Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo dňa 17. júna 2019 v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov.

Akcie sa zúčastnili zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj správcovia z Banskej Bystrice a okolia.

Sympózium bolo rozdelené do 3 sekcií:
I. Legislatíva
II. Realizácia komplexnej obnovy bytových domov
III. Financovanie, poistenie a dražby

 

 

Sympózium otvoril prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Vo svojej prednáške sa zameral na znižovanie energetickej náročnosti. Prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku Ing. Monika Šamková oboznámila prítomných so spôsobom a možnostiach odmeňovania v spoločenstvá vlastníkov bytov. O pripravovanom zákone o Komore správcov hovoril Mgr. Eugen Kurimský, prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. K tejto téme sa rozprúdila diskusia, v ktorej vystúpil aj JUDr. Kováč zo SZBD.

Po krátkej prestávke na občerstvenie sympózium pokračovalo sekciou o realizácii komplexnej obnovy BD. Prítomných zaujala prednáška Dušana Vačeka z fi rmy Ekonorm, s. r. o. o sanácii balkónov modernejším spôsobom. „Človek by neveril“, ako je možné zmeniť balkón či loggiu. Na prednášku nadväzovala prednáška Dušan Hipíka z ALUMISTR SE o nových trendoch v konštrukciách zábradlia či možnostiach zasklenia. Zateplené fasády už sú na Slovensku pár rokov a vzniká potreba ich ošetrenia či odborného vyčistenia. O odbornom čistení, ochrane a náteroch zateplených fasád hovoril Andrej Wiedermann z fi rmy AWCLEAN s. r. o. Ing. Igor Krajčovič z firmy REHAU s. r. o. upozornil na dôležité detaily pri obnove rozvodov v TZB a protipožiarnych opatreniach a výmene vzduchotechnických potrubí. V poslednej prednáške pred obedom vystúpil pán Mižigár z S2K servis, ktorý vzbudil pozornosť účastníkov vtipom a následnou prednáškou o renovácii okien a dverí.

Po ukončení sekcie mali účastníci možnosť sa vyjadriť k odprednášaným témam, ako sa aj opýtať, čo im bolo nejasné. Potom nasledoval obed.

 

 

V III. sekcii boli prednášky zamerané na financovanie, poistenie a dražby. Pracovník Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraj Bartoš oboznámil prítomných s možnosťami financovania obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB. Financovanie obnovy bytových domov ponúkla zástupkyňa firmy Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O najčastejších chybách pri poistení bytových domov hovoril Ing. Daniel Žilovec z Finančného centra, a. s. Súčasné trendy vo vymáhaní pohľadávok a spôsobe dobrovoľných dražieb predstavil Mgr. Richard Beli z VIAM – dražobná spoločnosť s. r. o. Prednášajúci v krátkej diskusii odpovedali na otázky.

Účastníci sympózia mohli svoje názory a pripomienky vyjadriť v dotazníku spokojnosti. Na záver sympózia bolo zlosovanie vyplnených dotazníkov, kde vylosovaných potešili hodnotné ceny. V dotazníkoch väčšina účastníkov vyhodnotila sympózium ako vydarenú akciu, z ktorej si odniesli nové poznatky. Prínosom bolo, že mali možnosť sa so zástupcami firiem porozprávať pri stolíku o prezentovaných výrobkoch či službách.

Ing. Tatiana Cirbusová, výkonný predseda ZSaUN