji materiálov a v tomto prípade používame produkty využívajúce najmodernejšiu technológiu zapuz­drenia aktívnych látok v mikrokapsuliach, čo zabraňuje masívnemu vymývaniu účinných zložiek a súčasne dochádza k pozvoľnému uvoľňovaniu biocídnych látok. Sanujeme taktiež fasády poškodené vyhorením bytu.

 

Poznámka: ETICS – kontaktný zatepľovací systém

LUKYSTAV, s. r. o.
Váhovská cesta 517
925 63 Dolná Streda
www.lukystav.sk