Xella Slovensko, s. r. o.

Priečkovky sú nenosné prvky zvislej konštrukcie a slúžia na členenie vnútorných dispozícií budovy. V sortimente Xella ich nájdete ako pri pórobetóne Ytong, tak aj pri vápennopieskových tvárniciach Silka. Zaoblené tvary je možné vymurovať z prefabrikovaných oblých priečkoviek Ytong. Krátke video na youtube kanáli Ytong vám ukáže, ako pri murovaní priečky z Ytongu postupovať a na čo si dať pri práci pozor. Stručný pracovný postup nájdete aj v našom článku.

Polohu budúcej priečky si vyznačíme podľa projektu s pomocou vodováhy ceruzkou na nosnej stene, pričom dbáme na zvislosť

Na stene vyznačíme obe hrany priečky a v mieste budúcej priečky osadíme do ložnej škáry nosného muriva nerezovú spojku muriva. Túto spojku vtlačíme do nanesenej malty tak, aby polovica vyčnievala von z muriva. Ďalšou možnosťou je, že spojky muriva v škáre montážne fixujeme klincami s protikoróznou povrchovou úpravou. Opäť tak, aby polovica vyčnievala von z muriva.

Pokračujeme v murovaní a dbáme na nanesenie murovacej malty po celej šírke tvárnice

Spojky muriva osadíme do každej druhej ložnej škáry nosnej steny, pokiaľ statik stavby neurčí inak. Pod priečkovky rozprestrieme separačnú fóliu, napr. asfaltovú lepenku, toto platí aj pre založenie priečky na poschodí. Zakladáme na Ytong tepelnoizolačnú maltu hrúbky min. 10 mm pod celou plochou tvárnice. Dbáme na rovinnosť založenia prvého radu, ktorý kontrolujeme vodováhou, prípadné nerovnosti korigujeme poklepom gumovou paličkou.

Medzi nosnou stenou a priečkou necháme dilatačnú medzeru min. 10 mm

Do medzery vložíme pás minerálnej vlny alebo ju po vymurovaní priečky vyplníme nízkoexpanznou montážnou penou. V prípade, keď sme nerezové spojky muriva neusadili pri murovaní nosných stien, môžeme priečkovky prichytiť dodatočne pružne pomocou nerezovej spojky muriva zahnutej do L. Na prichytenie použijeme hmoždinku a skrutku alebo klince s protikoróznou úpravou.

Na nerezové spojky muriva nanesieme murovaciu maltu, ktorú rozprestrieme murárskou lyžicou Ytong

Opäť dbáme na správne preväzovanie priečkoviek. Vytvorenie rohu v priečke je podobné pre všetky murovacie materiály. Murovaciu maltu Ytong nanášame celoplošne aj na zvislé plochy priečkoviek. Priečka je oddelená od nosných stien a v hornej časti od stropnej konštrukcie pružným stykom – vloženým pásom minerálnej vlny alebo nízkoexpanznou montážnou penou. Medzera medzi horným radom priečkoviek a stropnou konštrukciou je min. 20 mm, ale môže byť aj väčšia v závislosti na priehybe stropnej konštrukcie. Horný rad priečkoviek fixujeme k stropnej konštrukcii pomocou nerezovej spojky muriva v každom druhom zvislom styku priečkoviek, teda po cca 1 200 mm (pokiaľ statik stavby neurčí inak).

Všetky informácie o priečkovkách Ytong vrátane odporúčaných pracovných postupov nájdete na www.xella.sk.