TREVA, s.r.o.

Možností výmeny výťahov podľa typu šachty je mnoho. Ide o komplexnú tému, ktorej som sa venoval na konferencii „Správa budov 2024“  v Bešeňovej. Kto nemal možnosť vypočuť si prednášku priamo na konferencii, prinášam pár postrehov.

Na začiatok uvediem, aké typy výťahových šácht sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku. Následne sa zameriam na vybrané možnosti, ktoré sa núkajú pri výmene výťahu. V závere pozornosť upriamim na nástrahy, ktoré sa ukrývajú za budovaním nových šácht či modernizáciou tých pôvodných. Neopomeniem ani tipy, ako sa možným problémom vyhnúť.

Najčastejšie typy šácht na území Slovenska:

  • Betónová šachta
  • Šachta v zrkadle schodiska
  • Bytové domy bez výťahu, no s priestorom pre novú šachtu

Betónová šachta je základným typom, v ktorom možno výťah montovať. Má presne dané rozmery, ktoré definujú veľkosť novej kabíny. Finálny rozmer ovplyvňuje hlavne výber šachtových a kabínových dverí. Pri použití automatických dverí výťahu dostávame pohodlnejšie a moderné otváranie, no za cenu menšej hĺbky kabíny. Ručné šachtové dvere, naopak, hĺbku novej kabíny maximalizujú.

Šachta v zrkadle schodiska je typická pre šesť- až deväť-poschodové bytové domy, najmä mimo Bratislavy. Štandardne býva pletivová alebo obložená drátosklom. V ojedinelých prípadoch sú tieto pôvodné šachty obložené aj cementotrieskovými doskami.

Zrkadlo schodiska má zvyčajne rozmer približne 1200x2100mm. Šachta v ňom však iba 1200x1500mm, čo následne zmenšuje aj rozmer kabíny. Priestor za šachtou ostáva často voľný a nevyužitý. Dokonca aj pri šachtách, ktoré využívajú celý priestor zrkadla schodiska (t.j. majú zadnú stenu až k podeste medziposchodia), má výťahová kabína rozmer iba 800x1000mm.

Pri výmene pôvodných výťahov za nové, existuje viacero možností, ako voľný priestor za šachtou efektívne využiť. Možno tým dosiahnuť väčší rozmer kabíny, vyššiu nosnosť alebo pridať novú, prechodnú stanicu na prízemí, kde doteraz chýbala.

Prvou, finančne najvýhodnejšou možnosťou, je predĺženie pôvodnej šachty až dozadu po podestu medziposchodia. Zadná konštrukcia šachty sa odstráni a nahradí novou. Nová, zadná konštrukcia vyplní celú hĺbku zrkadla schodiska. Následne sa celá šachta oplášti sádrokartónom. Do takto upravenej šachty možno umiestniť novú kabínu s rozmermi 800×1700-1900mm. Samozrejme, aj tu ovplyvní hĺbku kabíny výber šachtových/kabínových dverí. Výhodou tohto riešenia je menšia finančná náročnosť a relatívne rýchla montáž. Nevýhodou je strata svetla na chodbe a čiastočné zmenšenie šírky schodiska.

Druhou možnosťou je vybudovanie úplne novej konštrukcie šachty. Ide o komplexné a finančne náročnejšie riešenie, kedy sa odstráni celá pôvodná konštrukcia, vybuduje nová a tá sa následne obloží sklom alebo sádrokartónom.

Detail montáže sklenenej šachty

Nevyužitý priestor za šachtou

Napriek väčšej finančnej náročnosti má toto riešenie nemalé výhody. Svetelnosť na chodbe nielenže ostane, ale ešte sa zvýši. Takisto nie je zasiahnuté do priestoru schodiska, ktorého pôvodná šírka býva zachovaná. Nová konštrukcia šachty obložená sklom v neposlednom rade zvyšuje hodnotu bytového domu.

Aj keď ide o finančne náročnejšie riešenie v porovnaní s predĺžením a obkladom pôvodnej šachty, netreba zabúdať, že chodbou prechádzajú obyvatelia domu denno-denne a po mnoho rokov. Stojí preto za zváženie, či dať tomuto exponovanému priestoru vyšší štandard a estetickú hodnotu.

Pri oboch spomenutých možnostiach treba rátať so stavebnými úpravami v priehlbni výťahu. Štandardne má priehlbeň pôdorysný rozmer 1200x1500mm a úpravami sa predlžuje na 1200x2000mm. Jej zadný múr sa rozbije a obe časti, stará aj nová, sa prepoja.

