Multi-VAC SK spol.s r.o.

Rezidenčné vetranie má za úlohu predovšetkým hygienickú výmenu vzduchu v objekte. Aké aspekty vnútorného prostredia je potrebné zohľadniť pri návrhu rekuperácie? A ktoré systémy sú vhodné pre novostavby prípadne rekonštrukcie?

Rezidenčné vetranie

Nútené vetranie so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperácia, zaisťuje v rodinných domoch a bytoch hygienickú výmenu vzduchu, teda prívod čerstvého vzduchu a odvod nadmernej vlhkosti a pachov. Vďaka tomu sa významne znižuje riziko kondenzácie a vzniku plesní. Systém núteného vetrania chráni interiér pred prachom, peľom a hlukom z vonkajšieho prostredia. Rekuperačné jednotky sú vybavené vzduchovými filtrami, energeticky úspornými ventilátormi a zaisťujú spätné získavanie tepla s účinnosťou až 93 %.

Súčasná snaha o úspory energie kladie vysoké požiadavky na obálku budovy. Vďaka tomu sa významne znižujú tepelné straty prestupom a na celkovej energetickej náročnosti ma stále väčší podiel tepelná strata vetraním. Prirodzené alebo podtlakové vetranie privádza vzduch o teplote exteriéru, zatiaľ čo systémy rekuperácie využívajú spätné získavanie tepla z odpadného vzduchu a tým výrazne prispievajú k celkovej úspore energií.

Nedostatok čerstvého vzduchu, vysoká koncentrácia oxidu uhličitého, nadmerná vlhkosť, prach a hluk z vonkajšieho prostredia, to všetko sú aspekty internej mikroklímy, ktoré môžu veľmi negatívne ovplyvňovať naše zdravie. Vo vnútorných priestoroch pritom trávime väčšinu času. Našťastie sú v posledných rokoch vďaka klesajúcej cene a lepšej informovanosti systémy rekuperácie stále žiadanejšie.

Vnútorná mikroklíma

Kvalitné vnútorné prostredie budov je jedným so základných užívateľských aspektov každej budovy určenej pre dlhodobý pobyt osôb. Systém núteného vetrania je technickým zariadením, ktoré sa zásadným spôsobom podieľa na tvorbe zdravej vnútornej mikroklímy.

Vlhkosť vzduchu

Každý človek v závislosti na fyzickej aktivite vyprodukuje 30 až 300 gramov vodnej pary za hodinu. Na celkových vnútorných zdrojoch vlhkosti sa podieľajú aj rastliny a najmä prevádzka bytu, ako napríklad osobná hygiena, pranie a varenie. Pri nedostatočnom vetraní môže nadmerná vlhkosť zapríčiniť vznik plesní a šírenie roztočov, ktoré môžu pri dlhodobom pôsobení ovplyvňovať zdravie osôb. Hovoríme o takzvanom Syndróme chorých budov, s ktorým sa v bytoch, na pracoviskách alebo v školách stretávajú až dve tretiny populácie našej zeme.

Kvalita vzduchu

Subjektívne kvalitu vzduchu hodnotíme podľa obsahu odérových látok – pachov. Z hygienického hľadiska sa objektívne hodnotí aj obsah látok, ktoré nie sme schopní zaznamenať čuchom. Hlavným ukazovateľom kvality vzduchu je CO2  – oxid uhličitý, ktorého koncentrácia vo vnútornom vzduchu nesmie podľa vyhlášky o technických požiadavkách na stavby prekročiť hodnotu 1500 ppm. Pri tomto obsahu CO2 vo vzduchu už pociťujeme únavu a pokles sústredenosti, so stúpajúcou koncentráciou môže dochádzať i k zdravotným komplikáciám. Doporučenou limitnou hodnotou je 1000 ppm.

