Všetky bytové domy, postavené v minulom storočí a časť novostavieb bytových domov využíva na splachovanie WC kvalitnú pitnú vodu. Veľa sa o tom napísalo, veľa sa analyzovalo, ale výsledok je chabý, bez výrazného dopadu na riešenie rozvodov vody v bytových domoch. Je samozrejme jasné, že počs roka máme obdobie sucha, s nedostatkom dažďovej vody, ale máme obdobia, kedy je tejto vody dostatok a vôbec sa nevyužíva, dokonca sa posiela preč bez využitia. V minulom príspevku som písala o využití dažďovej vody – vody z povrchového odtoku – v džďových záhradách. Veľké množstvo bytoviek by vedelo zriadiť takéto záhrady vo svojom okolí, ale sú aj sídliská s vyššou hustotou bez vhodnej zelene, kde takúto záhradu nevieme umiestniť.

Otázka zberu dažďovej vody do nádrže sa javí ako vysoká investícia, tak si o tom niečo napíšeme a porovnáme náklady a využitie. Z doterajšej praxe a z obhliadok bytových domov je veľké množstvo bytových domov vhodné na využívanie dažďovej vody.

VHODNOSŤ POUŽITIA DAŽĎOVEJ VODY – PARAMETRE BD

Aké parametre a vlastnosti bytového domu je vhodné sledovať, ak chceme vodu z povrchového odtoku využiť na splachvanie WC.

– Rozmery bytového domu – vhodnejšie sú bytové domy s veľkou plochou strechy,

– Počet obyvateľov – vhodnejšie sú bytové domy s menším množstvom obyvateľov

– Poloha dažďových odpadov – vhodnejšie sú bytové domy s vnútorným dažďovým

– Priestor v suteréne – v blízkosti dažďového odpadu možnosť umiestnenia nádoby na zber vody

– Elektrické pripojenie – možnosť napojenia výtlačného čerpadla

– Kanalizačný odpad – možnosť napojenia prepadu do kanalizácie, alebo na terén

Rozmery bytového domu

Zoberiem si na porovnanie dva typy bytového domu:

– Bytový dom č. 1 je dvojvchod s 5 poschodiami a 4 poschodia sú obývané, plocha strechy je 450 m2,

– Bytový dom č. 2 je vežový dom s 9 poschodiami a 8 poschodí sú je obývané, plocha strechy je 318 m2.

Počet obyvateľov

– Bytový dom č. 1 – počet bytov na poschodí 5, 2 trojizbové,

2 dvojizbové, 1 jednoizbový, spolu predpoklad obyvateľov 48.

– Bytový dom č. 2 – počet bytov na poschodí 5, 4 dvojizbové,

jedna garsónka, spolu predpoklad obyvateľov 72.

Poloha dažďových odpadov

– Bytový dom č. 1 – vnútorné 2 odpady

– Bytový dom č. 2 – vnútorné 2 odpady.

Pri štvorpodlažných budovách sa často stretnenme so šikmou strechou a s vonkajšími odpadmi, čo navyšuje cenu realizácie, keďže je potrebná podzemná nádrž, najlepšie odolná voči tlaku pod zemou, teda z vodostavebného betónu, nepriepustná. Použitie plastovej nádrže je rovnako vhodné, hlavne s ohľadom

na váhu zariadenia a montáž v jednom kuse.

Priestor v suteréne

– obidve budovy majú možnosť umiestnenia nádrže s filtráciou

v suterénnom / prízemnom podlaží v blízkosti odpadu.

Elektrické pripojenie

– obidve budovy majú možnosť napojenia výtlačného čerpadla

Kanalizačný odpad

– obidve budovy majú možnosť napojenia prepadu na terén – výhodou odvodu na terén je jednoznačnosť vo vyúčtovaní

za odvod dažďovej vody – bez odvodu do verejnej kanalizácie.

V prípade odvodu bezpečnostného prepadu do verejnej kanalizácie je problém s určením množstva odtečenej vody s následným zúčtovaním stočného.

BILANCIA SPOTREBY A BILANCIA DAŽĎOVEJ VODY – PREDBEŽNÉ PREPOČTY

Výpočty predstavujú orientačný prepočet množstva dažďovej vody získanej zo strechy v priebehu roka, využitie na splachovanie v priebehu roka, približná cenová úroveň realizácie zbernej nádoby a úsporu na vodnom za rok. Keďže vodu spätne využívame, stočné sa bude za túto vodu platiť. Aby sa získala hodnota stočného, je potrebné na výstupe z nádrže osadiť fakturačný vodomer. Všetky výpočty sú bilančné, keďže určiť presne koľko vody spadne na plochu strechy, alebo koľkokrát človek spláchne WC za deň sa určiť presne nedá. Napriek tomu sú k dispozícii odborné, či vedecké články, ktoré sa týmito hodnotami zaoberali a preto bilancie sa budú opierať o tieto údaje.

– Pre jedného človeka sa predpokladá spláchnutie WC 6 – 8 krát za deň.

– Nádržka na spláchnutie predstavuje 6 – 8 litrov, staršie nádržky až 10 litrov.

