Obnova bytových domov je pre vlastníkov bytov stresujúca záležitosť. Ako si vybrať dodávateľa, aké formality splniť a k akej energetickej efektívnosti smerovať? Spolupráca s vhodnou bankou a správcom nehnuteľností vlastníkov odbremení od množstva starostí. O tom, ako takáto spolupráca funguje, sme sa rozprávali s Ing. Henrietou Tuchyňovou zo spoločnosti PROBYT Plus s.r.o. Košice.

Čo predchádza tomu, keď si vlastníci bytov povedia, že chcú obnoviť svoj bytový dom?

Celkom na začiatku musí byť vôľa a istota, že vlastníci skutočne obnovu realizovať chcú. Ďalej záleží na tom, či vlastníci majú, alebo nemajú dostatok finančných prostriedkov, a taktiež od toho, o aký rozsah prác majú vlastníci záujem. V prípade, že obnova bytového domu vyžaduje ohlásenie stavby, alebo stavebné povolenie, je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu schválenú stavebným úradom. V praxi to znamená, že nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome musí odsúhlasiť výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane všetkých povolení potrebných pre úspešné vydanie stavebného povolenia. Až na základe vypracovaného projektu, ktorého súčasťou je rozpočtový náklad stavby tzv. výkaz – výmer, môžu vlastníci uskutočniť výber dodávateľa. Po tomto nasleduje spôsob financovania, hľadajú sa zdroje, oslovujú sa banky, ak sa musí, upravuje sa tvorba fondu opráv a údržby. Pripraví sa schôdza, na ktorej si vlastníci odsúhlasia všetky potrebné náležitosti, počnúc investičným zámerom, výberom dodávateľa, výšku ceny diela, spôsob financovania, výšku tvorby fondu opráv a údržby, výšku úveru, dobu splácania úveru. Po úspešnom odsúhlasení vlastníkmi začína proces zabezpečenia zdrojov. Pripomínam, že zápisnica musí obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Kde v tomto procese vie pomôcť banka?

Hneď na začiatku. My napríklad používame vzorovú zápisnicu od Slovenskej sporiteľne, ktorá obsahuje všetky náležitosti – aby sme na niečo nezabudli a všetko bolo po formálnej aj obsahovej stránke v poriadku. Výber vhodnej banky vie tiež urýchliť celý proces. Poviem to na príklade. Teraz máme aj Štátny fond rozvoja bývania, ktorému síce nekonkuruje žiadna banka, oproti tomu je spracovanie podkladov omnoho zdĺhavejšie až do polroka. Takže ak vlastníkov tlačí čas, môžu si vybrať tú jednoduchšiu cestu a tou je napríklad úver zo Slovenskej sporiteľne. Osobne veľmi rada spolupracujem so SLSP. Pracovníčka banky je veľmi ústretová, nápomocná, ochotná zariadiť všetko takmer na počkanie. Spomínam si, že jeden úver sme mali schválený do dvoch týždňov od doloženia podkladov pre banku.

V ostatnom čase sa začalo využívať aj elektronické hlasovanie. Ako vie tento krok pomôcť pri obnove bytových domov?

Musím sa priznať, že elektronický spôsob hlasovania sme ešte nevyužili. Určite je to elegantné riešenie a v prípade, že by to inštitúcie akceptovali, určite by sme neboli proti, aby takéto hlasovanie našlo aj oporu v zákone 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zohráva pri obnove bytových domov úlohu aj energetická efektívnosť? Dá sa napríklad pri domoch s nižšou spotrebou energie vybaviť výhodnejšie financovanie?

To už závisí od produktov banky. Robili sme napríklad jeden bytový dom, tiež cez Slovenskú sporiteľňu, kde sa čerpali aj prostriedky z fondov EÚ. Jedna z výhod tohto riešenia bola, že ak sa zateplením dosiahla istá hodnota energetickej úspory – ktorú sme museli dokladovať energetickým certifikátom – tak banka vrátila vlastníkom 15 percent z ceny diela. A to bola zaujímavá suma, z ktorej mali vlastníci pokrytých asi 80 percent nákladov na výťah. Dofinancovaním zvyšku nákladov z ceny výťahu mali aj nový výťah. Išlo o bytový dom, v ktorom sme sa roky nevedeli dopracovať k nijakej oprave, rozvody plynu boli v dezolátnom stave. Nakoniec sa vlastníci zmobilizovali a dnes je dom kompletne vynovený.