Realizácie striech povlakovými hydroizoláciami Fatrafol sú pre šikovného izolatéra jednoduché a je nimi možné zaizolovať skoro každú strechu. Aj napriek tomu sa takmer na dennej báze na stavbách stretávame s prekážkami, ktoré nám túto jednoduchosť narúšajú. Často to býva neznalosť pomerov na streche, nekomplexný pohľad, alebo chyba návrhu. Sú však prípady, kedy je mienené využitie strechy také, že ho treba brať ako fakt a s podmienkami na streche sa len popasovať.

1. Plochá strecha s Fatrafolom – brnkačka

Správne zaškoleného, šikovného a skúseného izolatéra, ktorý dbá na kvalitu práce a dodržiava všetky technologické odporúčania výrobcu hydroizolačného systému na streche, nezaskočí takmer nič. Pre neho nie je, v zásade, realizácia striech povlakovými hydroizoláciami nič náročné.

Napojenia na zvislé konštrukcie, zhotovenie vpustov, opracovanie prestupov rôznych prierezov sú každodennou rutinou. Aj napriek tomu sa však nájdu prípady, kedy nás samotný charakter strechy prinúti siahnuť po menej tradičných riešeniach, hlbšie pouvažovať nad riešením hydroizolácie, prípadne preveriť fyzickú zdatnosť izolatéra.

2. Konštrukcie na streche – tvrdá drezúra, plazenie sa pod nepriateľskou paľbou

Pultová strecha s prestupujúcim komínom a odvetraním kanalizácie je sen snáď každého izolatéra. Robota na jeden deň a máme zarobené. Kiež by bol svet takto dokonalý aspoň v našom remesle. Jednoduché strechy sa spravidla vyskytujú na rodinných domoch, bytových domoch, halách, ale aj na veľkom množstve polyfunkčných objektov a iných strechách. Pribúdajúcim trendom umiestňovania veľkého množstva rôznych konštrukcií počnúc fotovoltikou, podpernými konštrukciami pre antény mobilných operátorov, podperné konštrukcie pre vzduchotechnické jednotky a rozvody, atď. sa nám podmienky realizácie hydroizolačného povlaku sťažujú.

Obr. 1 World Chase Tag – ako sa asi cíti izolatér [1]

Obr. 2 Jednoduché riešenie plochej strechy – sen každého izolatéra

Obr. 3 Spleť podperných konštrukcií – realizácia povlakovej hydroizolácie

Obr. 4 Spleť podperných konštrukcií – realizácia obrátenej skladby plochej strechy

Takýchto striech bude spomínaným trendom z roka na rok pribúdať, čo bude mať aj do budúcna vplyv na náročnosť kontrol plochých striech, ich opráv, prípadných výmen hydroizolačných materiálov.

3. „Daj to do tepelky, tam sa to skryje“

Ďalším negatívnym trendom, s ktorým sa na strechách stretávame je ukladanie rozličných rozvodov do tepelnej izolácie na streche. Toto riešenie nie je vôbec ideálne, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Rozvody nie sú vedené v podhľade posledného nadzemného podlažia, čo na prvý pohľad môže ušetriť svetlú výšku podlažia, na streche to však spôsobuje viac problémov ako úžitku.

Prvou vecou, ktorá je negatívom tohto riešenia, je pokladanie tepelnej izolácie v okolí rozvodov. Je potrebné zhotovovať mnoho dorezov, ktoré treba obpeňovať PU penou, aby nevznikali tepelné mosty.

Závažnejší problém rozvodov umiestnených v tepelnej izolácii je kontrola ich stavu, alebo prípadná oprava pri ich poruche. Pri poruche je potrebné v okolí rozobrať celú skladbu plochej strechy (odhádzať štrk, otvoriť hydroizoláciu, odstrániť tepelnú izoláciu), čo je veľmi nepraktické riešenie. Porucha takýchto rozvodov môže taktiež spôsobiť vytopenie a znehodnotenie tepelnej izolácie, čo má za dôsledok jej výmenu, v kľude aj na väčšej časti strechy.

Obr. 6 Problematické riešenie vedenia klimatizačných rúr

4. „Ušetrime miesto, nejak sa to urobí“

Prestupy vzduchotechniky sú ďalším orieškom, ktorý sa na streche môže vyskytnúť. Pri ich návrhu je potrebné myslieť na nasledujúce stavebné procesy, ktoré sa v ich okolí budú vyskytovať. Jedná sa hlavne o opracovanie hydroizolácie o vzduchotechnické potrubia. Stretol som sa prednedávnom s požiadavkou o konzultáciu, ako opracovať prestupy prierezov viac ako 500×500 mm, medzi ktorými bolo nanajvýš 150 mm voľného priestoru. Nakoniec sme dospeli k záveru, že prestupy budú opracovateľné, avšak s veľkou námahou. Otázkou avšak ostáva, čo do budúcna? Životnosť akejkoľvek konštrukcie, rovnako aj hydroizolácie plochej strechy má svoje limity. Časom bude dochádzať k poruchám hydroizolácie, nakoniec bude potrebná jej celková výmena. V danom štádiu životného cyklu stavby, bude veľmi náročné zhotoviť opravy, prípadne výmenu hydroizolácie kvôli veľmi stiesneným podmienkam. Je predpoklad, že pri opravách a výmene bude potrebné niektoré potrubia čiastočne alebo celkovo demontovať.

Obr. 7 Dostatočná vzdialenosť medzi prestupujúcimi potrubiami na opracovanie hydroizolácie

Obr. 8 Dostatočná vzdialenosť medzi prestupujúcimi potrubiami na opracovanie hydroizolácie

Ing. Oliver Hajtman, Fatra Izolfa a.s.

Literatúra / zdroje
[1]https://global-uploads.webflow.com/60dfb7bd2f9507f7616a7cac/60e11d9271e811556cacde6d_19-DSC02310.jpg
[2]http://www.google.com/maps (výrez z mapy)