Nasledovná tabuľka predstavuje hodnoty úhrnov zrážok na Východnom Slovensku a na celom Slovensku. Pre potreby príspevku boli použité voľne prístupné údaje zo stránky SHMÚ (13.I.2023 (údaje poskytol Pavol Faško z SHMÚ 13.I.2023; aktualizácia raz mesačne, obvykle koncom 1. dekády nasledujúceho mesiaca), za čo veľmi pekne ďakujem. Hodnoty do bilancie budem brať za celé Slovensko, teda priemernú hodnotu zrážok. Nasledovný stĺpec v tabuľke je počet dní v danom mesiaci, potom trojstĺpec s údajmi pre prvú a druhú bytovku. V zásade až na 4 prípady, je dažďovej vody v obidvoch prípadoch nedostatok. Menšia bytovka má 4 x prebytok vody za celé obdobie 3,5 roka, čo je zanedbateľné množstvo, teda napojenie bezpečnostného prepadu na terén vedľa bytovky neurobí škodu na bytovke. Žiada sa navrhnúť objem nádrže tak, aby nebola príliš veľká, ale ani malá, teda na 15 minútový dážď, čo je v každej lokalite rôzne. Môžeme si pomôcť priemernou hodnotou, čo však znamená silný rozptyl pre oblasti s vysokou a nízkou žrážkovosťou, teda tento údaj bude čisto orientačný, určený pre bilanciu v priemere na Slovensko. Zároveň budeme vedieť orientačnú hodnotu inštalácie.

Veľkosť zásobníka (v m3) = ročná spotreba dažďovej vody (v m3) × doba zásobenia (v dňoch) / 365 (dní v roku).

Výsledok pre bytový dom č. 1

zásoba na 2 týždne:

Veľkosť zásobníka (14 dní) = (1415/3,5)*14/365 d = 15,3 = 15 m3.

zásoba na 3 týždne: Veľkosť zásobníka (21 dní) = (1415/3,5)*21/365 d = 23,01 = 20 m3.

Výsledok pre bytový dom č. 2

zásoba na 2 týždne: Veľkosť zásobníka (14 dní) = (2123/3,5)*14/365

d = 23,2 = 20 m3.

zásoba na 3 týždne: Veľkosť zásobníka (21 dní) = (2123/3,5)*21/365 d = 34,8 = 30 m3.

Na základe týchto výpočtov môžu byť zvolené dva zásobníky

s polovičným objemom, každý k jednému odpadu, alebo jeden spoločný zásobník podľa priestorových možností. Tento zásobník podľa bilancie nebude preplňovaný. Zásobníky sa doplnia automatickým doplňovaním hladiny, ktorý sa napojí priamo

na prívod studenej vody.

ANALÝZA

Prehľad cien vodného za 2023 na SLOVENSKU

V nasledovnej tabuľke nájdete prehľad cien bez DPH vodného a stočného na rok 2023. Niektoré vodárenské spoločnosti cenu zatiaľ neupravili, preto je uvedená za rok 2022.

Zdrojom informácií boli jednotlivé www.stránky a vyhlášky vodárenských spoločností.

Nasledovná krátka analýza je aplikovaná na priemernú cenu na Slovensku, pričom hodnotíme jednoduchú návratnosť bez vplyvu stúpajúcich cien.

Bytový dom č. 1 – náklady na nádrž:

Zásobník 15 m3- 1 530 euro

Automatické dopĺňanie vody + armatúry – 800 euro

Čerpadlo + armatúry – 600 euro

Potrubie, stavebné úpravy – 250 euro

Celková cena = cca 3 180 euro.

Cena za vodné zo strechy – množstvo spadnutej dažďovej vody odtečie do kanalizácie. Ušetrí sa hodnota vodného na daný objem.

1,124*210*1,2=283 euro

Za predpokladu stabilných cien z roku 2023, jednoduchá návratnosť je od 11 do 12 rokov.

Bytový dom č. 2 – náklady na nádrže:

Zásobník 2 ks 10 m3 – 1 450 euro

Automatické dopĺňanie vody + armatúry – 1 600 euro

Čerpadlo + armatúry – 1000 euro

Potrubie, stavebné úpravy – 450 euro

Celková cena = cca 4 500 euro.

Cena za vodné zo strechy – množstvo spadnutej dažďovej vody odtečie do kanalizácie. Ušetrí sa hodnota vodného na daný

objem.

1,124*150*1,2=202 euro

Za predpokladu stabilných cien z roku 2023, jednoduchá návratnosť je od 22 do 23 rokov.

ZÁVER

Výhody

  • Dobrý pocit, lebo splachujeme dažďovou vodou a nie pitnou vodou
  • V prípade stúpnutia cien rýchlejšia návratnosť
  • Environmentálne riešenie – ochrana zdrojov vody

Nevýhody

  • Čím je bytový dom pôdorysne menší a vyšší, tak sa výhodnosť realizácie značne zmenšuje
  • Výpočet je zohľadňuje potrebu vody na splachovanie s montážou veľkých zásobníkov, ktoré sa počas roka nenaplňajú, musia sa dopĺňať automaticky z rozvodu pitnej vody.

Vhodnosť investície je potrebné dôsledne premyslieť, do analýzy zahrnúť aj možné klimatické zmeny. Nevýhodou mesačnej bilancie je silné zjednodušenie výpočtu, keďže potreba vody na splachovanie nezahŕňa počet osôb, ktoré chodia do práce a školy a počet trvalo zostávajúcich v byte. V závislosti od týchto vstupov je možné prčedpokladať, že výsledná zberná nádrž by bola na úrovni 50 – 60% z vypočítanej hodnoty. Simulácia naplnenia a užívania bytového domu by určite spresnila hodnoty v prospech využitia dažďovej vody, pretože zásobníky by boli určite menšie a návratnosť rýchlejšia. K určeniu veľkosti zásobníka a bilancie dažďových vôd musia byť preto spracované individuálne za pomoci viacročných odpočtov spotreby v bytovom dome.

Literatúra:

– Vlastné digitálne podklady bytových domov v Košiciach

– www. Stránky vodárenských spoločností Slovenska

– https://milanlapin.estranky.sk/clanky/tabulka-mesacnych-uhrnov-zrazok-na-slovensku.html, Pavol Faško, SHMÚ 13.I.2023;

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.,  Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, Košice, e-mal: danica.kosicanova@tuke.sk