Preventívne kontroly sústav, dodávok energie, v podobe tepla na vykurovanie, teplej a studenej vody, často odhalia výrazné nedostatky, o ktorých vlastníci bytov či budov ani netušili. Znížený komfort a zvýšené finančné náklady – to všetko sú následky, ak sústava ústredného kúrenia (ÚK) a teplej vody (TV) nepracuje správne.

Odborníci odporúčajú nechať si vypracovať diagnostiku a kontrolu sústav ústredného kúrenia a teplej vody, aby ste zistili príčiny nežiaduceho stavu a možnosti jeho odstránenia. Ing. Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o. nám porozprával o tom, ako čo najviac ušetriť na teple a teplej vode.

Čo všetko je nutné kontrolovať?

Určite je potrebné zamerať sa na kontrolu parametrov dodávky teplej vody a vykurovania od dodávateľa. Je totiž dobré vedieť, za čo platíte. Bytový dom získava teplo buď z vlastného zdroja (vlastná kotolňa) alebo od externého dodávateľa. V zmluve s dodávateľom má byť okrem iného definovaná hranica odberného miesta, kde dochádza k odovzdaniu a prevzatiu tepla a teplej vody podľa dohodnutých parametrov.

Odberné miesto určuje aj hranicu zodpovednosti. V praxi sa však stretávame s tým, že v zmluve o dodávke nie je presne definované, kde sa hranica odovzdania tovaru, a teda hranica zodpovednosti, nachádza.

Stáva sa aj, že dodávateľ v rámci obnovy rozvodov svojvoľne a bez dohody s vlastníkmi bytov túto hranicu posunie. Ak navyše zmluva neobsahuje všetky potrebné parametre dodávky, tak sú jej kontrola a podanie prípadnej reklamácie problematické.

Parametre, ktoré by určite v zmluve nemali chýbať, sú pri ÚK parametre ekvitermickej krivky a diferenčný tlak na päte budovy a pri teplej vode je to teplota TV, projektovaný rozdiel medzi prívodom a vratkou TV a časový harmonogram dodávky.

Ktoré kontroly sú na strane bytového domu najdôležitejšie?

Medzi najdôležitejšie kontroly, ktoré by sa mali vykonávať na strane bytového domu patria kontroly:

 • funkčnosti uzatváracích ventilov;
 • stavu rozvodov ÚK, SV (studená voda) a TV;
 • hydraulického vyregulovania ÚK;
 • hydraulického vyregulovania TV;
 • sústavy a dodávky studenej vody.

Aby boli škody na majetku pri havárii alebo úniku vody v bytovom dome čo najmenšie, je dôležité udržiavať uzatváracie ventily funkčné. Práve prvým krokom je väčšinou uzavretie najbližšieho uzatváracieho ventilu. Ak je uzatvárací ventil pri havárii nefunkčný, predstavuje to veľký problém. Čím dlhšie nebude možné systém od vody odstaviť, tým budú škody väčšie. Zároveň je nevyhnutné dbať na to, aby boli uzatváracie armatúry osadené na všetkých potrebných miestach.

Popri kontrole funkčnosti uzatváracích ventilov sa kontrolujú aj samotné rozvody. Kontrolujeme celkový stav, identifikujeme prípadné úniky a stav tepelných izolácií. Veľké nedostatky sa ukazujú aj na obnovených, relatívne nových rozvodoch, ktoré sa však realizovali bez projektovej dokumentácie.

Stretávame sa tiež s použitím nesprávnych dimenzií rozvodov, nevhodného materiálu, alebo je použitá nedostatočná izolácia, dokonca izolácia rozvodov úplne chýba. Prax ukázala, že straty tepla v dôsledku nedostatočnej alebo chýbajúcej tepelnej izolácie môžu predstavovať až 50 % celkových nákladov vynakladaných na zabezpečenie dodávky teplej vody. Cena za teplú vodu sa tak môže vyšplhať naozaj vysoko.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť správne hydraulické vyregulovanie. Nefunkčné hydraulické vyregulovanie spôsobuje nerovnomerné vykurovanie bytov. To je často sprevádzané hlučnosťou systému. Funkčné hydraulické vyregulovanie bytového domu je základným predpokladom správneho merania tepla. Je teda nevyhnutné na čo najspravodlivejšie rozpočítavanie nákladov na teplo v bytovom dome.

