Ako sme v minulom čísle písali, konferencia Správa budov CZ 2018 sa uskutočnila v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v hoteli Orea Voroněž v Brne. Ako dopadla? Na výbornú! V nasledujúcej reportáži si prečítate, že tí, ktorí sa konferencie nezúčastnili, môžu ľutovať… že prečo? Odpovedá Mgr. Eugen Kurimský, organizátor konferencie.

Ako hodnotíte konferenciu?

Priznám sa úprimne, mal som z organizovania tejto konferencie veľký strach. Dnes už viem, že mentalita českých a moravských správcov je celkom iná, ako na Slovensku. Na konferencii toho istého zamerania sme mali v Bešeňovej približne 380 účastníkov. (Pozývam všetkých správcov z Čiech aj Moravy – v roku 2019 bude konferencia v termíne 10. – 12. 4. 2019). Ale vynaložili sme obrovské úsilie aby všetko dopadlo dobre. Dnes už môžem povedať – podarilo sa. Úspech každej konferencie tkvie v jej príprave. Tá nám dala zabrať. Rozoslali sme 8000 tlačených pozvánok s prihláškami. Nekonečné maily a aj zamietavé telefonické rozhovory nás neodradili. Výsledkom bola konferencia s necelou stovkou účastníkov, ktorú hodnotíme pozitívne.

 

 

Aký bol program konferencie?

Moje poďakovanie patrí nielen samotným účastníkom, ale aj partnerom konferencie, bez ktorých by konferencia nemohla byť úspešná. Spoločnosť UPONOR s. r. o. potvrdila generálne partnerstvo už pred rokom. Na konferenciu prišli s aktuálnou témou renovácií rozvodov. Ostatní partneri sa pridávali a postupne vznikol program konferencie, ktorý obsiahol našu predstavu. Do programu sa nám podarilo zakomponovať nielen financovanie zo strany SFRB a pravidlá, na ktoré by správcovia nemali zabúdať pri poisťovaní bytových domov, ale aj technické riešenie pri obnove bytových domov. Prednášky sa týkali vo veľkej časti obnovy rozvodov. Prezentujúce firmy riešili otázky ekonomiky obnovy rozvodov teplej a studenej vody (FV – PLAST, a. s.), použitia termostatických ventilov AutoSAR (COMAP Praha s. r. o.), ako aj riešenia problémov s vodným kameňom (Swiss Aqua Technologies SK s. r. o.). Prezentáciu praktických skúseností použitia zariadenia Multi-push (REMS Česká republika s. r. o.) ako aj optimalizácia technológií pre vykurovanie a prípravu TUV (ČEZ Bytové domy s. r. o.), doplnili informácie o výťahových rozvádzačoch (Rozváděče Vsetín s. r. o.) ako aj prezentácia so stolíkom (Výtahy Pardubice).

 

 

Problematike obnovy obvodového plášťa bytových domov bola venovaná témam, ktoré sa orientovali dlhodobo čistej fasáde (Český Caparol s. r. o.), zaskleniu a rekonštrukciám hliníkových zábradlí (MONT-ALU, s. r. o.). Nechýbali ani odborné prednášky týkajúce sa automatizácie správy bytového domu (ATALIAN CZ s. r. o.), mobilných aplikácií pre správu bytov od spoločnosti (ANASOFT s. r. o.). Nekonečný problém rozúčtovania a jeho problematiku riešila odborná prednáška v podaní Věry Brodeckej. Táto bola doplnená prednáškami s témami efektívneho riadenia budov a úspor energií v bytových domoch (ista Česká republika s. r. o.) a prednáškou odborného garanta konferencie, ktorá v podaní doc. Ing. et. Ing. Kudu, CSc. zhrnula komplexne problematiku manažmentu ekonomiky správy budov.

 

Ako boli s konferenciu spokojní samotní účastníci?

Na základe vrátených „dotazníkov spokojnosti“ musíme skonštatovať, že účastníci boli s organizáciou a priebehom konferencie nadmieru spokojní. Čo ich prekvapilo, bol fakt, že na takúto konferenciu zjavne nie sú zvyknutí a neboli na ňu v takomto podaní pripravení. Prezentujúce firmy poskytovali priebežne informácie všetkým účastníkom konferencie pri svojich stolíkoch vo vedľajšej sále. Spokojnosť bola nielen s prednáškami, ale aj s občerstvením a bohatým rautom, ktorý sprevádzala do neskorých večerných hodín aj ochutnávka tokajských vín. Príjemným prekvapením bola aj tombola, kde boli tombolové lístky vymenené za darčekové predmety od našich partnerských firiem. Snažili sme sa o príjemnú rodinnú atmosféru a veríme, že sa nám to aj podarilo.

