Viega s.r.o.

Spoločnosť Viega, popredný výrobca inštalačnej techniky v oblasti sanity a vykurovania, sa zaviazala zvyšovať kvalitu života a zlepšovať životné podmienky nás všetkých elimináciou uhlíkovej stopy zo svojej činnosti. Spolu s ďalšími 49 medzinárodnými spoločnosťami je Viega hrdým členom iniciatívy pre udržateľnosť a ochranu klímy pod názvom 50 Sustainability & Climate Leaders. Organizácia spojených národov, zakladateľ tejto iniciatívy, vyberala len také spoločnosti, ktoré sú v tejto oblasti naozaj zapálenými bojovníkmi a realizujú skutočne účinné opatrenia.

Viega je, ako rodinný podnik, na všetkých úrovniach riadenia presvedčená, že udržateľnosť musí byť neoddeliteľnou súčasťou jej DNA a že je kľúčovým faktorom pre budúci úspech. Za svoju úlohu považuje udržiavať a ďalej rozvíjať hygienu pitnej vody, energetickú účinnosť, komfort a bezpečnosť v budovách. Preto je udržateľnosť pevne zakotvená aj v jej firemnej stratégii.

To, ako sa správame dnes, určuje, ako budeme žiť zajtra

Viega (www.viega.sk) so svojou viac ako 120-ročnou históriou vie, že udržateľnosť musí byť plánovaná v dlhodobom horizonte. Riešenia pre znižovanie spotreby vody a energie v budovách, udržateľnejšia výroba alebo záväzok v oblasti digitálneho stavebníctva podčiarkujú ciele, ktoré Viega transparentne prezentuje. Spoluzodpovednosť považuje za kľúčovú, a preto túto tému intenzívne komunikuje so svojimi zamestnancami. Súčasne podporuje aj svojich zákazníkov v tom, aby pomáhali k udržateľnosti, a to ponukou technológií a výrobkov, ktoré sú vďaka svojej kvalite mimoriadne odolné, energeticky účinné a šetrné.

Viega dbá na to, aby jej výrobky mohli byť recyklované v zmysle obehového hospodárstva. Napr. spojovacie a potrubné systémy sú nielen obzvlášť odolné, ale kvalitné materiály, z ktorých sú vyrobené, môžu byť ľahko spracované na opätovné použitie. (foto: Viega)

Agenda 2030

V septembri 2015 prijalo svetové spoločenstvo na pôde Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov spoločne 17 Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Ide o dlhodobý a ambiciózny program, ktorého základnými kameňmi sú globálny hospodársky pokrok, sociálna spravodlivosť a ochrana životného prostredia. Stratégia spoločnosti Viega, ako jedného z päťdesiatich lídrov Agendy 2030, je plne v súlade s týmito cieľmi. Zákazníci, dodávatelia a zamestnanci môžu už teraz vnímať Viegu ako spoločnosť zodpovednú za udržateľnú činnosť a ochranu klímy.

Na udržateľnosť sa Viega zameriava aj v prípade obalov – kartónové obaly z certifikovaného FSC dreva, etikety z obnoviteľných surovín, minimálna hrúbka plastových obalov a použitie recyklovaného polyetylénu. Cieľom je generovať hygienické obaly s minimálnym dopadom na životné prostredie, a pritom v najvyššej možnej kvalite. (foto: Viega)

Na udržateľnosť sa Viega zameriava aj v prípade obalov – kartónové obaly z certifikovaného FSC dreva, etikety z obnoviteľných surovín, minimálna hrúbka plastových obalov a použitie recyklovaného polyetylénu. Cieľom je generovať hygienické obaly s minimálnym dopadom na životné prostredie, a pritom v najvyššej možnej kvalite. (foto: Viega)

Štyri ciele pre lepší život

Hlavným cieľom spoločnosti Viega v rámci Agendy 2030 je, že sa najneskôr do roku 2035 stane klimaticky neutrálnou. Druhým cieľom je delegovanie udržateľnosti ako smart riešenie pre svojich zákazníkov so zameraním na výrazné znižovanie spotreby energií v budovách. Tretím cieľom je potom spoločenská zodpovednosť naprieč organizačnou štruktúrou spoločnosti. Pod heslom „Spoločne ťaháme za jeden povraz“ chce Viega prostredníctvom vzdelávania a motivácie zamestnancov a vedúcich pracovníkov podporovať aktivity v oblasti udržateľnosti a dekarbonizácie. Štvrtým cieľom je transparentnosť. Od roku 2023 bude Viega pravidelne zverejňovať výročnú správu o udržateľnosti. Tá bude v súlade s európskou smernicou o podávaní správ o udržateľnosti podnikov a bude obsahovať informácie o environmentálnych cieľoch, kľúčových sociálnych otázkach a aspektoch správy a riadenia.

V budúcnosti sa Viega bude ďalej zameriavať na externú certifikáciu svojich výrobkov prostredníctvom environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD), tzn. posudzovanie vplyvu výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu.

Svojim zamestnancom Viega ponúka flexibilný koncept mobility. Individuálny mix mobility umožňuje každému vybrať si tú správnu ponuku – pracovné bicykle, zľavy na verejnú dopravu, rôzne modely lízingu automobilov so zameraním na hybridy a elektromobily alebo budovanie firemných dobíjacích staníc. (foto: Viega)