Kontrola hydraulického vyregulovania ÚK obsahuje kontrolu projektovej dokumentácie, jej aktuálnosti, kontrolu skutkového stavu vo vzťahu k projektovej dokumentácii (kontrola nastavenia regulačných ventilov), kontrolu diferenčných tlakov a prietokov hlavného vstupu a jednotlivých stúpačiek. Je potrebné poctivo kontrolovať všetky prvky systému, ak chceme dosiahnuť odstránenie problémov. Cieľom hydraulického vyregulovania TV je zabezpečiť všetkým vlastníkom bytov rovnakú kvalitu (teplotu) teplej vody. Nesprávne fungujúce vyregulovanie TV má za následok nespravodlivosť v dodávke a samozrejme aj v platbách za tú istú teplú vodu. Podľa štúdie Vplyv regulácie TV na cenu a spotrebu (2012), môže byť rozdiel v cene za jeden 1 m3 v rámci jedného bytového domu až 38 %.

Kontrola funkčnosti hydraulického vyregulovania TV zahŕňa kontrolu projektovej dokumentácie a jej aktuálnosti, kontrolu skutkového stavu vo vzťahu k projektovej dokumentácii, niekoľkodňové meranie teploty prívodu a spiatočky ako hlavného vstupu, tak všetkých stúpačiek. Toto meranie je kľúčové pri zisťovaní, ako sústava naozaj pracuje.

Pri kontrole sústavy a dodávky studenej vody nejde v porovnaní s dodávkou tepla a teplej vody o takú zložitú problematiku. Aj v tomto prípade hovoríme o kontrole funkčnosti uzatváracích ventilov, o kontrole stavu rozvodov, ochrannej izolácie (aby bola studená voda naozaj studená), statického tlaku a dimenzií rozvodov.

Ako často je nutné tieto kontroly vykonávať?

Každý bytový dom a každá budova by mali mať vypracovaný vlastný plán pravidelnej údržby a kontroly technického vybavenia. Niektoré z týchto kontrol sú zákonnými povinnosťami, ostatné je potrebné plánovať, vychádzajúc z potreby zabezpečiť komfort a spoľahlivosť. Kontroly sústav SV, ÚK a TV sa majú realizovať podľa tohto plánu. Plán by mal vypracovať odborník s dostatočnou praxou a vykonať by ich mala odborne spôsobilá firma.

Aj keď plán má byť individuálny a šitý na mieru pre každú budovu, rád by som predsa len uviedol niektoré termíny alebo situácie, kedy je vhodné vykonať kontroly sústav a dodávok: Kontrolu funkčnosti a kvality dodávok ÚK a TV je nevyhnutné urobiť vždy, keď dôjde k obnove, výraznému zásahu alebo zmene technológie. Kontroluje sa len tá časť (ÚK, TV, SV), ktorej sa zmena, zásah či spustenie do prevádzky týka.

Na čo je zameraná kontrola teplej vody na strane dodávateľa?

Kľúčové je merať priebeh zmeny teploty dodávanej teplej vody v čase. Ideálne je niekoľkodňové meranie, ktoré nám zabezpečí potrebné údaje. Vhodné je zároveň s meraním na hlavnom vstupe budovy vykonať aj meranie teploty prívodu a spiatočky na všetkých stúpačkách TV.

Zistíme, či kvalita vody zodpovedá dohodnutým parametrom a tiež overíme funkčnosť hydraulického vyregulovania rozvodov. Získame tak v súvislostiach prehľad o tom, ako sústava TV naozaj funguje, a ak sa objavia nedostatky, ľahšie identifikujeme ich príčiny. Ak už teda vieme, čo nám dodávateľ dodáva a v akej kvalite, môžeme sa sústrediť na to, či je všetko v poriadku aj na strane bytového domu.

Na čo sa zameriava kontrola ústredného kúrenia na strane dodávateľa?

Meria sa teplota prívodu a spiatočky ÚK v závislosti od vonkajšej teploty v čase. Tepelnotechnické vlastnosti domu, orientácia v priestore a sumárne predstavy o tepelnom komforte vlastníkov bytov robia z každého bytového domu jedinečnú stavbu. Okrem toho dynamicky sa meniace poveternostné podmienky vyžadujú adekvátnu reakciu pri regulovaní dodávky prísunu energie.

Takúto reakciu zabezpečuje ekvitermická regulácia. Ak ju budova nemá alebo ju má zle nastavenú, spôsobuje to následne nedokurovanie alebo prekurovanie budovy ako celku, prípadne jej niektorých častí. Okrem iného je porušená aj spravodlivosť pri vykurovaní jednotlivých častí bytového domu (bytov). Pri nedokurovaní nie je zabezpečený komfort bývania a v opačnom prípade trpí naša peňaženka.

