NRG flex, s.r.o.

 

Konštrukcia rúrky pre médium

Potrubia skupiny NRG FibreFlex sú spevnené plastové rúrky pre médium izolované polyuretanovou penou na báze cyklopentánu s vonkajším jemne korugovným plášťom z LLD-PE.

 

Spevnená plastová rúrka pre médium pozostáva z nasledovných vrstiev.

1 – PE-Xa médium rúrka

2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva

3 – sieťka z aramidového vlákna (nosná vrstva)

4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva

5 – kyslíková bariéra

6 – ochranná vrstva rúrky pre médium

7 – polyuretanová izolácia

8 – LDPE plášť, pri FibreFlex Pro s difúznou bariérou

 

Pre potrubia skupiny NRG FibreFlex existujú dve prevedenia rúrky pre médium:

  1. NRG FibreFlex pre maximálnu teplotu 95 °C a tlak 10 bar, podľa klasifikácie EN15632-2
  2. NRG FibreFlex Pro pre maximálnu teplotu 115 °C a tlak 10 bar (16 bar na vyžiadanie)

Obidve rúrky pre médium používajú tie isté materiály PE-Xa a aramid. Rozdiel je iba v množstve aramidu a použitých materiáloch v adhezívnej vrstve.

 

Predpoklad životnosti

Existujú tri faktory, ktoré určujú životnosť rúrky pre médium:

1.           Dlhodobá hydrostatická pevnosť

2.           Tepelná stabilita nosnej aramidovej vrstvy a PE-Xa rúrky

3.           Tepelná stabilita nenosných vrstiev

Na výskum a testovanie boli použité široko akceptované a štandardizované testovacie a hodnotiace metódy pre Fibreflex (Pro) vo všetkých týchto aspektoch. Všetky testy boli vykonané v akreditovanom laboratóriu a potvrdené OFI CERT ako nezávislým certifikačným orgánom tretej strany.

 

Dlhodobá hydrostatická pevnosť

Skúšky hydrostatického tlaku boli vykonané podľa ISO 1167-1 a −2 s maximálnou skúšobnou teplotou 115 °C pre NRG FibreFlex a 125 °C pre NRG FibreFlex Pro. Dlhodobá hydrostatická pevnosť bola určená štandardnou metódou extrapolácie podľa EN ISO 9080.

Na základe výslednej všeobecnej rovnice zlyhania a bezpečnostného faktora 1,5 pre NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro majú životnosť dlhšiu ako 50 rokov pri 80 °C a 10 bar.

 

Tepelná stabilita

Skúška tepelnej stability pre rúrku pre médium NRG FibreFlex Pro bola vykonaná pri 125 °C a 6 bar (60 % maximálneho prevádzkového tlaku) a po 10 500 hodinách bola ukončená bez poruchy.

Pri použití odporúčaných extrapolačných faktorov ISO 9080 sa usudzuje, že potrubie NRG Fibreflex Pro bude tepelne stabilné viac ako 50 rokov pri 80 °C.

Tepelná stabilita krycej vrstvy rúrky pre médium NRG FibreFlex bola testovaná oddelene podľa normy EN ISO 21003-2 Príloha D (odolnosť proti praskaniu po starnutí rúry) – norma skúška pre nenosné krycie vrstvy viacvrstvových rúr pre inštalácie teplej a studenej vody.

Testy boli uskutočnené a uvedené dodávateľom materiálu Lyondell Basell. Vzorky sa nechali starnúť 8760 h (1 rok) pri teplotách 110 °C a 120 °C. Predĺženie prestávky výrazne prevýšili požadovaných 25 % pôvodnej hodnoty nezostarnutého exemplára, čo znamená, že: a 50 rokov tepelnej trvanlivosti pre aplikačné teploty do 80 °C.

 

 

Hydrolýza aramidovej výstuže

Je známe, že aramid je citlivý na hydrolýzu. Ale kevlarové vystuženie rúrky pre médium NRG FibreFlex (Pro) je plne zapustené do termoplastických materiálov a preto je úplne chránené pred priamym kontaktom s vodou.

Dalo by sa tvrdiť, že aramidová výstuha môže byť stále ovplyvnená vodnými parami, ktoré by prenikali cez stenu rúrku NRG FibreFlex. Dlhodobé hydrostatické skúšky NRG FibreFlex pri teplotách do 95 °C vrátane boli uskutočňované v podmienkach voda-voda a akýkoľvek súvisiaci účinok hydrolýzy na NRG FibreFlex nebol implicitne preukázaný. Ďalej, úrovne vlhkosti, ktorým je vystavená aramidová výstuž bude v praxi tepelnej siete určite nižšia. Para bude migrovať cez rúrku pre médium, izoláciu PUR peny a PE plášť, v závislosti od podmienok okolitej pôdy.

Od roku 2004 bolo inštalovaných už viac ako 8 000 km potrubí NRG FibreFlex, ktoré sú v prevádzke bez akýchkoľvek hlásených problémov.

 

Záver

Na základe spoľahlivých údajov z bežne prijímaných testovacích a hodnotiacich metód sa preukázalo, že predpokladaná životnosť NRG FibreFlex potrubia pre vykurovacie rozvody a rozvody teplej vody pri tlaku 10 barov prekročí 50 rokov.

Navrhovanie vhodného potrubia pre vaše potreby je súčasť našich komplexných služieb a technickej podpory. Na základe špecifického teplotného profilu siete vieme navrhnúť optimálne riešenie pre dlhodobú spoľahlivú prevádzku.