 

 

Čo vás viedlo k organizovaniu tejto konferencie?

Stále tvrdím, že problémy a starosti, ktoré majú stavebné bytové družstvá, ako aj profesionálni správcovia či spoločenstvá vlastníkov (v ČR: SVJ), sú v prevažnej väčšine rovnaké v oboch našich bratských zemiach. Nie náhodou som otváral konferenciu so slovami, že táto konferencia bola termínovo naplánovaná v čase osláv 100-ročného výročia Československa. Nie je to tak dávno, čo sa Československá republika rozdelila na dve samostatné republiky. Bytové domy, ktoré majú správcovia v oboch súčasných republikách na starosti, sa stavali v „starom“ Československu. Stavebné sústavy o ktoré sa staráme a ich spravujeme, sú v oboch našich zemiach rovnaké. Z toho vyplýva aj potreba obnovy bytových domov, ktorá je viac-menej rovnaká. Spoločné trápenia, ale aj radosti sú pre mňa hybnou silou, aby sme pokračovali aj naďalej v organizovaní takýchto konferencií, kde by sme si navzájom poradili v dobrom a poučili z chýb tých druhých. Je to na dobrej vôli správcov v oboch našich krajinách.

 

 

Ako do budúcna?

Práca správcu je veľmi ťažká bez ohľadu na to, či je to na Slovensku, v Čechách alebo na Morave. Vnímam to tak, že vzájomná výmena skúseností bude prospešná pre obe naše republiky aj do budúcna. Na konferencii sa potvrdilo, že tak, ako sa usilujú české a moravské firmy etablovať na Slovensku, tak isto sa snažia etablovať slovenské spoločnosti v Česku. Viacerí výrobcovia zatepľovacích systémov, ako aj výrobcovia rozvodov pre bytové domy majú často marketingové teritórium spoločné pre obe naše republiky. Prečo vzájomnej spolupráci nepomôcť? Poučiť sa a navzájom si môžeme pomôcť aj v legislatíve. Spomeniem jeden príklad: SVJ v Česku môžu mandátnou zmluvou odovzdať celú správu odborníkovi – správcovskej spoločnosti. Na Slovensku tomu tak nie je, SVB môže mandátnou zmluvou nechať riešiť iba niektoré časti správy. Čo je vhodnejšie? Možno vidím do budúcna víziu, aby sme si zladili kladné myšlienky správy a v legislatíve si navzájom pomáhali. Alebo som len idealistický vizionár?

 

Čo na záver?

Sme radi, že sa konferencia podarila. Z chýb sa poučíme, v pozitívach konferencie chceme pokračovať. Chcel sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli. V prvom rade je to tímu mojich spolupracovníkov a kolegov, ktorí znášali moje nálady počas prípravy konferencie. Vďaka patrí aj mediálnemu partnerovi, pánovi Španhelovi, ale aj mnohým iným, s ktorými som nespočetne krát konzultoval. Vďaka za pomoc patrí aj SČMBD, odbornému garantovi konferencie FS VŠB-TU Ostrava a všetkým, čo mi pomohli. Tí, ktorí to čítate, viete o kom hovorím a presne cítite, komu každému moja vďaka patrí…

 

Keď hovorím o spolupráci správcov oboch našich sesterských republík, využijem príležitosť a touto cestou pozývam všetky družstvá, správcov, organizácie a SVJ na konferenciu „Správa budov SK 2019“, ktorá sa uskutoční v termíne 10. – 12. 4. 2019 v Thermal kúpeľoch Bešeňová. Tešíme sa na vašu účasť a verím, že sa spolupráca našej rodiny správcov v oboch republikách len rozrastie a bude pomocou a úspechom pre všetkých zúčastnených!

 

 

Za rozhovor ďakuje

Vít Španhel, šéfredaktor časopisu Bytová družstva-SVJ-Správa domů