Od 1. februára 2020 je účinný zákon č. 476/2019 Z.z., ktorým sa zmenil zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Okrem iných zmien sa tento zákon novelizoval v § 9 ods. 3, a to ohľadom minimálnej sumy nedoplatkov, pri ktorej správca / spoločenstvo môže zverejniť meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý dlží na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie.

Slová „500 eur“ boli nahradené slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.

To v podstate znamená, že správca alebo spoločenstvo môže vlastníka s nedoplatkom uviesť v zozname „neplatičov“  v dome, až keď je nedoplatok aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že zákon určil lehotu, v ktorej je správca alebo spoločenstvo povinné zosúladiť už skôr zverejnený zoznam „ neplatičov “  v dome s aktuálnym znením zákona účinným od 01.02.2020. Správca a spoločenstvo sú povinné upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov do 29. februára 2020.