Bytové domy so šachtami v zrkadle schodiska sú dispozične riešené tak, že výťah začína v stanici -1 a prechádza na 1.poschodie, t.j. chýba stanica na prízemí. Pri predĺžení pôvodnej šachty už vieme umiestniť aj novú, prechodnú stanicu.

S modernizáciou / výmenou šachty sa často menia aj madlá na schodisku. Tie pôvodné bývajú namontované väčšinou okolo starej šachty. Naším odporúčaním je umiestniť nové madlá na náprotivnú stenu schodiska hneď v úvode všetkých prác. Ocenia to hlavne starší obyvatelia bytového domu, pretože pôvodné zábradlie sa z dôvodu rekonštrukcie alebo výmeny odstráni a potom sa nemajú čoho pridŕžať pri chôdzi po schodisku.

Napokon, ešte raz je dôležité pripomenúť, že pri obklade šachty sádrokartónom sa stráca osvetlenie na chodbe. Preto netreba zabúdať na pridanie nových svietidiel na medziposchodiach.

Bytové domy bez výťahu sú najčastejšie 4- až 5-podlažné domy. V čase ich výstavby zákony nekládli podmienku, aby v nich bol výťah umiestnený. Ten sa dá pridať spolu so šachtou bez väčších problémov, samozrejme, ak to priestory zrkadla schodiska dovoľujú. Okrem jednoznačného zvýšenia pohodlia pre obyvateľov bytového domu sa tým, opäť, zvýši aj trhová hodnota jednotlivých bytov.

Bez projektu to nepôjde

Začnime však poporiadku. Ako prvé po schválení investície treba vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu (PD) pre stavebné povolenie, keďže do bytového domu pribudne nové zariadenie. Jej súčasťou sú okrem technickej dokumentácie výťahu a šachty aj kapitoly ako Statika, Architektúra, Požiarna správa, Elektro projekt atď. K projektovej dokumentácii sa musia následne vyjadriť odborníci – hasiči, technická inšpekcia TISR alebo TŰV SŰD, Štátna správa odpadového hospodárstva ai. Až následne možno PD so zapracovanými pripomienkami podať na príslušný stavebný úrad.

Po schválení stavebným úradom začínajú práce realizáciou nového elektrického prívodu pre výťah podľa požiadaviek projektu. V rovnakom období sa začína kopať a betónovať priehlbeň v zrkadle schodiska. Keď sú priehlbeň aj elektrický prívod pre nový výťah hotové, práce pokračujú montážou konštrukcie šachty a jej obkladom. Následne sa osadí do šachty nový výťah, ktorý je po vykonaní predpísaných skúšok uvedený do prevádzky. Finálnym ukončením projektu je kolaudácia.

Pôvodná pletivová šachta

Nová sklenená šachta

Na čo si dať pozor

Šírka schodiska. Obklad šachty sádrokartónom môže spôsobiť, že sa zmenší šírka schodiska. Ešte pred začatím prác je dobré na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a komunikovať prípadné zúženie schodiska s miestnym okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru. Riešením môže byť aj montáž úplne novej konštrukcie šachty, ktorú vedia kvalitné firmy dodať bez zasiahnutia do šírky schodiska.

Spodná voda. S týmto problémom sa možno stretnúť pri predlžovaní pôvodných šácht, kedy sa naruší izolácia existujúcej priehlbne. Veľmi jednoduchým a hlavne trvácnym riešením je umiestnenie kesónu do priehlbne. Jeho cena v pomere k celkovej cene výťahu a šachty (pri výmene či rekonštrukcii) je zanedbateľná, aj vzhľadom k tomu, koľko problémov so spodnou vodou a následných nákladov ušetrí do budúcna.

Pôvodné inžinierske siete. Ešte pred schválením investície do nového výťahu majte plány existujúcich inžinierskych sietí poruke a počítajte s prípadnými nákladmi na ich premiestnenie (pretrasovanie). Týka sa to kanalizácie, vodovodu, prívodu elektriny do domu či telekomunikačných sietí.

Drevený strop nadstavby. Často sa stáva, že v pôvodných bytových domoch bez výťahu pribudla nadstavba nového poschodia.  Novú strechu podopiera konštrukcia z dreva a samotný strop je zo sádrokatónu. Upozornite prosím firmy, ktoré sa zapájajú do súťaže o realizáciu nového výťahu, na túto skutočnosť.

Ing. Michal Novotný, Treva, s.r.o.

Priestor v zrkadle schodiska pre montáž novej šachty