ista Slovakia, s. r. o.

Rozhranie rokov je obdobím, kedy sa v bytových domoch realizujú koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie. Spôsob odpočtu sa vykonáva fyzicky so vstupom do bytov alebo diaľkovo prostredníctvom rádiovej siete, a to pochôdzkovým spôsobom alebo automatizovane cez zbernicu dát. Vlastníci bytových domov, ktoré sú vybavené rádiovými meračmi, si starosti s odpočtami robiť nemusia. Spotreby sa odčítajú bez ich účasti, vždy  k rozhodujúcemu dátumu. Náročné obdobie odpočtov však zažívajú užívatelia bytov, ktorí sa musia prispôsobiť termínom odpočtovej služby.

Povinnosti vlastníkov a správcovských spoločností

Subjekt, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, má voči konečným spotrebiteľom isté práva a povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Na druhej strane, povinnosti ukladá legislatíva aj pre vlastníkov bytov, ktorí musia zabezpečiť bezproblémový prístup na úplné a spoľahlivé vykonanie odpočtov zo všetkých meračov, nakoľko iba spoľahlivý odpočet môže zaistiť, že náklady budú spravodlivo rozdelené.  Povinnosť oznámiť konečnému spotrebiteľovi termín odčítania spotreby z meracích prístrojov je najmenej 15 dní pred uskutočnením odpočtov, napr. formou vývesky v spoločných priestoroch domu.

„Odčítanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov sa vykonáva vždy za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok. Správca je povinný  nahlásiť spotrebu teplej úžitkovej vody v bytovom dome dodávateľovi tepla najneskôr do 31.januára  nasledujúceho kalendárneho roka, kedy už musia byť odpočty vykonané,“ uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia.

Údaj o koncoročnej spotrebe na elektronickom pomerovom rozdeľovači tepla alebo merači tepla si prístroj uchováva v pamäti, takže je ho možné odčítať aj po 31.12., najneskôr však do vyhotovenia  ročného vyúčtovania. Ako podklad pre ročné vyúčtovanie nákladov na vykurovanie bude započítaná hodnota nameraná k 31. decembru. Tento údaj sa archivuje v prístroji a je prístupný pre užívateľa bytu kedykoľvek počas nasledujúceho roka prostredníctvom displeja na prístroji.

Odpočet so vstupom do bytov

Vlastníci bytov musia  v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, mali by požiadať o náhradný termín vykonávateľa odpočtov. Ten však už môže byť spoplatnený. Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu na základe vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Takto vypočítaná spotrebná zložka však môže navýšiť náklady na bývanie a je pre konečného spotrebiteľa nevýhodná.

Údaje v protokole o odčítaní ako podklad pre reklamáciu

Protokol o odčítaní musí obsahovať meno vlastníka, adresu bytu a údaje o spotrebe z meračov vody a tepla. Nemali by na ňom chýbať nasledovné informácie:

  • dátum odpočtu;
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku;
  • údaj s označením kontrolného čísla merača;
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

Aby si vlastníci bytov mohli uplatniť prípadnú reklamáciu je nutné, aby údaje na meračoch boli totožné s údajmi na odpočtovom hárku.

Vyššie náklady na energie pre neodčítané byty

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Diaľkový odpočet dát  šetrí čas aj náklady

Digitalizácia ovládla aj oblasť merania spotreby energií a vody. Meracie prístroje vybavené rádiovým modulom sa odčítajú centrálne cez zbernicu dát. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sa zaznamenávajú automaticky a ďalej spracovávajú elektronicky, čo zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť odpočtov, ochranu pred zneužitím dát a chybami spôsobenými ľudským faktorom. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné správcom a vlastníkom nehnuteľností cez internetové rozhranie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED) navrhuje diaľkový odpočet a transparentnejší prístup k informáciám o spotrebe. Od 25.októbra 2020 by mali všetky novo namontované meradlá tepla a chladu alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňovať diaľkový odpočet, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a časté poskytovanie informácií o spotrebe.