Multi-VAC SK spol.s r.o.

Vetranie garáží je komplexný podtlakový systém, ktorého úlohou je zaistiť kvalitný vzduch pre pobyt osôb. Určujúcou škodlivinou pre návrh prevádzkového vetrania je oxid uhoľnatý produkovaný pri chode spaľovacích motorov. Súčasne tento systém zaisťuje požiarne vetranie garáže, ktorého zmyslom je najmä odvod tepla, dymu a toxických splodín vznikajúcich pri horení a zaistení bezpečnej evakuácie osôb.

Konvenčné potrubné systémy sú v posledných rokoch stále častejšie nahradzované prúdovými ventilátormi. Ventilátory JET FAN ponúkajú, vďaka analytickému prístupu, efektívne a úsporné riešenie s dôrazom na vysokú úroveň bezpečnosti. Návrh každého riešenia sa opiera o CFD simuláciu prúdenia vzduchu, ktoré nastaví hlavné parametre systému presne podľa požiadavkou konkrétnej aplikácie. Vďaka tomu je zaistený odvod škodlivín zo všetkých zón a je eliminovaný vznik tzv. hluchých miest.

Tieto systémy plnia funkciu prevádzkového, havarijného aj požiarneho vetrania a v porovnaní s bežnými potrubnými systémami ponúka hneď niekoľko výhod:

 • Nižšie priestorové nároky, vďaka absencii potrubia a kompaktným rozmerom ventilátorov JET FAN je možné získaný priestor využiť pre ďalšie technické zariadenia prípadne znížiť konštrukčnú výšku garáže.
 • Úspora času pri návrhu, absencia potrubných rozvodov.
 • Účinnosť systému, CFD analýzou prúdenia vzduchu je zaistené správne rozmiestenie zásadných prvkov a eliminácia hluchých miest.
 • Jednoduchá realizácia, nižšia časová náročnosť a jednoduchšia koordinácia (ZTI, sprinklery, osvetlenie, …)
 • Jednoduchá údržba, dobrá čistiteľnosť a bezproblémový servis

Návrh systému s ventilátormi JET FAN

Vetranie garáži s ventilátorom JET FAN je navrhnuté na základe CFD analýzy prúdenia vzduchu. Systém priebežne vyhodnocuje koncentrácie výfukových plynov (čidla CO) a vďaka inteligentnému ovládaciemu systému riadi prúdové ventilátory v jednotlivých zónach.

Správne umiestené prúdové ventilátory JET FAN pracujú podobným spôsobom ako systém potrubia. Pri podstropnom umiestení tlačia vzduch z horných do spodných vrstiev a posúvajú ho smerom k odvodným ventilátorom tak, aby sa zamedzilo vzniku hluchých miest.

Celý systém doplňujú odvodné ventilátory a výfuk vzduchu smerom do exteriéru. Prívod vzduchu je prirodzený prípadne nútený pri zachovaní potrebného podtlaku.

Prevádzkové vetranie

Pri prevádzkovom vetraní sú z celého priestoru garáže rovnomerne odvádzané škodliviny a je zaistené kvalitné vnútorné prostredie. Súčasne dochádza k prevetrávaniu v horných aj spodných vrstvách, teda pri strope aj podlahe tak, aby nedochádzalo ku vzniku hluchých miest.

Systém je riadený inteligentným systémom na základe koncentrácie oxidu uhoľnatého.

Požiarne vetranie

Požiarne vetranie je uvedené do prevádzky na základe signálu z EPS. Vďaka vhodnému priestorovému usporiadaniu ventilátorov JET FAN je možné dispozíciu ľahko rozdeliť na jednotlivé zóny a odsávať iba oblasť postihnutú požiarom.

 • Správne navrhnutý systém v mieste požiaru významne utlmuje horenie a šírenie dymu.
 • Systém znižuje teplotu v zasiahnutej oblasti, čím chráni stavebné konštrukcie a súčasne zamedzuje vplyvom poveternostných podmienok (vietor, tlak, …)

Riešenie na mieru

Každému Vášmu projektu sa individuálne venujú naši odborníci. Pri návrhu riešenia vychádzame z CFD analýzy prúdenia vzduchu v konkrétnom priestore tak, aby výsledný systém vetrania garáže bol maximálne efektívny.

Riešenie na mieru zahrnuje:

 • Návrh koncepcie na základe CFD analýzy Vášho projektu
 • Umiestenie a presnú špecifikáciu prúdových ventilátorov JET FAN
 • Návrh odvodných (event. prívodných) ventilátorov
 • Optimálny systém pre monitoring CO a riadenia vetrania
 • Kompletnú ponuku navrhnutých zariadení vrátane doporučeného príslušenstva