Filtrácia vzduchu

Vzduchové filtre, ktoré sú nerozdeliteľnou súčasťou rekuperačných jednotiek, slúžia k odstráneniu mechanických a biologických častíc z vetraného vzduchu. Limitná koncentrácia prachových častíc a ďalších škodlivín v obytných miestnostiach sú stanovené vyhláškou č. 6/2003 Zb. Pre správnu funkciu je zásadná predovšetkým pravidelná výmena filtrov.

Z hľadiska účinnosti sú filtre rozdelené do jednotlivých tried podľa celosvetového štandardu ISO 16890. Tato norma rozlišuje 49 tried zahrnutých do 4 skupín a reflektuje reálnu účinnosť filtra voči časticiam jednotlivých skupín (PM1, PM2,5, PM10, Coarse).

V praxi sa stále pre prehľadnosť používa aj staršie označenie filtrov G1 až F9, podľa už neplatnej normy STN EN 779.

Rezidenčné vetranie

Podľa záväzných predpisov musí byť každá miestnosť v rodinnom dome alebo byte dostatočne vetraná. Túto požiadavku je možné zaistiť dvoma spôsobmi – prirodzeným alebo núteným vetraním.

Prirodzené vetranie

Prirodzené vetranie bytu je realizované predovšetkým (otvorenými) oknami a infiltráciou. K výmene vzduchu dochádza iba vplyvom tlakového rozdielu, ktorý je spôsobený rozdielnou teplotou vnútri a vonku budovy alebo dynamickým tlakom vetra. Pri súčasných požiadavkách na stavebné materiály, prvky a prevedenie jednotlivých detailov, je vetranie infiltráciou takmer nemožné a nežiadúce. Pri pasívnych domoch sa vzduchotesnosť objektu naviac deklaruje tzv. blower door testom.

Nútené vetranie

V minulosti bol najčastejším spôsobom núteného vetrania bytov a rodinných domov podtlakový systém. Ventilátory umiestené v kúpeľni a na WC nárazovo odvádzali znehodnotený vzduch inštalačnou šachtou, prípadne priamo cez fasádu objektu. Odvádzaný vzduch bol nahrádzaný infiltráciou, ktorá je ale z dnešného pohľadu nežiadúca. Pokiaľ nie sme schopní odvádzané množstvo vzduchu nejakým spôsobom privádzať, stáva sa tento systém nefunkčným.

V súčasnosti sa navrhujú systémy rovnotlakové so spätným získavaním tepla. Tieto systémy sú ľudovo označované ako rekuperácia a zaisťujú riadenú výmenu vzduchu, filtráciu vzduchu, spätné získavanie tepla (rekuperáciu) a prípadne dohrev a dochladenie vzduchu. Tieto systémy delíme na centrálne a lokálne.

Centrálne riešenie

Rekuperačná jednotka je umiestená spravidla na stene alebo v podhľade technickej miestnosti, chodby alebo kúpeľne. Čerstvý vzduch je distribuovaný vzduchotechnickými rozvodmi do jednotlivých obytných miestností. Výhodou centrálneho riešenia je predovšetkým vysoká účinnosť spätného získavania tepla a variabilný systém distribúcie vzduchu, ktorý zaisťuje útlm hluku a komplexné vetranie celého objektu.

Lokálne riešenie

Lokálne rekuperačné jednotky sú umiestené v každej obytnej miestnosti a čerstvý vzduch privádzajú priamo cez obvodovú stenu. Tieto systémy sú výhodné predovšetkým pre rekonštrukcie, pretože nevyžadujú žiadne väčšie stavebné úpravy.

Záver

Kvalitný systém rekuperácie je možné navrhnúť pre novostavby aj rekonštrukcie. Je možné zvoliť medzi centrálnym a lokálnym riešením. Pokiaľ sa rozhodneme pre ktorýkoľvek systém rekuperácie, zvýšime hodnotu svojej nehnuteľnosti, znížime energetickú náročnosť, ale predovšetkým zaistíme kvalitné a zdravé vnútorne prostredie.