Veľmi často sa v praxi stretávame s prekurovanými budovami, čo má za následok, že platíme za nadbytočne dodané teplo. Prejavujú sa aj nežiaduce účinky na hydraulické vyregulovanie budovy. Prekurovanie má zároveň negatívne dôsledky na presnosť merania spotreby tepla v bytoch.

Podrobnejšie sa tejto problematike venujú štúdie, ktoré nájdete na stránke www.enbra.sk/enbra-v-mediach (Úpravy systému vykurovania po zateplení objektu, 2014; Optimalizácia sústav a zefektívnenie prevádzky, 2013; Zásady kontroly a udržiavania hydraulických systémov ÚK a TV, 2011).

Ak to zhrnieme, tak pri nadmernej dodávke tepla:

 • platíme za to, čo nepotrebujeme;
 • znefunkčňujeme hydraulické vyregulovanie a distribúciu tepla medzi bytmi;
 • meranie tepla v bytoch je značne nepresné a môže dosahovať rozdiel až desiatok percent.

Ako konkrétne prebieha takáto kontrola?

Na hlavnom vstupe ÚK vykonávame niekoľkodňové meranie teploty v pravidelných intervaloch. Zisťujeme, akú teplotu média dostávame od dodávateľa tepla a pri akej vonkajšej teplote. Z analýzy získaných dát a dostupných údajov o vlastnostiach budovy zistíme, či dodávateľ nastavil správnu ekvitermickú krivku a či je dodávka optimálna.

Ak budova nemá tzv. ekvitermický uzol a nie je možné nastaviť pre budovu individuálnu ekvitermickú krivku, pravdepodobne sa nevyhneme problému prekurovania. Vtedy je riešením zriadenie ekvitermického uzla. Z merania priebehu teplôt je možné tiež zistiť, či dôvodom hluku rozvodov (neustále sa opakujúce praskanie, búchanie v rozvodoch) nie je kmitanie teploty dodávky. Nejde len o nepríjemný hluk. Tento problém je nutné riešiť, pretože môže dôjsť k poškodeniu pevných bodov uchytenia rozvodov ÚK alebo poškodeniu dilatačných komponentov na rozvodoch ÚK.

Ak dochádza k častému zavzdušňovaniu vykurovacích telies na najvyšších poschodiach a problémy pretrvávajú dlhšiu dobu, je vhodné vykonať kontrolu statického tlaku ÚK na päte domu. Kolísajúci statický tlak sústavy je jedným z dôvodov, prečo opakovane dochádza k zavzdušňovaniu sústavy ÚK. Vzduch vo vykurovacích telesách spôsobuje nízke prietoky. V dôsledku toho sú radiátory studené.

V minulosti dodávatelia tepla nastavovali jediný parameter na vstupe budovy, ktorým bol prietok média ÚK. Termostatizáciou sa začali stavby správať dynamicky a prietok sa začal prirodzene meniť v závislosti od pomeru otvorených a uzavretých ventilov na vykurovacích telesách.

Aby hydraulické vyregulovanie pracovalo správne a vykurovacie telesá a rozvody neboli hlučné, je potrebné, aby dodávateľ zabezpečil na päte budovy reguláciu diferenčného tlaku na konštantnú hodnotu. Podľa typu zdroja a sústavy sa použije buď špeciálna regulačná armatúra, alebo obehové čerpadlo s frekvenčným meničom (ak je zdroj v budove). Treba dbať na to, aby sa použitá technológia osadila a nastavila správne. Predídeme tak všetkým nedostatkom systému.

Aké povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy?

Povinnosť udržiavať sústavu ÚK a TV hydraulicky vyregulovanú, mať rozvody správne zaizolované, udržiavať požadované parametre dodávky. Toto upravujú nasledovné predpisy:

 • hydraulické vyregulovanie tepla, teplej vody a izolácia rozvodov – zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11;
 • teplota teplej vody na odbernom mieste – vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, § 3;
 • obsah zmluvy o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy – zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, § 19.

Aký je význam týchto opatrení?

Význam diagnostiky, kontroly a správneho vyregulovania je dostať to, za čo platíte, užívať si komfort, predchádzať škodám a ušetriť náklady. Určite sa to nedá dosiahnuť bez pravidelnej starostlivosti a kontroly, či všetko funguje tak ako má.